5-153COM

5-153COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 22 MAI 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Freya Piryns au secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics sur «la publicité pour des logiciels sur les sites internet fédéraux» (no 5-1771)

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Verschillende federale websites verwijzen naar eigendomssoftware, zoals Adobe Reader, als de enige mogelijkheid om PDF-bestanden te lezen, ook al is er andere software op de markt waarmee men die bestanden even goed kan lezen. Dit komt neer op rechtstreekse publiciteit door de overheid, het biedt een competitief voordeel aan een bepaald bedrijf. De federale websites geven zelfs links waar men de software van dat bedrijf kan downloaden.

Kan de staatssecretaris meedelen waarom deze specifieke software wordt aangeprezen als de enige manier om PDF-bestanden te lezen? Hebben de departementen die deze software op hun website aanprijzen, de andere softwareprogramma's al uitgeprobeerd? Of blijven ze volhouden dat Adobe Reader de enige goede software is om PDF-bestanden te lezen?

Welke stappen overweegt de staatssecretaris om dit probleem te verhelpen en om meerdere softwareprogramma's aan te prijzen?

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - Fedict, de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, is niet verantwoordelijk voor de opgesomde websites noch voor de andere websites van federale overheidsdiensten. Elke FOD is verantwoordelijk voor zijn website en voor de inhoud ervan.

Het gebruik van een open standaard als PDF - Portable Document Format - is in ieder geval conform de beslissing van de ministerraad van juni 2004 voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen. Mevrouw Piryns maakt wel een terechte opmerking over de reclame door de overheid voor eigendomssoftware zoals Adobe Reader. Er bestaan inderdaad open source PDF-readers, maar over het algemeen is de installatie hiervan iets complexer dan van Adobe Reader.

De meest objectieve benadering bestaat erin om op de websites geen vermelding te maken van software die kan gebruikt worden om PDF-bestanden te lezen. Deze benadering wordt door Fedict toegepast op zijn eigen website, maar de bezoekers van de Fedict-website zijn vooral ICT-professionals en die hebben een relatief hogere computerervaring. Als tegemoetkoming naar de burger, die niet altijd vertrouwd is met het zoeken naar en de installatie van software, hebben de vermelde overheidsdiensten waarschijnlijk geopteerd om een gratis en eenvoudig te installeren softwarepakket via een link aan te bieden. Deze praktijk wordt trouwens op heel wat andere websites ook toegepast.

De alternatieven, een volledige lijst van programma's om PDF-bestanden te lezen of geen enkele vermelding, garanderen niet altijd een betere dienstverlening voor de gemiddelde burger en kunnen bij de overheidsdienst in kwestie het aantal vragen voor ondersteuning bij de installatie van een of andere PDF-lezer doen toenemen, zonder dat de nodige expertise altijd beschikbaar is om op deze vragen afdoende te kunnen antwoorden.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Ik ben blij dat de staatssecretaris alvast met zijn diensten het goede voorbeeld geeft. Ik begrijp wel dat de meest gangbare softwareprogramma's de meest toegankelijke lijken, maar in de feiten is dat niet altijd waar. Er bestaan open-sourceprogramma's die even toegankelijk en even gemakkelijk te installeren zijn. Daarom zou er beter niet naar een software verwezen worden ofwel een volledige lijst aangeboden worden. Ik meen te verstaan dat ook de staatssecretaris dat voorstelt. Ik hoop dat de staatssecretaris zijn collega's ertoe aanzet om de kwestie eens te bekijken dat hij ervoor kan zorgen dat de websites van de federale overheid, en van de openbare diensten in het algemeen, geen competitief voordeel bieden aan bepaalde bedrijven.

(La séance est levée à 10 h 55.)