5-55

5-55

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Voor we aan de mondelinge vragen beginnen, wil ik opmerken dat het hallucinant is dat in de Senaat niets wordt gezegd over het misbruik dat senator Fatiha Saïdi heeft gemaakt van haar parlementair statuut. De kranten stonden er bol van en er zijn al precedenten geweest. In 2002 misbruikte Jean-Marie Dedecker zijn status van senator om, samen met een journalist, Marc Dutroux te bezoeken in de gevangenis. Daar is toen in de Senaat veel misbaar over gemaakt. De meerderheid diende zelfs een motie in en Jean-Marie Dedecker werd onder het toezicht geplaatst van senator Leduc. In 2008 was er het degoutante optreden van senator Delacroix. Er is toen terecht ook een officieel communiqué vertrokken met de boodschap dat de Senaat zich van de heer Delacroix distantieerde.

En nu zouden we gewoon overgaan tot de orde van de dag. Een collega van de N-VA heeft wel een mondelinge vraag gesteld over het optreden van senator Fatiha Saïdi, maar die is gericht aan de uitvoerende macht, vertegenwoordigd door de eerste minister.

Wij, de wetgevende macht, de Senaat zelf, moeten toch onze eer hoog houden, een debat voeren en ons tenminste officieel distantiëren van wat er is gebeurd is in het vliegtuig.

Ik wil hier ook graag een debat over het invoeren van een deontologische code en ik dring aan op een schorsing, een sanctie tegen mevrouw Saïdi. Als zij een zware illegale recidivist de hand boven het hoofd houdt, vraag ik me af in hoeverre ze banden heeft met het criminele milieu. Als fractieleider van Vlaams Belang dring ik aan op haar ontslag. Haar situatie in de Senaat is nu zeer wankel en ik vind dat wij daar niet zo maar kunnen over heen gaan. (Protest)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Keer op keer stellen we vast dat het Vlaams Belang zich opwerpt als zedenpolitie en volgens eigen criteria bepaalt wanneer iemand de deontologische regels naleeft en wanneer niet. Enkel naar eigen inzichten, zonder zich te baseren op een ernstig onderzoek en zonder het dossier ten gronde te kennen doen ze niets anders dan anderen systematisch veroordelen, terwijl ze wel behoren tot de enige partij in dit halfrond die ooit werd veroordeeld voor strafrechtelijke feiten. Ik ben die houding kotsbeu.

M. Philippe Moureaux (PS). - Je ne pense pas que ce soit l'heure de parler du fond mais je ferai ce rappel à l'adresse des aimables racistes qui sont devant moi : j'ai été le premier à demander que les illégaux qui commettent des actes contraires à nos lois soient renvoyés dans leur pays. Si un débat a lieu à ce sujet, vous verrez que les représentants du Parti socialiste sont les plus stricts en cette matière. Mais vous êtes en train de tout mélanger !

Si un groupe demande que l'on rédige un Code de bonne conduite, je souhaite que ce point soit renvoyé au Bureau et que l'on envisage alors aussi des sanctions contre les élus racistes.

Pour le reste, je demande que l'on passe à l'ordre du jour. (Applaudissements)

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - Indépendamment du fond de l'affaire, sur lequel nous n'avons pas à nous prononcer, nous ne pouvons pas laisser notre assemblée être prise en otage par des considérations typiquement racistes et antidémocratiques. Je propose donc que nous passions à autre chose. Je ne crois pas en effet qu'il soit du ressort de notre assemblée de prendre quelque sanction que ce soit et, s'il lui revient de le faire, je soutiens la proposition de M. Moureaux d'en prendre également à l'encontre de certains de nos collègues. (Applaudissements)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Deze zaak heeft niets met racisme te maken. Onze partij uitschelden als racistisch is volkomen naast de kwestie en hoe dan ook niet correct. Het argument dat hier wordt aangehaald is dan ook maar een zwakke verdediging.

Het gaat over een illegale recidivist wiens gewettigde uitwijzing werd verhinderd. In het verleden is onze fractie bij de grenspolitie in Zaventem op bezoek geweest. Naar aanleiding van een overlijden tijdens een uitwijzing zijn we gaan nakijken of de wetgeving werd nageleefd. Onze fractie was de enige van de Senaat die ter plaatse is geweest en tenminste interesse heeft getoond. Wij weten dus dat de grenspolitie haar werk doet. Deze mensen doen hun best met de middelen die ze hebben en binnen de geldende wettelijke bepalingen. Het is dan ook niet aan een senatrice om dat te verhinderen. Ik wou wel eens willen weten waarom een illegale crimineel, een zware recidivist, de hand boven het hoofd wordt gehouden. Mevrouw Saïdi kan beter ontslag nemen. Zij is de Senaat onwaardig.

De voorzitster. - Iedereen heeft zijn standpunt kunnen uiteenzetten. Het Bureau van de Senaat heeft geoordeeld dat er geen grond is om nu verder op deze zaak in te gaan.