5-137COM

5-137COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 20 MARS 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «la suppression de la réduction à l'achat de véhicules rejetant peu de CO2» (no 5-1806)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Eind vorig jaar hebben kopers van een CO2-arme personenwagen voor het laatst een federale korting gekregen van 15% of 3%. Spoedig na het aantreden van de nieuwe regering kwam immers de mededeling dat die korting zou sneuvelen vanaf 2012. Op basis van die mededeling kwam er de reclameboodschap dat er nog wagens met CO2-korting uit stock konden worden aangeschaft op voorwaarde dat die voor het jaareinde werden betaald en geleverd.

Voor wie een wagen had besteld vóór 28 november 2011 werd in een overgangsbepaling voorzien in de wet diverse bepalingen van december 2011. Daarbij moest uiterlijk 31 december 2011 een voorschotfactuur zijn uitgereikt, met het oog op de korting op factuur.

Volgens de programmawet van 27 april 2007 die de kortingen regelde, was om recht te hebben op de korting op factuur, enkel het tijdstip van betaling beslissend, en niet het tijdstip van facturatie noch van levering of inschrijving bij de DIV. De programmawet van 27 april 2007 noch de artikelen 70 en 71 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen hielden een verplichting in over het tijdstip van levering of inschrijving van de wagen.

Ik zou graag vernemen of de overgangsbepaling inhoudt dat wordt afgeweken van de betalingsvoorwaarde in de programmawet van 27 april 2007, namelijk dat de korting wordt verleend voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald om een personenauto te verwerven, en dat er een facturatievoorwaarde is waarbij de voorschotfactuur uiterlijk 31 december 2011 wordt uitgereikt. Met andere woorden, de personenwagens besteld vóór 28 november 2011 komen bijgevolg ook nog voor de korting op factuur in aanmerking, indien er een voorschotfactuur is voor de wagen van 2011, zelfs al wordt de eindfactuur betaald in 2012.

Volgt uit de opheffingsbepaling en de inwerkingtreding ervan dat de korting wordt opgeheven voor de vanaf 1 januari 2012 werkelijk gedane uitgaven? Bevestigt de minister dus dat enkel de datum van betaling relevant is? De datum van levering en van inschrijving van het voertuig bij de DIV, zoals de reclame deed uitschijnen, is voor de toekenning van de korting op factuur volgens de wet houdende diverse bepalingen dus irrelevant.

Houdt `Vanaf 28 november 2011' in dat wagens uit stock nog voor de korting op factuur in aanmerking komen voor zover de verkoopprijs uiterlijk 31 december 2011 werd betaald? Komen nieuwe bestelde wagens met opties die nog moeten worden geassembleerd in 2012 ook in aanmerking voor de korting op factuur, maar voor het bedrag van het voorschot dat uiterlijk 31 december 2011 werd betaald? Dat voorschot kon in onderling overleg tussen de koper en verkoper worden vastgesteld op de volledige verkoopprijs van de wagen.

Zullen de leveranciers zowel voor de wagens uit stock als voor de nieuwe bestellingen vanaf 28 november 2011 de terugbetaling van de korting op het tijdstip van de levering kunnen aanvragen en verkrijgen bij de FOD Financiën met betrekking tot het gedeelte van de verkoopprijs dat uiterlijk 31 december 2011 werd betaald?

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. - De korting op factuur voor milieuvriendelijke voertuigen blijft een korting die wordt verleend voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald om een dergelijk voertuig te verwerven. In het kader van de overgangsregeling is het echter noodzakelijk dat de volgende drie voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste, de wagens moeten voor 28 november 2011 zijn besteld. Ten tweede, uiterlijk 31 december 2011 moet een voorschotfactuur zijn uitgereikt voor een bedrag dat op zijn minst gelijk is aan het dubbele van het bedrag van de korting op factuur indien een korting van 3% op de aanschaffingswaarde van het voertuig wordt toegepast, of voor het bedrag van de korting op factuur indien een korting van 15% op de aanschaffingswaarde van het voertuig wordt toegepast. Ten derde, de bestelbon en de voorschotfactuur moeten voor 5 januari 2012 bij de Dienst Terugbetaling Uitgaven Milieuvriendelijke Voertuigen worden ingediend door de leverancier.

De korting op factuur is niet meer van toepassing op de voertuigen die vanaf 1 januari 2012 worden betaald, behalve wanneer die betalingen voldoen aan de voorwaarden om onder de toepassing van de overgangsregeling te vallen.

Voertuigen die na 28 november 2011 in nieuwe staat zijn verworven kunnen nog slechts genieten van een korting op factuur voor zover zij werkelijk en uiterlijk 31 december 2011 werden betaald. Voor die voertuigen is er ook geen wijziging in de procedure om de terugbetaling van de korting te bekomen. Indien die voertuigen na 31 december 2011 werden betaald, komen ze niet in aanmerking voor de korting op factuur.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik zal het nog eens nakijken, maar ik heb de indruk dat al mijn vragen zijn beantwoord.