5-57

5-57

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 AVRIL 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch à la ministre de la Justice sur «la jurisprudence relative à la législation sur les armes et les possibles conflits d'intérêts en la matière» (no 5-513)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Onlangs vond in het Vlaams Parlement - in het kader van een nieuw decreet over wapenhandel - een hoorzitting plaats met de heer Filip Ide, die aan het hoofd staat van de Federale Wapendienst. Het diensthoofd stak niet onder stoelen of banken dat onze Belgische wapenwetgeving bijzonder complex is en eigenlijk veel eenvoudiger kan. Ik ben het daar volkomen mee eens. Hij verwees uitdrukkelijk naar de eenvoudige wetgeving die onze noorderburen kennen. Een stelling die kan tellen, nu de regering voor de zoveelste keer op rij drastisch wil sleutelen aan de wapenwetgeving ten koste van de vele wapenverzamelaars en sportschutters.

Ook was de heer Ide van mening dat er op het vlak van de wapenwetgeving geen eenheid van rechtspraak is in dit land. Hij sprak over een kloof tussen noord en zuid: de wapenwetgeving blijkt in Vlaanderen vrij correct te worden toegepast, terwijl dit volgens hem in Wallonië in wezen zeer problematisch is. De spreker ging hier verder op in en stelde, tot ieders grote verbazing, dat men in dit land niet zelden stuit `op flagrante belangenvermenging en onwil om de wet strikt toe te passen', en wel `meer in het zuiden van het land dan in Vlaanderen'. Hij zei ook dat de problemen zich voordoen `tot op het hoogste gerechtelijke niveau'. Een en ander zou volgens hem te maken hebben met de druk van de wapenlobby.

Klopt de stelling dat er frappante verschillen bestaan tussen het noorden en zuiden van het land inzake rechtspraak met betrekking tot inbreuken op de wapenwetgeving, in voorkomend geval ten gevolge van belangenvermenging binnen justitie?

In hoeverre heeft de minister ter zake al een onderzoek bevolen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De woorden van de leidend ambtenaar van de Federale Wapendienst mogen niet uit hun context worden gerukt. Het klopt dat onze wapenwetgeving complex is, als gevolg van de totstandkoming van die wet, maar de voorgenomen maatregel ten aanzien van de vrij verkrijgbare vuurwapens houdt net een vereenvoudiging ervan in, daar een hele reeks moeilijke uitzonderingen verdwijnt. Het gaat niet om een wijziging van de wet op zich.

Het is helaas een onontkoombare vaststelling dat de toepassing van de wet niet op dezelfde manier gebeurt in het noorden en het zuiden van het land. Dit heeft echter niets te maken met jurisdictionele rechtspraak, maar wel met de administratieve praktijk en de houding van de lokale overheden ten opzichte van wapenbezit. Er bestaat een verschil in mentaliteit en gevoeligheid. Er is op dit moment absoluut nood aan een beter besef van het belang van een strikte en eenvormige toepassing van de wet in het hele land.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik dank de minister voor het antwoord. Ik heb die woorden niet uit hun context gerukt. Ik heb het volledige verslag van die hoorzitting bij me en heb er letterlijk uit geciteerd. Het gaat om een duidelijke uiteenzetting van de heer Ide die zei dat er een verschil in toepassing is van de federale wapenwetgeving. Ik neem niet aan dat dit onontkoombaar is. De wapenwetgeving is zeer moeilijk, maar moet zeer strikt worden toegepast. De heer Ide verwees op de hoorzitting ook naar het feit dat de politiediensten niet goed op de hoogte zijn van de wapenwetgeving.

Het is onaanvaardbaar dat in Wallonië veel meer kan dan in Vlaanderen, wat wapens betreft. Als de wetgeving zo strikt is, moet ze strikt worden toegepast. Wat mij betreft, is ze te strikt en moet er dringend een herziening komen. De mentaliteit of de administratieve praktijk kunnen echter geen excuus zijn om te zeggen dat het onontkoombaar is dat men de wet niet toepast.

Een wet geldt voor iedereen, zowel voor Walen als voor Vlamingen.