5-69

5-69

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances et à la ministre de la Justice sur «l'interdiction de Hizb-ut-Tahrir» (no 5-625)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - In 2003 verbood de Duitse regering de extremistische moslimorganisatie Hizb-ut-Tahrir (HUT) die in meerdere publicaties had opgeroepen tot de vernietiging van de staat Israël en het vermoorden van joden. Alle bezittingen van HUT werden in beslag genomen. Zeventien leden van HUT trokken naar het Europees Hof voor de rechten van de mens om dat vonnis aan te vechten, maar hebben over de hele lijn bot gevangen. Het Hof oordeelde dat de Duitse maatregelen tegen HUT volkomen terecht waren. HUT is overigens ook actief in Groot-Brittannië, Nederland en België. In maart dit jaar organiseerde HUT nog een internationale bijeenkomst in Hasselt.

Dit vonnis effent het pad voor een verbod op Sharia4Belgium, een maatregel die wij toejuichen. Daarom verbaast het mij dat het wetsontwerp van minister Milquet daarover, niet eens ter sprake kwam tijdens de hoorzittingen in de Kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt. Sommigen beweren zelfs dat het inmiddels is afgevoerd. Hierover kreeg ik graag enige toelichting.

Wij maken ons ook zorgen over de politieke wending die de discussie over een verbod op extremistische organisaties in ons land heeft genomen. Als men met extremistische groepen organisaties bedoelt die banden hebben met terroristische organisaties, die daar voor propaganda maken, ervoor rekruteren of terreuraanslagen verheerlijken, hebben wij daar geen probleem mee. Wij vrezen evenwel dat de maatregelen hun doel voorbij zullen schieten of worden misbruikt tegen organisaties en groepen, die helemaal geen terroristische of gewelddadige connecties hebben, maar alleen binnen het legitieme kader van de vrije meningsuiting en van de democratische rechtsstaat opvattingen verdedigen die door hun tegenstanders ten onrechte als extremistisch worden bestempeld. Tekenend voor dit ongezonde amalgaam is bijvoorbeeld de aankondiging van de Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, MRAX, dat zowel tegen Sharia4Belgium als tegen het Vlaams Belang een klacht zal indienen.

Zal het beloofde wetsontwerp dat een verbod op Sharia4Belgium mogelijk moet maken, worden ingediend? Zo ja, welke garanties worden in de wetgeving ingebouwd om ervoor te zorgen dat alleen organisaties worden verboden die effectief terroristische connecties hebben, terrorisme verheerlijken of oproepen tot geweld?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - In het kader van de algemene strategie tegen radicalisering had ik me ertoe verbonden om vóór 22 juni een tekst op te stellen over een verbod op gevaarlijke radicale groeperingen. Dat heb ik dan ook gedaan.

Het debat in het Parlement is aangevat met hoorzittingen. Daarna zullen waarborgen in de tekst worden ingebouwd en zal de tekst verder worden verduidelijkt. Ik hoop dat het Parlement, met steun van de meerderheidspartijen en partijen uit de oppositie, vóór 21 juli een evenwichtige tekst goedkeurt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Als ik het goed begrepen heb, werd het ontwerp van de minister gisteren in Kamercommissie besproken.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - In die commissie werd een eerder ingediend wetsvoorstel en een regeringsamendement daarop besproken, evenals amendementen van de oppositie. Nu worden er hoorzittingen gehouden.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Vorige dinsdag waren er hoorzittingen en dat zal wellicht ook morgen gebeuren. Daarna zullen we de resultaten van de hoorzittingen bekijken, de teksten eventueel aanpassen en een consensus proberen te bereiken over een tekst. Dat zal het snelst gaan via amendementen. Vóór 21 juli zal de Kamer het wetsontwerp stemmen.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Er komt dus geen wetsontwerp van de regering, zoals u had aangekondigd?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Neen. We hebben een voorstel van tekst voorbereid voor de meerderheid. Over die tekst moeten we natuurlijk nog discussiëren en hoorzittingen houden. Na de hoorzittingen kunnen we de tekst verder afwerken en stemmen.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Gaat het over die reeds ingediende tekst?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - We zullen zien. Dat hangt af van de resultaten van de hoorzitting en van de discussies over de tekst. Die tekst was bedoeld om het debat op gang te brengen.