5-139COM

5-139COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 27 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Dirk Claes à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le suivi de la réglementation générale du tabagisme et l'utilisation des locaux pour fumeurs pendant l'hiver» (no 5-1942)

De heer Dirk Claes (CD&V). - Sinds 1 juli 2011 is de algemene rookregeling van kracht in de horeca, waarbij het roken in gesloten ruimtes toegankelijk voor het publiek verboden werd.

Gedurende de zomermaanden leek de overgrote meerderheid van horecazaken deze regeling goed op te volgen. Met de enorme koude in februari hebben horecaeigenaars zelfs in kranten meegedeeld hun klanten te laten roken in het lokaal, omdat ze die niet buiten in de kou kunnen laten staan.

In de circulaire van de FOD Volksgezondheid over het roken op terrassen zorgen de gebruikte illustraties echter voor verwarring, waardoor het voor de uitbaters niet altijd even duidelijk is wat de wetgever toestaat inzake rookfaciliteiten. De foto's in deze circulaire tonen duidelijk aan waar roken verboden is, maar niet waar dat wel toegestaan is. Zaken die een rookterras inrichten kunnen er nochtans zelfs klanten mee winnen.

Graag had ik van de minister vernomen welke conclusies ze trekt uit de nieuwe wetgeving inzake de algemene rookregeling. Stelt de minister vast dat er in de winterperiode meer overtredingen zijn op de algemene rookregeling? Ziet de minister de noodzaak in om tijdens winterperiodes bijkomende controles uit te voeren? Zal de minister initiatieven nemen om de naleving van de rookregeling ook in de winterperiode te garanderen?

Is de minister van mening dat de horeca voldoende op de hoogte is van de rookfaciliteiten? In de Kamer heeft de minister verklaard dat overleg heeft plaatsgevonden tussen de FOD Volksgezondheid en de horecafederaties en heeft ze tevens een nieuwe circulaire aangekondigd. Kan de minister hierover meer toelichting geven? Is de minister bereid een bijkomend toelichtend schrijven te richten aan de horeca-uitbaters met duidelijke illustraties over de toegestane rookfaciliteiten?

Acht de minister het noodzakelijk om op basis van de conclusies een aanpassing van de wetgeving te overwegen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Het algemeen rookverbod is sinds 1 juli 2011 van kracht. Gedurende de eerste twee maanden werden in hoofdzaak sensibiliserende controles uitgevoerd. Er werden in die periode 2870 controles in cafés uitgevoerd. In 7% van deze cafés werd vastgesteld dat er nog altijd werd gerookt.

In de periode van september tot december 2011 voerde de controledienst van de FOD Volksgezondheid 3860 controles uit in cafés. In 11% van deze cafés werd nog steeds gerookt. Deze stijging wordt verklaard door de toegenomen nachtcontroles. De controlediensten stellen overdag vast dat ongeveer 9% van de cafés hun klanten nog laat roken. Dit percentage ligt 's nachts aanzienlijk hoger; 20 tot 25% van de cafés in de fout gaat. De controles 's nachts gebeuren wel doelgerichter, voornamelijk in cafés waarover klachten werden ontvangen en waarvan de controleurs na een eerdere controle overdag vermoedden dat er 's avond en/of 's nachts wordt gerookt. In deze omstandigheden is de kans dus groter dat een inbreuk wordt vastgesteld.

Uit de controleresultaten van het eerste half jaar kunnen we dus concluderen dat het rookverbod overdag vrij goed wordt nageleefd, maar dat bepaalde cafés zich 's avonds en 's nachts te laks opstellen.

De Tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid heeft geen grote verschillen vastgesteld tussen het aantal inbreuken tijdens de zomermaanden en in de periode vanaf september. Wel blijkt dat het aantal klachten in de maand januari plots sterk is toegenomen. In de periode juli/december kwamen op het contactcenter van de FOD Volksgezondheid gemiddeld 120 klachten per maand toe. In de maand januari steeg dit aantal tot 200.

De horecasector, en vooral de cafésector, werd verschillende keren over de nieuwe wetgeving ingelicht. De FOD Volksgezondheid heeft voor de invoering van het algemeen rookverbod een brochure naar alle cafés gestuurd om ze onder meer op de hoogte te brengen van de rookfaciliteiten. Bovendien is dit onderwerp sinds 1 juli 2011 geregeld in de media aan bod gekomen. De controleurs hebben op het terrein vastgesteld dat de sector goed op de hoogte is.

Tijdens een vergadering van 20 februari van mijn diensten met de horecasector werd in alle transparantie en in een constructieve gedachtewisseling overeengekomen dat bepaalde begrippen moesten worden verduidelijkt, onder meer wat de problematiek van de terrassen betreft. In de toekomst zal men niet meer naar het permanente karakter van een wand verwijzen. De definitie van een gesloten ruimte blijft, gelet op de in de wet gebruikte bewoordingen, dan weer ongewijzigd. Ik zie bijgevolg niet in waarom de wetgeving zou moeten worden aangepast.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De essentie is dat een caféhouder zijn zaak 's avonds moet kunnen afsluiten. Ik hoop dat de circulaires snel zullen volgen, aangezien het overleg blijkbaar constructief is verlopen.

's Nachts worden meer overtredingen vastgesteld. De minister noemt de controles doelgerichter, en die zullen dat ongetwijfeld wel zijn, maar in bepaalde zaken wordt roken toegelaten zodra het restaurantgedeelte gesloten is. Een houding van laissez faire, laissez passer mag niet worden getolereerd, want alle zaken moeten de wetgeving correct toepassen, zodat dit soort van oneerlijke concurrentie in de sector verdwijnt.

De minister verklaart in januari meer klachten te hebben geregistreerd. Ik heb zelf een café samen met mijn dochter. Er werd tegen onze zaak ook een anonieme klacht ingediend. Bij controle heeft men echter vastgesteld dat aan alle verplichtingen van de wetgeving is voldaan.