5-132COM

5-132COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 13 MARS 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur sur «l'évaluation des écoles de police» (no 5-1646)

Demande d'explications de Mme Inge Faes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur sur «la formation d'agent de police et d'inspecteur» (no 5-1661)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs presenteerden de visitatiecommissies die de Belgische provinciale politiescholen hebben doorgelicht, hun rapporten. Die klinken niet meteen vreugdevol, want ze geven een bijna vernietigende kritiek op de wijze waarop de opleiding van de politieagenten momenteel wordt georganiseerd. De conclusies - veeleer verdicten -, wijzen op een aantal tekortkomingen. Ik vermeld er drie.

De opleidingen laten de theorie onvoldoende aansluiten op de praktijk. Dit is een fundamentele kritiek, want het gaat hier over een opleiding die praktijkmensen moet leveren. Daarbij blijken grote tekorten in praktische vaardigheden, bijvoorbeeld het afnemen van alcoholtests, de schriftelijke taalbeheersing, die abominabel lijkt te zijn, en veel te weinig praktijkmogelijkheden tijdens de opleiding.

De docenten blijken nauwelijks met elkaar te communiceren. Ook hier schuilt een zware kritiek, want hoe kan een opleiding geïntegreerd verlopen als de vakken onderling niet op elkaar worden afgestemd?

De politieopleidingen tonen zich erg afwerend tegen vernieuwing en verandering. Ook hier een zwaar verdict, want blijkbaar worden deze instellingen vooral geleid door `dinosauriërs' die in het stenen tijdperk zijn blijven hangen. Als opleidingen de rol van de vernieuwing missen, dan leveren zij inadequate afgestudeerden af.

Dit alles klinkt meer dan verontrustend, men luidt de alarmbel.

Bevestigt de minister de zware kritiek die de visitatiecommissies na de doorlichtingen van de provinciale politiescholen hebben geuit? Beaamt de minister dat men de alarmbel luidt en dat dringende, ingrijpende en doortastende maatregelen wenselijk zijn? Hoe zal de minister op deze fundamentele kritiek een slagkrachtig antwoorden formuleren?

Zal de minister een taskforce samenstellen om de politieopleidingen dringend te herstructureren? Deelt de minister mijn mening dat hiertoe vooral inspiratie van buiten de gesloten politiewereld noodzakelijk is, omdat juist de sterke interne sturing ertoe heeft geleid dat deze opleidingen de aansluiting met wat echt nodig is, missen?

Op welke termijn mogen wij concrete maatregelen van de minister verwachten en waar en wanneer wil de minister welke prioriteiten leggen?

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - De opleiding tot inspecteur van politie laat steeds meer te wensen over. Met de regelmaat van een klok bereiken mij berichten over deze problematiek. Zo verscheen in november in de krant het onheilspellende bericht dat de pv's voor dronken rijden strijdig met de wet konden zijn. Het probleem zou zich hebben voorgedaan bij een proces-verbaal waarin het oude koninklijk besluit van 1991 vermeld werd in plaats van het bijna identieke koninklijk besluit van 2007. Het Hof van Cassatie oordeelde in dat geval dat de boete niet wettig was, zodat de betrokken bestuurder vrijuit ging.

Bovendien blijkt uit het jaarverslag 2009 van het Comité P dat de kwaliteit van de pv's van de toekomstige inspecteurs al geruime vermindert. Ik citeer: `Men heeft de indruk dat er in de opleiding te weinig aandacht wordt besteed aan de redactie en dus de kwaliteit van een proces-verbaal en de opmaak van de schets.'

Ook uit het recente rapport van de visitatiecommissie die de provinciale politiescholen bezocht, blijkt dat het opstellen van een proces-verbaal problematisch is. Ik citeer nogmaals: `Om de spelling van de aanstormende inspecteurs recht te trekken, is het misschien te laat, maar de opleidingen falen er ook in duidelijk te maken welke elementen cruciaal zijn om van een bruikbaar pv te spreken. Wanneer die afgestudeerde inspecteurs dan bijvoorbeeld een diefstal moeten vaststellen, zijn hun pv's van geen waarde voor het gerecht.'

Naast het feit dat de toekomstige inspecteurs blijkbaar geen behoorlijk proces-verbaal meer leren schrijven, zijn er ook tal van hiaten in de opleiding. Zo heeft elke school een eigen visie op wat een goede opleiding is, is de stage te kort, vaak niet leerrijk en zijn de lesgevers niet altijd geschikt of hebben ze hun voeling met de realiteit verloren.

Deze problematiek heb ik op 24 november 2011 al aan uw voorgangster voorgelegd in de vorm van een mondelinge vraag (nr. 5-303). Toch had ik van u graag vernomen welke maatregelen u op korte termijn plant om de opleiding tot inspecteur te verbeteren en te actualiseren?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De door de sprekers vermelde kritieken vind ik terug in de verslagen van de visitatiecommissies van onafhankelijke deskundigen die een grondige, interessante en uitgebreide studie hebben gemaakt van de kwaliteit van het politieonderwijs. Deze studie werd gemaakt in het kader van het project `De politie: een lerende organisatie', op basis van de methodologie voor hogere en universitaire opleidingen. Zonder afbreuk te doen aan de waarde van deze kritieken, moet ik toch benadrukken dat de verslagen werden opgesteld met de bedoeling de kwaliteit van de opleiding voortdurend te verbeteren. Bovendien hebben de verslagen ook de vermelding `goed' of `voldoende' toegekend aan vele andere aspecten van het politieonderwijs.

Op basis van het resultaat van deze studie, die in december 2011 aan de directeurs van de verschillende politiescholen en aan de vakbonden werd voorgesteld, heeft het projectteam `De politie: een lerende organisatie' een meer uitgebreide analyse gedaan. Die werd onlangs toegelicht in twee hoorzittingen in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer. Op basis van deze analyse kunnen binnenkort nieuwe voorstellen worden geformuleerd over de ontwikkeling van het toekomstige beleid inzake politieopleiding. De voorstellen zullen worden opgenomen in een plan tot verbetering en vernieuwing van de politieopleiding en zullen worden toegespitst op de verbetering van de kwaliteit van de opleiding en op de vernieuwing ervan.

Het projectteam `De politie: een lerende organisatie' zal in elk geval toezien op de follow-up en de uniforme toepassing van de voorstellen in de verschillende politiescholen. Binnenkort zal ik een actieplan voorstellen en aan de Ministerraad voorleggen. We kunnen hierover een debat hebben in de Kamer of de Senaat. Ik had al een gesprek met de nieuwe commissaris-generaal. Ze is in deze hervorming geïnteresseerd. Over enkele weken zullen we met onze eigen voorstellen komen en werken aan de harmonisering van de kwaliteit tussen de verschillende scholen.

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Ik dank de minister voor haar antwoord en ik neem er akte van dat ze op korte termijn initiatieven zal nemen. Namens onze fractie wil ik vragen de opleiding op een academisch niveau te brengen en ze over te hevelen naar de gemeenschappen, zodat per gemeenschap één politieschool kan worden opgericht. Op die manier zal er uniformiteit zijn en zal de kwaliteit van de opleiding verbeteren.