5-145COM

5-145COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 24 AVRIL 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «les difficultés relatives à un permis pour Uplace Machelen» (no 5-1994)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb deze vraag twee maanden geleden ingediend. Ik zou graag vernemen wat de stand van zaken is. Naar ik heb begrepen, bracht Belgocontrol onlangs toch een positief advies uit. Ik heb in een commissie ooit gezegd dat men met Belgocontrol nooit helemaal zeker is en uit ervaring weet ik dat Belgocontrol zijn standpunt wel eens durft te wijzigen. Ook hier is dat blijkbaar het geval.

Kan de staatssecretaris me meedelen waarom het negatief advies werd omgezet in een positief advies? Er is immers ook de visie van het Directoraat-Generaal Luchtvaart.

Wat heeft men geleerd uit het geschil met Vlaanderen en hoe kan men in de toekomst dergelijke misverstanden of conflicten vermijden? Is het conflict overigens inmiddels al uitgeklaard?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Wat de bouwvergunning betreft, werd positief advies uitgebracht door Belgacontrol, maar dat verklaarde later dat het om een positieve uitspraak ging over vragen van de architect van het Uplaceproject, evenwel zonder een formeel standpunt in te nemen. Het ging dus veeleer om informatie in het kader van de behandeling van het dossier. Daarenboven heeft Vlaanderen DGLV nooit om een formeel advies gevraagd, aldus zowel Belgocontrol als DGLV. Minister Muyters heeft trouwens verklaard dat hij zich niet met een federale rondzendbrief dient bezig te houden. Gelukkig nemen niet alle regeringen dat standpunt in ten opzichte van rondzendbrieven van andere regeringen.

Ik wil helemaal geen aanleiding geven tot ruzie. Ik ben alleen bekommerd om de veiligheid van het luchtvaartverkeer. Daarom hebben we het dossier onderzocht, ondanks het ontbreken van een formele vraag. Dit geldt eveneens voor de bezwaren als gevolg waarvan mijn administratie een negatief advies heeft uitgebracht. Die bezwaren werden schriftelijk aan minister Muyters meegedeeld.

Na onderzoek van het dossier blijkt het project evenwel niet tot veiligheidsproblemen te leiden. Daarom hebben we geoordeeld een positief advies te kunnen geven.

Jammer genoeg heeft ons dit wel veel energie en debatteren gekost en als het ware weinig opgebracht.

Ik heb mijn goede trouw getoond. Als ik verwacht dat zich geen problemen zullen voordoen, zeg ik dat ook openlijk. Ik herhaal dat het niet mijn bedoeling was ruzie te stoken, maar de luchtvaartveiligheid te verzekeren.

We moeten absoluut een samenwerkingsakkoord uitwerken tussen de drie gewesten. Ik verwijs immers naar een gelijkaardig probleem met het Gewest Brussel, dat een toren bouwde zonder advies te hebben gevraagd aan DGLV. Met andere woorden, dat gewest heeft de federale regelgeving ook niet gerespecteerd.

Door middel van dat samenwerkingsakkoord kunnen we de regionale bevoegdheid inzake bouwvergunningen respecteren en tegelijkertijd de luchtvaartveiligheid garanderen. Ik heb mijn collega's een voorstel ter zake gedaan en hoop dat hun antwoord positief zal zijn.