5-55

5-55

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Rik Daems à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la fourniture de gaz anesthésiques aux cliniques privées» (no 5-483)

Mme la présidente. - M. Philippe Courard, secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels répondra.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Er bestaat een onderscheid tussen privéklinieken en andere klinieken, en de bevoorrading ervan door ziekenhuisapotheken of officina-apotheken. Mijn vraag gaat over de bevoorrading van privéklinieken door ziekenhuisapotheken of officina-apotheken. Ik heb immers gehoord dat de privéklinieken op dat gebied worden gediscrimineerd. Zo is het bijvoorbeeld voor privéklinieken zeer moeilijk om bepaalde anesthesiegassen, namelijk sevofluraan en desfluraan, te krijgen. Die producten zijn beschikbaar bij ziekenhuisapotheken, maar er zou een wettelijke beperking bestaan waardoor ze enkel aan het ziekenhuis zelf of de patiënten in het ziekenhuis mogen leveren. De officina-apotheken zouden in principe dezelfde producten mogen leveren als de ziekenhuisapotheken, dus ook de twee genoemde anesthesiegassen. Om onbekende redenen zou het voor privéklinieken steeds moeilijker zijn die anesthesiegassen bij gewone apothekers te krijgen. Privéklinieken moeten daardoor vaak op zoek gaan naar een leverancier in het buitenland. Daardoor is de kostprijs ook hoger.

Werd recent door Volksgezondheid een verbod ingesteld voor de levering van bepaalde producten, zoals anesthesiegassen aan de gewone apotheek? Waarom wordt het steeds moeilijker voor privéklinieken om anesthesiegassen te krijgen bij officina-apotheken? Is de minister zich bewust van de discriminatie en is ze niet van oordeel dat een aantal maatregelen moeten worden getroffen om dit soort discriminatie weg te werken, zodat de privékliniek haar werk kan doen, in samenwerking met de officina-apotheek, in de plaats van bepaalde producten in het buitenland te moeten aankopen, wat volgens mij ook een veiligheidsrisico meebrengt voor de patiënt.

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is niet op de hoogte van mogelijke afleveringsproblemen met genoemde anesthesiegassen.

Het FAGG preciseert ook dat er geen algemeen verbod bestaat op de levering van anesthesiegassen aan de publiek toegankelijke apotheek.

Bij de beoordeling van de aanvraag om die anesthesiegassen op de markt te brengen, besliste de geneesmiddelencommissie dat die gassen aan een beperkt medisch voorschrift onderworpen moeten worden.

Een beperkt medisch voorschrift belet echter niet dat de gassen aan de publiek toegankelijke apotheek worden geleverd op voorwaarde dat ze door een specialist voorgeschreven zijn.

Het FAGG heeft geen aanwijzingen voor het feit dat het voor privéklinieken moeilijker geworden zou zijn om anesthesiegassen te krijgen bij officina-apothekers.

Ik ga momenteel, samen met mijn administratie, na hoe het veilige gebruik van die producten, en de veiligheid in de privéklinieken in het algemeen, kan worden verbeterd en gegarandeerd.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik noteer dat dat de minister niet op de hoogte is van een afleveringsprobleem en dat er geen algemeen verbod is. De levering van dit soort producten via de officina-apotheek aan specialisten, mits een specifiek voorschrift wordt voorgelegd, is dus wel degelijk mogelijk.

Als ik nog hoor van specifieke problemen hier of daar zal ik die aan de minister meedelen om misverstanden de wereld uit te helpen.