5-143COM

5-143COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 17 AVRIL 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Fatma Pehlivan à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «le développement des demandes d'emploi anonymes» (no 5-1817)

Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a). - Discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, herkomst of etnische afkomst is helaas nog steeds een realiteit in ons land. In een recent artikel kwam nog aan het licht dat aan de naam herkenbare allochtonen percentsgewijze minder antwoorden ontvangen op hun sollicitaties dan andere werkzoekenden. Die bevindingen worden gestaafd met getuigenissen. Ondanks de antidiscriminatiewet krijgen we blijkbaar geen vat op het verschijnsel dat niet alleen laaggeschoolde, maar ook hooggeschoolde allochtonen treft.

In haar beleidsnota kondigt de minister verschillende maatregelen aan, waaronder anonieme sollicitaties. Dat moet uiteraard samengaan met een beleid dat gericht is op een mentaliteitswijziging en op incentives voor een diversiteitsbeleid in de ondernemingen.

In welke sectoren doen zich de grootste problemen voor de tewerkstelling van allochtone jongeren voor? Wat wordt concreet bedoeld met de uitbreiding van het gebruik van de anonieme cv's? Welke weerslag kan dat hebben op de werkzaamheidgraad van allochtone jongeren bij de overheid? Wanneer worden de resultaten van het NAR-onderzoek naar anonieme sollicitaties in de privésector verwacht?

Worden ook specifieke maatregelen overwogen om discriminatie in de tweede fase van de selectie te bestrijden? Zo ja, welke? Denkt de minister alleen voor het leger en de politie streefcijfers in te voeren? Waarom niet werken met streefcijfers in alle overheidsdiensten? De tewerkstelling van allochtonen blijft immers bij alle Vlaamse en federale overheidsdiensten beperkt. In welke andere diensten overweegt de minister eventueel ook streefcijfers in te voeren?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Tijdens de vorige legislatuur werd het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid verrijkt met gegevens over de herkomst van personen. Natuurlijk vereiste dat een nauwgezette toepassing van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het sectoraal comité van het nationaal Rijksregister gaf op 16 november jongstleden groen licht voor de monitoring: gegevens over de herkomst mogen in het datawarehouse worden ingevoerd. De FOD Werkgelegenheid en het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding hebben proactief een toestemming gevraagd en plannen nu om in de nabije toekomst jaarlijks een rapport uit te brengen over de arbeidsmarktintegratie van allochtonen. We zullen dus een concreet beeld krijgen van de aan- of afwezigheid van allochtonen per sector.

Inzake het gebruik van anonieme cv's in de overheidssector en de evaluatie ervan, is België een van de goede leerlingen in Europa. Sinds 2005 gebruikt de federale administratie het anonieme cv zowel voor de indienstneming van contractueel personeel als voor de interne mobiliteit van statutaire ambtenaren.

Om discriminatie te bestrijden pleit ik voor een gestandaardiseerd competentie-cv. Het klassieke cv en persoonsgegevens worden, indien nodig, pas in een latere fase vrijgegeven.

In de tweede fase van selectie zijn er verschillende maatregelen nodig. We moeten toezien op de diversiteit bij de leden van de selectiecommissie. De leden van de selectiecommissie moeten ook een opleiding krijgen inzake non-discriminatie en diversiteit. Er moet een monitoring gebeuren van de kansengroepen die na de eerste selectie afvallen en de selectiecommissie moet toelichten waarom ze niet in dienst werden genomen.

Sedert 2003 voert de federale politie een diversiteitsbeleid wat zich onder meer vertaalt in verschillende acties op het vlak van aanwerving en integratie. Die acties zijn hoofdzakelijk gericht op de aanwerving van personen die onze landstalen onvoldoende machtig zijn. Om potentiële kandidaten aan te trekken worden sensibiliseringsacties gehouden om hen te informeren over een loopbaan bij de politie, over de toelatingsvoorwaarden en ook over de mogelijkheid de eigen slaagkansen te testen of een vooropleiding te volgen. De evaluatietest is een simulatie van de eerste selectieproef en wordt voornamelijk in de grotere steden afgenomen. De vooropleiding, die ongeveer vijf maanden duurt, laat toe de cognitieve en communicatieve vaardigheden bij te schaven.

Samen met de nieuwe commissaris-generaal werd beslist om de promotie van de diversiteit bij de politie met aanvullende acties te ondersteunen, betere informatiecampagnes te voeren, meer jobbeurzen te organiseren en te richten op bepaalde wijken en scholen, meer begeleiding en steun te geven om jongeren op het examen voor te bereiden.

Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Toch denk ik dat we iets actiever moeten optreden om meer cijfers te kennen. Nu loopt het mis van bij de registratie, omdat de herkomst niet mag worden geregistreerd. Meestal wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ingeroepen voor de niet-registratie, maar wanneer de betrokkene geen bezwaar maakt tegen de registratie van zijn of haar herkomst, geldt die bescherming niet. We zouden toch over goede cijfers moeten kunnen beschikken.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Dankzij de nieuwe datawarehouse kunnen we wel over de exacte cijfers beschikken. Het gaat niet om gepersonaliseerde gegevens, maar om een algemeen sociaaleconomisch beeld van de tewerkstelling en het land van herkomst per sector.

Als we vaststellen dat bij de beveiligingsfirma's wel, maar in de banksector nagenoeg geen allochtonen werken, dan kunnen we meer gerichte acties ondernemen om de verantwoordelijken van die ondernemingen te sensibiliseren, zonder dat we daarvoor privégegevens nodig hebben.

Vroeger verzette de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich, maar sinds ze in november toestemming heeft verleend, kunnen we de beschikbare gegevens aan het Rijksregister koppelen. Als we de gegevens van het Rijksregister, van de sociale zekerheid en de afkomst van minstens één grootouder kruisen, krijgen we een precies beeld.

Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a). - Wordt daarvan een algemeen verslag per sector opgesteld en, zo ja, wanneer?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik verwacht dat verslag in de loop van volgende maand. Het wordt opgesteld in samenwerking met het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, de NAR en de FOD Werkgelegenheid.