5-156COM

5-156COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 29 MAI 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «la fédéralisation des centres d'alarme 100/112» (no 5-2323)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Vanaf november 2012 vallen de personeelsleden van de 100/112-centrale in ons land in principe onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken en niet langer van de gemeenten. Er heerst echter nog grote onduidelijkheid over het nieuw federaal statuut dat deze personeelsleden zullen krijgen.

De 100/112-hulpcentrales zouden concreet nog steeds wachten op een nieuw organogram en nieuwe functiebeschrijvingen. Ook zou er nog steeds geen volledige en duidelijke informatie beschikbaar zijn over de uurroosters, de carrièremogelijkheden en de eindeloopbaanregelingen. Er is evenmin informatie over de vergoeding voor de wachtdiensten.

Tijdens de informatiesessie in oktober 2011 werd meegedeeld dat een nieuwe informatiesessie zou worden georganiseerd in april 2012, waarop up-to-date en juiste informatie omtrent de federalisering zou worden verstrekt. Onlangs kregen de medewerkers van de 100/112-alarmcentrales echter het bericht dat er geen informatiesessie meer plaatsvindt omdat `de aangestelden op de hoogte zouden zijn van de correcte informatie', wat niet juist blijkt te zijn. Volgens mijn contactpersoon is er helemaal geen duidelijkheid en kan ook de chef geen duidelijkheid verschaffen, wat voor hen een deel van het probleem vormt.

Immers, de voorwaarden en de modaliteiten die in oktober werden toegelicht, waren alles behalve goed en niet volledig. Bovendien kregen de medewerkers nog steeds geen nieuwe loonsimulatie nadat bij nazicht was gebleken dat bij veel medewerkers de eerste loonsimulatie foutief was berekend. Men was onder meer uitgegaan van een verkeerde basiswedde of van een verkeerde anciënniteit. Nochtans was de medewerkers beloofd dat hen vóór februari 2012 een nieuwe loonsimulatie zou worden bezorgd. Inmiddels blijkt dat die informatie hen pas in juni 2012 zal worden bezorgd.

Dit maakt het voor de betrokken personeelsleden heel moeilijk om in alle rust en met kennis van zaken te beslissen of ze overstappen naar het federaal statuut, of liever hun huidig gemeentelijk statuut willen behouden. Aangezien niet alle informatie beschikbaar is, kunnen ze moeilijk de gevolgen van de federalisering voor hun concrete situatie inschatten. Niemand kan hen precies vertellen of ze er beter of slechter van worden. Of blijft alles min of meer status quo?

Met andere woorden, de minister verwacht van de medewerkers van de 100/112- alarmcentrales dat ze beslissen of ze al dan niet federaliseren, terwijl ze hen nog niet kan meedelen wat hun job in de toekomst zal inhouden. Zullen ze calltaker zijn of dispatcher? Wat zal hun statuut zijn?

Eigenlijk komt het erop neer dat ze een blanco blad papier moeten tekenen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Deze aanpak getuigt niet van veel respect voor de personeelsleden.

Ik wil dus graag een antwoord van de minister op volgende vragen.

Wanneer zullen het nieuwe organogram en de nieuwe functiebeschrijvingen gekend zijn? Waarom is deze informatie nog niet beschikbaar? Wanneer zal volledige en duidelijke informatie beschikbaar zijn over: de uurroosters waarin zal worden gewerkt, de carrièremogelijkheden, de eindeloopbaanregelingen en de vergoedingen voor wachtdiensten? Worden er nog informatiesessies gepland voor de betrokken personeelsleden? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Klopt het dat de betrokken personeelsleden pas in juni een tweede loonsimulatie ontvangen? Waarom kan deze informatie niet eerder worden bezorgd? Zal er nog voldoende tijd zijn om de tweede loonsimulatie te controleren op fouten en vergissingen en een nieuwe simulatie te maken alvorens moet worden beslist of men al dan niet overstapt naar het federaal statuut?

Voor de betrokken personeelsleden gaat het om een belangrijke beslissing. Die moet worden genomen op basis van een volledige en juiste informatie. Kan de minister dat garanderen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Om eerlijk te zijn, ben ik als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, niet tevreden met de stand van zaken in de hervorming van de 100/112-centrales, die jaren vertraging heeft opgelopen.

Vanaf de start van dit overgangsjaar hebben mijn diensten hard gewerkt aan de verdere uitbouw van de verschillende deelaspecten van deze federaliseringoperatie, onder meer de uitbouw van een verdere carrière voor de aangestelden alsook het organogram en de specifieke functiebeschrijvingen. Het organogram werd reeds aan de aangestelden voorgelegd tijdens informatiesessies die eind vorig jaar plaatsvonden in elk Hulpcentrum 100/112.

