5-1155/10

5-1155/10

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 MAART 2012


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 5-1155/9).

Brussel, 22 maart 2012.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.