5-52

5-52

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de moeilijke toestand waarin de universitaire samenwerkingssector zich bevindt als gevolg van de besparingsmaatregelen» (nr. 5-475)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de minister van Werk over «de verlenging van het ouderschapsverlof» (nr. 5-474)

Regeling van de werkzaamheden

Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet (Stuk 5-1532)

Bespreking
Bespreking van de amendementen

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-1155) (Evocatieprocedure - Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-1155) (Evocatieprocedure - Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 195 van de Grondwet (Stuk 5-1532)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Intrekking van een voorstel

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschap van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hof van Beroep

Arbeidsauditoraat

Arbeidsrechtbank

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten