5-69

5-69

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de toename van aangiftes van partnergeweld» (nr. 5-615)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Zopas publiceerde de federale politie de criminaliteitsstatistieken van 2011. Het meest in het oog springend was het aantal aangiftes over geweld binnen een relatie. Dat is in ons land zowat verdubbeld op tien jaar tijd. In 2000 werden er ongeveer 23 000 aangiftes geregistreerd, maar vorig jaar waren dat er 44 922. Fysiek geweld binnen een relatie is vooral een grootstedelijk fenomeen. Dat blijkt onder andere uit de cijfers voor Antwerpen. Daarnaast blijkt er een toename van het geweld bij minderheidsgroepen.

Vooral de klachten over fysiek geweld zijn het voorbije decennium spectaculair toegenomen. Het gaat om een verdriedubbeling. Dat is slechts het topje van de ijsberg omdat de slachtoffers niet geneigd zijn dergelijke klachten aan te geven.

Sinds 2001 werden nochtans verschillende nationale actieplannen tegen geweld op vrouwen opgesteld. In het actieplan voor de periode 2004-2007 lag de focus daarenboven op partnergeweld. Op 23 november 2010 werd het nieuw nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014 goedgekeurd. Het actiedomein van dit vierde actieplan werd terecht uitgebreid naar andere vormen van geweld zoals gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminkingen.

Gezien het feit dat er in de afgelopen tien jaar wel degelijk actieplannen waren die daarenboven sterk focusten op de preventie van partnergeweld is het des te opvallender dat de aangiftes van het partnergeweld zowat verdubbelden in diezelfde periode, zelfs al heeft het college van procureurs-generaal in verschillende richtlijnen prioriteit aan partnergeweld gegeven en worden klachten niet meer zomaar geseponeerd, en worden ze ook geregistreerd.

De sensibiliseringscampagnes en de daadwerkelijke registraties zullen allicht meer mensen aansporen om een aangifte te doen. Maar zelfs indien we die zaken in rekening brengen, lijken de hoge cijfers toch allerminst te impliceren dat het partnergeweld afneemt, wel integendeel.

Hoe interpreteert u de verdubbeling van het aantal aangiftes van partnergeweld en de verdriedubbeling van fysiek geweld? Is er sprake van toenemend partnergeweld of bent u van mening dat het louter gaat om een toename in de aangiftes en registraties van partnergeweld?

Indien u van mening bent dat het partnergeweld wel degelijk toeneemt of gelijk blijft, hoe kunnen de bestaande actieplannen dan bijgestuurd worden zodat we het partnergeweld in de komende jaren wel aanzienlijk kunnen terugdringen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De cijfers van 2000 betreffen de periode vóór de politiehervorming en zijn vermoedelijk onvolledig. Bovendien heeft het College van procureurs-generaal in 2006 inderdaad nieuwe richtlijnen verspreid in verband met de registratie van het intrafamiliaal geweld. De huidige cijfers moeten dus worden vergeleken met die van 2006. Uit die vergelijking kunnen we besluiten dat er een lichte stijging is vanaf 2007 en zo goed als een status-quo vanaf 2009.

Na een inventaris van de lacunes van het nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld, wordt nu een en ander bijgestuurd. In dat kader hebben reeds verschillende interkabinettenwerkgroepen (IKW) met de bevoegde ministers van de gewesten plaatsgevonden. Het is de bedoeling om op basis van de bevindingen van die IKW het nationaal actieplan te vervolledigen en te concretiseren voor sommige soorten van geweld.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik dank u voor uw antwoord, al blijf ik wel wat op mijn honger. Het valt toch niet te ontkennen dat de cijfers sterk stijgen. Ook uit de recente cijfers in Antwerpen blijkt dat partnergeweld bij bepaalde minderheidsgroepen sterk toeneemt. Partnergeweld blijft dan ook een prioriteit van het zonaal actieplan. Nu u het nationaal actieplan bijstelt, hoop ik dat u er echt werk van zal maken, zoals u al in 2010 heeft aangekondigd.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Dat is al gebeurd. Het nieuwe actieplan kwam tot stand in 2010 krachtens een samenwerkingsakkoord dat werd afgesloten. Momenteel worden nog aanvullende maatregelen voorbereid.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Tegen wanneer mogen we die dan verwachten?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Na de zomer. Ik veronderstel tegen oktober of november.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Dergelijke hoge cijfers voor partnergeweld zijn een beschaafde staat als België onwaardig, temeer daar vrouwenemancipatie hoog in ons vaandel staat.