5-139COM

5-139COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 27 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Elke Sleurs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'aide médicale urgente» (no 5-1923)

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Met deze vraag wil ik de aandacht vestigen op de dringende medische hulpverlening, aangezien die sector ook al sociale onrust heeft gekend. Dat het dossier van de dringende hulpverlening bij voorrang moet worden behandeld, betekent nog niet dat men niet zorgvuldig te werk moet gaan.

In dat kader wees de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen in april 2009 op de noodzaak om een duidelijk antwoord te geven op een aantal prangende vragen alvorens het project van Paramedisch Interventieteam (PIT) uit te breiden. Naar mijn mening bleef een dergelijk antwoord tot op heden uit. Daarom stel ik de vragen van de NRZV nu aan de minister.

Welk effect hebben de PIT's op het aantal interventies van respectievelijk de nabijgelegen MUG-diensten en de andere gewone 100-ziekenwagens? Kan de minister een wetenschappelijk onderbouwde inschatting geven van de efficiëntiewinst die de PIT's inhouden?

Hoe kan de samenwerking tussen de PIT-diensten enerzijds en de 100-ziekenwagens en MUG-diensten anderzijds worden bevorderd? Denkt de minister eraan de samenstelling van de PIT-diensten aan te passen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Het proefproject omvat veertien autonome PIT's en drie actieve PIT's in het kader van een `MUG-P'. De activiteiten van die PIT's komen aan bod in het PIT 2010-2011 rapport dat over enkele weken verschijnt.

Een PIT verlicht de werklast van de MUG op drie terreinen. Het PIT annuleert de door de 100-centra opgestarte MUG-interventies. Het PIT neemt de patiënten ten laste en maakt op die manier de MUG vroeger vrij. Het PIT verlicht de werklast van de MUG in de transfers tussen de ziekenhuizen.

De interactie tussen een PIT en de primaire activiteit van de nabijgelegen MUG's wordt apart onderzocht. Dat onderzoek loopt nog en de uitslag ervan zal pas over enkele maanden bekend zijn.

Ik heb geen gegevens over de invloed van de PIT's op de activiteit van de 100-ziekenwagens. Die activiteit wordt vandaag immers niet geregistreerd. Vorig jaar heb ik de wettelijke basis voor die registratie gepubliceerd en ik ben van plan om ze in de nabije toekomst op te starten.

De voordelen van het PIT voor de tenlasteneming van de patiënt werden wetenschappelijk bestudeerd en in juni 2009 op het congres van de SFMU, Société française de médecine d'urgence, voorgesteld. In een landelijke zone vormt het PIT een aanvaardbaar alternatief voor de lange verplaatsingstijden van de MUG. In geval van een levensbedreigende aandoening zijn de geneeskundige verrichtingen van het PIT vergelijkbaar met die van de MUG. Het PIT kan zorgen voor het vervoer van de patiënt en zo de MUG sneller ontlasten. Het PIT zorgt voor meer kwaliteit bij opdrachten waarvoor het uitrukken van een MUG niet echt raadzaam is, bijvoorbeeld bij breuken van ledematen. Het PIT doet verrichtingen die ambulanciers niet doen, zoals het intraveneus toedienen van een pijnstiller. Het PIT doet verrichtingen waarvoor de ambulanciers een beroep op de MUG doen.

De kwaliteit van de leden van het PIT is van doorslaggevend belang. Dat wil zeggen dat een PIT moet bestaan uit ten minste een hulpverlener-ambulancier in het bezit van een badge, en een verpleegkundige dringende hulpverlening die houder is van de titel IZSZ, intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Een PIT is verbonden aan een gespecialiseerde spoedgevallendienst en werkt onder de verantwoordelijkheid van een urgentiearts. Onder die voorwaarden kan in een landelijke zone het PIT zich op een andere plaats bevinden dan de spoedgevallendienst die dat PIT beheert.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Ik ben blij te horen dat de minister het belang van de PIT's inziet en dat ook de registratie zal starten, zodat we later het beleid aan de noden kunnen aanpassen.

(La séance est levée à 16 h 55.)