5-166COM

5-166COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 3 JUILLET 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées sur «les délais de prescription de la loi relative aux allocations aux personnes handicapées» (no 5-2172)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - In de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap zijn voor de sociaal verzekerden drie verjaringstermijnen vastgelegd.

In principe bedraagt de termijn drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied.

De termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde sommen werden verkregen door frauduleuze handelingen of het niet naleven van de informatieverplichting door de rechthebbende.

De verjaringstermijn kan worden verminderd tot een jaar wanneer de onrechtmatige betaling een gevolg is van een vergissing van een administratieve dienst of instelling.

Hoe staat de staatssecretaris tegenover zoveel soorten termijnen?

Vindt hij ook niet dat de verjaringstermijn van een jaar in strijd is met artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's. - De verjaringstermijnen weerspiegelen een billijk evenwicht. Enerzijds moet erop toegezien worden dat fraude ontmoedigd en bestraft wordt, anderzijds moet in een sector waar de uitkering niet kan worden geschorst, de sociale rechtvaardigheid gehandhaafd blijven.

Mijn diensten respecteren zowel de wet op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap als het handvest van de sociaal verzekerde.

Herzieningen die het gevolg zijn van een administratieve fout en die een vermindering of een afschaffing van het recht op de tegemoetkoming tot gevolg hebben, hebben pas uitwerking de eerste dag van de maand volgend op de nieuwe beslissing.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - De laatste uitspraak van de staatssecretaris klopt volgens mij niet, tenzij de regels onlangs zijn gewijzigd. Vandaag zegt de wet dat een tegemoetkoming tot een jaar na de uitbetaling kan worden teruggevorderd, indien de uitbetaling gebeurde door een fout van de overheid. Ik denk dat u mijn vraag verkeerd heeft begrepen.

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's. - Ik wil die kwestie nog eens onderzoeken en mevrouw Stevens een schriftelijk antwoord bezorgen.