5-131COM

5-131COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 6 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «l'exécution de l'accord aéroportuaire» (no 5-1696)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het voorbije decennium is de federale regering, waarvan ik deel uitmaakte, er niet in geslaagd een stabiel kader voor de vliegprocedures te creëren zodat alle omwonenden, ongeacht het gewest waartoe ze behoren, op gelijke voet worden behandeld. Dat euvel vormt dan ook de voornaamste reden waarom de verschillende opeenvolgende regeringsbeslissingen met succes werden aangevochten voor diverse rechtbanken, die een verbod op concentratie en op discriminatie hebben uitgesproken. Dat bij de recente onderhandelingen over het regeerakkoord is besloten om de regeringsbeslissingen van 2008 en 2010 uit te voeren, kunnen wij in principe positief onthalen. De nota voor de Ministerraad van 25 februari 2010 stipuleert immers expliciet dat de vluchtprocedures voortaan op vijf lovenswaardige principes gebaseerd horen te zijn:

Dat laatste principe dient eerder om de Chabertroute te vervangen door de kanaalroute en verhoogt dus eigenlijk de concentratie boven Brussel, maar dat nemen we er node bij.

Zoals men het akkoord nu uitvoert, worden de vijf principes spijtig genoeg uitsluitend toegepast op de vliegprocedures voor vluchten over Brussel en de oostrand. Er bestaan verschillende afdraaihoogtes en bakens om een maximale spreiding te bekomen op de bocht naar links van op baan 25R, maar ook voor vliegtuigen die opstijgen vanop baan 0220 en in ieder geval vanop baan 20;

Voor de vliegprocedures over de noordrand - bocht naar rechts van op baan 25R - daarentegen worden niet alleen de omleidingsroutes rond Brussel naar het zuiden, zuidwesten en westen behouden, maar wordt ook gekozen voor ingewikkelde en bochtige routeomschrijvingen. Die verhogen het concentratie-effect op de dichtbevolkte noordrand, louter en alleen om Brussel te ontwijken. De Vlaamse regering, hierover geconsulteerd in het kader van de vliegwet, is zich er terdege van bewust dat er met twee maten wordt gemeten en heeft voorstellen geformuleerd voor een alternatieve route om zo het concentratie-effect te temperen.

Kan de staatssecretaris verklaren waarom tot op heden de vijf principes uit de regeringsbeslissing nog steeds niet zijn toegepast, vooral niet voor de opstijgende vliegtuigen met bocht naar rechts vanaf baan 25R?

Beaamt de staatssecretaris dat momenteel opstijgende vliegtuigen eerst rechtdoor moeten vliegen teneinde een grote hoogte te bereiken, om daaropvolgend de vijf principes toe te passen en verschillende vliegroutes, rechtstreeks naar bestemming te kiezen? Mijns inziens kan alleen die benadering het regeerakkoord concreet gestalte geven.

Bevestigt hij dat juist door die principes een concentratie boven een dichtbewoond gebied kan worden vermeden?

Kan de staatssecretaris me meedelen wat nog wordt ondernomen om een einde te maken aan de huidige concentratie en de huidige omleidingsroutes en aan de ongewenste en ondraaglijke gevolgen ervan? Is hij bereid om de alternatieve routevoorstellen van de Vlaamse regering uit te voeren?

Is de staatssecretaris bereid om in nieuwe exit points te voorzien voor vliegtuigen die van baan 25R opstijgen zodat een soortgelijke spreiding kan worden bereikt als voor de routes van vliegtuigen die van baan 20 opstijgen?

Ook voor de veiligheid is dat van belang; een toestel dat nog niet hoog genoeg vliegt, is immers bijzonder kwetsbaar bij manoeuvres, en veroorzaakt bovendien heel wat lawaaihinder en luchtvervuiling dicht bij de grond.

Is de staatssecretaris bereid het regeerakkoord consequent uit te voeren?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Het is mijn bedoeling de regeerakkoorden van 19 december 2008 en 26 februari 2010 uit te voeren, in het belang van alle betrokken burgers. De principes waar de heer Anciaux naar verwijst, worden toegepast via de beslissingen die in dit akkoord zijn ingeschreven. Gisteren heb ik hierover nog overlegd met Belgocontrol.