De functiebeschrijvingen werden op het beheerscomité van het Agentschap 112 van 22 mei goedgekeurd. De volgende stap in het proces van goedkeuring is het voorleggen van deze functiebeschrijvingen aan mijn collega van Ambtenarenzaken voor finale goedkeuring. Zodra dat gebeurd is, kunnen deze formeel worden voorgesteld en beschikbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de informatiesessies die eind vorig jaar in elke 100/112-alarmcentrale werden gegeven door mijn diensten en de vragen die daar werden gesteld, werd reeds informatie ter beschikking gesteld over het federaal statuut, de carrièremogelijkheden en eindeloopbaanregelingen. Op de informatiesessies die binnenkort worden georganiseerd, kunnen de aangestelden die informatie, indien door hen gevraagd, uiteraard opnieuw bekomen.

De uurroosters volgens dewelke zal worden gewerkt, hebben betrekking op de organisatie van de dienst, die een verantwoordelijkheid is van de functionele chef. Het Arbeidsreglement, onderdeel Arbeidstijd voor de noodoproepcentrales, geeft in dit kader richtlijnen en wettelijke bepalingen die in acht moeten worden genomen. Dit reglement zal dan ook per 1 november 2012 op de gefederaliseerde aangestelden van toepassing zijn.

Wachtvergoedingen kunnen niet langer worden verstrekt. Ik heb een ontwerp van ministerieel besluit voor akkoord gericht aan mijn collega's verantwoordelijk voor Begroting en voor Ambtenarenzaken voor toekenning van een toelage voor onvoorziene en dringende prestaties. Informatie hierover zal aan de aangestelden worden verstrekt tijdens de komende informatiesessies.

Aangezien de keuze voor overstap naar het federaal statuut per 31 juli ten laatste dient te gebeuren, zal voor die datum per provincie nog een informatiesessie plaatsvinden. Er werd inmiddels reeds afgesproken met elke betrokken verantwoordelijke van de 100/112- alarmcentrales om deze praktisch te organiseren.

Wat hun toekomstige verloning betreft, kregen de aangestelden, op basis van de informatie die de betrokken steden mijn diensten hebben verstrekt, eind vorig jaar reeds een eerste salarissimulatie toegestuurd. Naar aanleiding hiervan werd ook de mogelijkheid geboden hierover bijkomende persoonlijke uitleg te krijgen, waarvoor mijn diensten ter plaatse gingen in elk 100/112- alarmcentrum.

Op basis van nieuwe gegevens die door de steden worden verstrekt met betrekking tot, onder meer anciënniteit en de informatiefiches over de persoonlijke situatie van de aangestelden, worden momenteel door mijn diensten nieuwe salarissimulaties gemaakt die de aangestelden een duidelijker beeld geven van de manier waarop zij federaal zullen worden ingeschaald. Die zullen normaliter aan de aangestelden nog voor deze zomer worden verstrekt. Het zal hen in staat stellen een weloverwogen keuze te maken voor al dan niet over te stappen naar het federaal statuut.

Mijn diensten doen er alles aan om de aangestelden zoveel mogelijk informatie te geven en te antwoorden op hun vragen. Hiertoe is onder meer een speciale mailbox ter beschikking van de aangestelden, waar ze terecht kunnen met al hun vragen waarop mijn diensten zo snel en efficiënt mogelijk trachten te antwoorden. Ook kunnen ze rechtstreeks bij mijn medewerkers terecht via telefoon en mail en kan ook via de verantwoordelijke van een 100/112-alarmcentrale de nodige informatie worden opgevraagd.

Aangezien mijn diensten voor de zomer nog in elk Hulpcentrum 100/112 een informatiesessie zullen geven, gebaseerd op de vragen die de aangestelden vooraf zullen kunnen overmaken, bied ik inderdaad de garantie dat de betrokkenen over de nodige informatie zullen beschikken om hun keuze te maken tussen al dan niet federalisering.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor dit duidelijk antwoord. Ik noteer dat zij ook niet echt tevreden is met de gang van zaken. Het is inderdaad een moeilijk en complex dossier en door het uitblijven van een regering is alles op de lange baan geschoven. De minister is inmiddels aangetreden en kan het probleem nu aanpakken. Het is noodzakelijk de betrokkenen zo snel en zo volledig mogelijk te informeren zodat ze op basis van een correcte informatie een beslissing kunnen nemen.

De functiebeschrijvingen werden intern goedgekeurd op 22 mei en moeten nog worden voorgelegd aan de minister bevoegd voor ambtenarenzaken. Wanneer verwacht de minister zijn fiat?

Ik heb begrepen dat geen wachtvergoeding meer zal worden toegekend, maar een soort toelage voor onvoorziene dringende prestaties. Ik acht het belangrijk dat de minister ook die informatie correct doorgeeft aan de betrokkenen.

Ik zal dit dossier alleszins blijven opvolgen.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik hoop dat dit zo spoedig mogelijk kan, want dit is inderdaad een dringend dossier.