5-162COM

5-162COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 20 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «le panneau routier et la règle permettant aux cyclistes de tourner à droite aux feux rouges» (no 5-2401)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De nieuwe verkeersborden B22 geven fietsers de toestemming door het rode licht te rijden om rechtsaf te slaan of bij een T-splitsing rechtdoor te rijden. In Brussel loopt nu een experiment waarvoor minister Grouwels en staatssecretaris De Lille de eerste borden in gebruik hebben genomen. Bij die gelegenheid spraken ze elkaar ook voor een stuk tegen. Staatssecretaris De Lille bestempelde het bord nogal voluntaristisch, terwijl minister Grouwels iets voorzichtiger was en verklaarde dat het BIVV veel vragen heeft bij de veiligheid van de verkeersregel en die tijdens het experiment ook zal onderzoeken.

Ik merk intussen dat nogal wat oudere mensen zich bezorgd afvragen of ze nu altijd moeten uitkijken of een fietser hen niet omver zal rijden. Als fietser in Brussel komt zo'n bord me wel goed uit, want nu bega ik in een dergelijke situatie wel eens een overtreding, al heb ik ook vragen bij de veiligheid van het systeem en bij de verhouding tussen voetgangers en fietsers. Fietsers moeten absoluut voorrang verlenen aan voetgangers, maar is dat nu wel duidelijk?

Ik wil dus graag weten hoe de staatssecretaris dat ziet, want ik heb eigenlijk meer vertrouwen in de staatssecretaris van Mobiliteit dan in de twee kompanen uit Brussel.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Een aanpassing van artikel 6.3 van het verkeersreglement is aangewezen om verwarring bij de weggebruikers te voorkomen. Omdat dat reglement het resultaat is van een parlementair initiatief, moet datzelfde parlement de aanpassingen doen. Het wetsvoorstel 2063/001 van 14 februari 2012 tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers, is zeer geschikt om een einde te maken aan deze saga.

Via het juridische interpretatieprincipe dat specifieke uitzonderingsregels voorrang hebben op algemene regels, zouden we kunnen bepalen dat de verkeersborden B22 en B23 ook gelden op het moment dat de verkeerslichten in gebruik zijn. Dat is echter geen duidelijke regelgeving voor de weggebruiker en druist mijns inziens in tegen het basisprincipe dat de wegcode leesbaar moet zijn.

Noch mijn voorganger, noch ikzelf zijn fan van de nieuwe regel en we promoten hem dan ook niet. Wel heeft mijn administratie, samen met de bevoegde gewestelijke administraties, een ontwerp van ministerieel besluit voorbereid dat de plaatsingsvoorwaarden van deze verkeersborden vastlegt met het doel de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Het ontwerp werd in het kader van de betrokkenheidsprocedure voor advies aan de gewestregeringen voorgelegd. De adviezen worden eind deze maand verwacht.

Misschien ben ik op dat vlak wat conservatief, maar voor mij betekent een rood licht: stoppen. Er zijn andere manieren om fietsers de mogelijkheid te geven op kruispunten rechtsaf te slaan of op T-kruisingen rechtdoor te rijden bij rood licht. We denken hierbij aan infrastructurele aanpassingen waardoor fietsers rechts van het rode licht kunnen rijden en het plaatsen van verkeerslichten die enkel voor de fietsers gelden. In elk geval begrijp ik niet dat de nieuwe verkeersborden aan de pers zijn voorgesteld vóór de nodige aanpassingen aan de wet in het parlement zijn goedgekeurd. Men weet dat ze in het parlement worden behandeld en vlug zullen zijn goedgekeurd. Toch wilde men liever snel communiceren dan de verkeersveiligheid te waarborgen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de staatssecretaris voor deze duidelijke taal. Ik heb nog één klein vraagje. Wat zal de politie doen? Heeft zij richtlijnen gekregen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Volgens mij kan iemand die het rode licht niet respecteert, een boete krijgen, zelfs als dat verkeersbord er staat. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de Brusselse minister en staatssecretaris dat anders interpreteren. Maar om alle verwarring te vermijden, had men beter gewacht tot de wetswijziging was goedgekeurd. Dan was het duidelijk geweest dat fietsers geen boete kunnen krijgen als ze bij het bewust verkeersbord door het rode licht naar rechts afslaan. Men moest nog maar één maand wachten!

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben het helemaal eens met de staatssecretaris eens en deel zijn interpretatie. Fietsers naast het rode licht laten passeren vind ik eigenlijk een vanzelfsprekende en verstandige oplossing, maar ze vergt natuurlijk wel wat ingrepen in de infrastructuur.

(La séance est levée à 15 h.)