5-60

5-60

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 MAI 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Karl Vanlouwe à la ministre de la Justice sur «le transfèrement des détenus de nationalité marocaine» (no 5-559)

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Ik sta hier opnieuw met de zoveelste vraag over dit heel specifieke dossier. Het onderwerp is ook een beetje actueel omdat vandaag het rapport over het gevangenisbeleid is voorgesteld. Daaruit blijkt dat er in onze gevangenissen een overbevolking is van ongeveer 20%.

In januari verklaarde de minister dat er nog steeds geen gevangenen waren overgebracht, maar dat Marokko zich er op basis van het verdrag en het aanvullende protocol toe verbonden had binnen een redelijke termijn met de FOD de praktische regelingen te treffen. Na een onderhoud dat de minister begin april met haar Marokkaanse collega had, zei ze dat ze uiteindelijk de instemming had gekregen om zes gedetineerden die de Marokkaanse nationaliteit hebben en geen banden meer hebben met België, over te brengen. Er was een politiek akkoord om daarvoor speciaal beschermde vluchten te gebruiken. De minister verklaarde ook dat ze van plan was de zaak zo snel mogelijk met de dienst Vreemdelingenzaken en het ministerie van Defensie af te toetsten.

Ondertussen is me ter ore gekomen dat vorige week de transfer van drie Marokkaanse gevangenen, die in Tilburg zaten en naar België moesten worden getransporteerd voor overbrenging naar Marokko, op het laatste moment werd afgelast. Ook voor de anderen voor wie de minister de instemming had gekregen - amper zes op een totaal van ongeveer 1100 gevangenen van Marokkaanse nationaliteit - is er opnieuw een probleem.

Mijn vraag is dan ook waarom deze gevangenen nog altijd niet zijn overgebracht. Het verdrag is meer dan vijftien jaar oud. Is er opnieuw een probleem met de Marokkaanse autoriteiten? Of is er een probleem tussen de dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Justitie?

De minister heeft ook gezegd dat nieuwe dossiers naar Marokko zouden worden gestuurd. Hoeveel gedetineerden zullen binnenkort effectief worden overgedragen, zodat het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen op een efficiënte manier kan worden aangepakt?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Sinds mijn bezoek aan Marokko en het overleg met mijn Marokkaanse collega is de voorbereiding van de overbrenging van de Marokkaanse gedetineerden waarnaar de heer Vanlouwe verwijst, volop aan de gang. Er werd met de verschillende betrokken diensten, Justitie, dienst Vreemdelingenzaken, federale politie en Defensie, een scenario opgesteld voor de overbrenging. Dat scenario wordt nu uitgevoerd, ook in nauw overleg met de Marokkaanse ambassadeur, de Marokkaanse verbindingsmagistraat in Brussel en onze ambassade in Rabat.

Vandaag worden twee gedetineerde Marokkanen vanuit Tilburg naar de gevangenis van Wortel overgebracht. Morgen, vrijdag 25 mei, worden alle gedetineerden die betrokken zijn bij de overbrenging naar Marokko, overgeplaatst naar de gevangenis van Sint-Gillis in afwachting van hun vertrek naar Marokko.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Ik hoor dat er een scenario klaarligt en dat er afspraken zijn gemaakt met de Belgische ambassadeur in Rabat en met de Marokkaanse ambassadeur in België. Daarnaast worden gevangenen overgebracht van Tilburg naar Wortel en van Wortel naar Sint-Gillis. Daar stopt het verhaal blijkbaar. Mijn punt is dat we met een overbevolking zitten in de Belgische gevangenissen. Wanneer wordt er in uitvoering van het vijftien jaar oude verdrag tussen België en Marokko een overbrenging naar Marokko gerealiseerd? Er zijn opnieuw problemen geweest tussen de DVZ en de FOD Justitie. De overbrenging die vorige week was gepland, is niet kunnen doorgaan. De minister zegt alleen dat er een scenario klaarligt, waarvan we de uitkomst moeten afwachten.

Ik hoop dat de minister met een krachtdadig beleid de overbevolking van onze gevangenissen zal aanpakken. Ze weet dat de toestand schrijnend is, want ze heeft gevangenissen bezocht. Er is nu een effectief optreden nodig om de problematiek aan te pakken en onze gevangenen op een menswaardige manier te behandelen. Gedetineerden die hier niet thuishoren, moeten op basis van een terugkeerverdrag hun straf in hun thuisland uitzitten.