5-132COM

5-132COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 13 MARS 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «le site miroir public de la base de données centrale des oeuvres d'art et antiquités volées» (no 5-1856)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De resolutie die de Senaat heeft goedgekeurd, roept de regering op een spiegelsite op te richten waardoor de databank van de politie door het publiek kan worden geraadpleegd.

Is de databank ondertussen al opengesteld voor alle politiediensten? Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, waarom niet?

Zal bedoelde databank publiek toegankelijk gemaakt worden? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

In geval van een positief antwoord op de vorige vraag, is er een informatiecampagne gepland om het gebruik van de publiek toegankelijke databank te promoten?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De databank gestolen kunst en antiek bevat gespecialiseerde gegevens en kwaliteitsvolle foto's van gestolen waardevolle kunstvoorwerpen en antiek. Ze is alleen toegankelijk voor de personeelsleden van de Centrale Dienst Diefstal van kunst en antiek van de Federale Gerechtelijke Politie.

De lokale en de federale politie kan de databank weliswaar consulteren via de centrale dienst. Het inbrengen van nieuwe foto's en gegevens in de databank en de exploitatie van die informatie is immers een gespecialiseerde materie en men wil vermijden dat niet-gespecialiseerde politiemensen er een onoordeelkundig gebruik van maken. Alleen op die manier kan men de inhoudelijke kwaliteit van de databank waarborgen.

Een andere reden is van budgettaire aard. De toegang tot de databank uitbreiden tot de gerechtelijke arrondissementen zou hoge kosten inzake opleiding, ontwikkeling en onderhoud met zich brengen en is dus voorlopig niet aan de orde. De databank gestolen kunst en antiek is exclusief ontwikkeld voor politiediensten; ze bevat politiële informatie die alleen bestemd is voor de politie. De wet laat niet toe dat het publiek toegang krijgt tot die informatie.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Heeft de dienst van de heer Poels inmiddels toegang tot de databank gekregen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De specifiek met kunst- en antiekroof belaste politiedienst en alleen die heeft toegang tot de databank. De lokale politie kan alleen via deze dienst toegang krijgen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Dus de databank is toegankelijk voor de dienst van de heer Poels.