5-132COM

5-132COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 13 MARS 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur sur «l'utilisation durable de l'eau par les services d'incendie et de police» (no 5-1615)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Nu de berichten over een toenemende bevolking en afnemende grondstoffen steeds luider klinken en iedereen geacht wordt zorgzamer om te springen met levensbelangrijke grondstoffen als drinkwater, vroeg ik me af of de overheid op dat punt het goede voorbeeld geeft.

Ik vernam onlangs dat in sommige brandweerkazernes voortdurend drinkwater wordt gebruikt, niet alleen voor het blussen - wat nog verdedigbaar is door de urgentie - maar ook in tankwagens, bij schoonspuiten en bij oefeningen.

Het waterverbruik bij de politie zal normaliter van een hele andere omvang zijn, maar bijvoorbeeld de waterkanonnen die bij manifestaties worden ingezet en ook een spectaculair onderdeel zijn op opendeurdagen bij de politie, vallen volgens mij in dezelfde categorie.

Zijn er gegevens beschikbaar over het waterverbruik van brandweerkorpsen?

Is het gebruikelijk dat in brandweerkazernes alleen drinkwater wordt gebruikt?

Zijn er kazernes die het gebruik van drinkwater beperken?

Hoe staat het met het waterverbruik bij de politie? Gebruiken zij ook drinkwater?

Zijn er alternatieven bekend en in kaart gebracht bij de kazernes?

Heeft de minister hierover al richtlijnen gestuurd naar de korpsen? Indien niet, kan zij daar spoedig werk van maken?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Er zijn hierover op federaal niveau geen algemene statistische gegevens beschikbaar, wel bij de individuele korpsen. Bij elke brandinterventie wordt het geschatte waterverbruik genoteerd in het interventieverslag. Het waterverbruik staat in verhouding tot de omvang en de duur van de brand en verschilt dus sterk naargelang van de situatie.

De brandweer gebruikt altijd drinkwater uit het waterleidingnet. Het gebruik van vervuild water is op dit ogenblik niet aan de orde, omdat dit meerdere problemen veroorzaakt, bijvoorbeeld de vorming van algen en schimmels in de tanks, de leidingen van brandweervoertuigen en het waterleidingnet van de brandweer. Er is al onderzoek gedaan naar alternatieven voor drinkwater voor bluswerken en andere brandweertaken, maar er is nog altijd geen bevredigende oplossing gevonden. Initiatieven op dat vlak zijn me niet bekend. De brandweer beperkt het gebruik van bluswater wel tot een minimum om waterschade zoveel mogelijk te voorkomen.

De politie gebruikt zowel leidingwater als regenputwater. Teneinde de delicate onderdelen niet te vervuilen, mag geen vervuild water worden gebruikt, anders kan de operationele functie van de sproeiwagens in het gedrang komen. Na gebruik worden de watertanks zo snel mogelijk opnieuw bijgevuld, in de eerste plaats om operationele redenen, maar ook om veiligheidsredenen, zoals de stabiliteit van het voertuig bij lange verplaatsingen.

Tijdens opleidingen en trainingen zal meestal regen-of putwater worden gebruikt. Tijdens of na operaties wordt de tank meestal bijgevuld vanuit een hydrant op de openbare weg.

In het kader van een verantwoord waterverbruik zal eerstdaags een putdeksel worden geïnstalleerd op een grote waterput in de kazerne De Witte de Haelen. Daardoor zal een grotere voorraad regenwater beschikbaar zijn zodat de politie nog onafhankelijker wordt van het leidingwater.

Ik heb nog geen richtlijnen uitgeschreven wegens een gebrek aan alternatieven ter vervanging van drinkwater als bluswater bij de brandbestrijding en omdat het niet mogelijk is eenduidige beperkende maatregelen op te leggen. Omdat de vereiste hoeveelheid bluswater afhangt van de aard van de brand ben ik niet van plan op korte termijn richtlijnen uit te vaardigen. Bovendien is het gebruik van drinkwater als bluswater geregeld door de reglementering van de drinkwaterdistributiemaatschappijen. Die reglementering legt strenge en beperkende maatregelen op.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik ben blij dat alvast de politie regen- en putwater gebruikt. Het is me niet helemaal duidelijk om welke technische redenen de brandweer geen gebruik kan maken van regen- en putwater. Ik zal de lokale brandweer daar eens uitleg over vragen.