5-62

5-62

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stuk 5-1598)

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. - Voor alle duidelijkheid wil ik erop wijzen dat de werkgroep Gemengde Verdragen niet volgende week samenkomt, maar op 19 juni.

Het verdrag moet in werking treden op 1 juli. Dat is één van de redenen waarom we op deze manier te werk gaan en waarom ik echt hoop dat de Senaat instemt met het verdrag.