De huidige procedures op de luchthaven Brussel- Nationaal vloeien deels voort uit de beslissingen van de Ministerraad van 19 december 2008 en 26 februari 2010. De eerste beslissing definieert met name de exploitatieprocedures, dit wil zeggen het preferentiële baangebruik en het gebruik van het luchtruim en de vliegroutes. De tweede beslissing verplicht dat `de concentratie van vluchten boven dichtbevolkte zones zoveel mogelijk beperkt moet worden' en bepaalt de te bestuderen wijzigingen inzake het opstijgen vanop landingsbaan 25 rechts.

Om de wijziging van de hoogte waarop een bocht genomen wordt bij vertrek vanaf landingsbaan 25 rechts van 1700 naar 2200 voet te kunnen toepassen, heeft mijn voorganger Belgocontrol de opdracht gegeven alle mogelijke initiatieven te bestuderen en ze voor te leggen.

Ik heb inderdaad kennis van de vraag van de Vlaamse regering waar de heer Anciaux naar verwijst. Mijn voorganger heeft Belgocontrol gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren over de voorstellen die deze vraag bevat. Op 21 januari 2011 heeft Belgocontrol een negatief advies overgemaakt wegens conflicten tussen vertrekroutes. Belgocontrol werd bijgevolg belast met het onderzoek van alle mogelijke alternatieven.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik onthoud dat er gisteren overleg was voor de concrete uitvoering van het regeerakkoord.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Er was overleg gisteren en ook de weken voordien. Ik was gisteren toevallig bij Belgocontrol om te kijken hoe het daar in zijn werk gaat, hoe ze de luchtvaartveiligheid verzekeren. Er zijn nog verschillende vergaderingen gepland deze week en volgende weken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Mijnheer de minister, in tegenstelling tot vroeger, maakt mijn partij nu deel uit van de regering. Ik weet niet in hoeverre er een meerderheidsoverleg is over deze problematiek. Daar ik het dossier vrij goed ken, zou het me interesseren hierbij betrokken te worden. Ook over de opmerking van Belgocontrol kan ik u een en ander vertellen. Bij Belgocontrol is veel mogelijk, maar het moet meer dan één keer worden gevraagd. Zaken die om veiligheidsredenen nu een negatief advies krijgen, kunnen morgen misschien positief geadviseerd worden. Er is nogal wat haalbaar. Ik heb het zelf ondervonden als uw voorganger, maar ook nadien toen er vanuit de Vlaamse regering intensief overleg was met Belgocontrol. Er zijn een aantal mogelijkheden om vanaf baan 25R verschillende exitpunten te realiseren. Op zich zou er een conflict kunnen zijn tussen de opstijgende vliegtuigen die de grote bocht rond Brussel moeten maken en andere toestellen die onmiddellijk naar rechts vliegen. Er zijn ook vliegtuigen die rechtdoor vliegen. Met individuele begeleiding is dat tijdens de nacht perfect mogelijk. Het rechtstreeks naar de bestemming vliegen, is één van de doelstellingen van het regeerakkoord. Als men dit toepast, is er geen conflict meer omdat er dan geen kruisende bewegingen meer zijn van vliegtuigen die opstijgen van baan 25R en de bocht naar rechts nemen om helemaal rond te draaien en naar links te vliegen.

Als u erin slaagt dit probleem op te lossen, verdient u meer dan een medaille. Ik raad u aan uit te gaan van de principes van het regeerakkoord. Ga er niet tegenin. U gaf net een opsomming van de principes die in het regeerakkoord staan, maar het belangrijkste principe, namelijk zoveel mogelijk tegen de wind in opstijgen, neemt u er niet uit mee. Het beangstigt me dat u het niet als basisprincipe hebt vermeld. Het niet aanvaarden om met rugwind en zijwind op te stijgen is volledig in het voordeel van de veiligheid en het milieu. Er is immers veel minder kerosinegebruik, veel minder uitstoot, veel minder lawaai en bovendien kan een natuurlijke spreiding worden gerealiseerd. Dit hoofdprincipe van het regeerakkoord uitsluiten, zou niet correct zijn. Nogmaals, ik bied u graag mijn diensten aan.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Iedereen weet dat dit dossier politiek bijzonder gevoelig ligt en dat erover zal worden gedebatteerd. Er bestaat geen perfecte oplossing, maar als lid van de regering moet ik het regeerakkoord uitvoeren en dat doe ik ook. Dat is mijn eerste opdracht. Er was gisteren toevallig nog een vergadering om dit te concretiseren met respect voor het regeerakkoord. Als lid van een regering zal ik nooit maatregelen nemen zonder de andere ministers hierover te informeren. Zonder overleg met de regeringspartijen bestaat de kans dat ik teruggefloten word, wat voor niemand aangenaam is.