5-130COM

5-130COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 29 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «la législation antipiratage controversée aux États-Unis» (no 5-1792)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De inhoud van mijn vraag is gedeeltelijk achterhaald, in die zin dat de twee beruchte wetsvoorstellen die in het Amerikaans Parlement waren ingediend, tijdelijk werden ingetrokken na protest van de internationale gemeenschap en in de VS zelf. Op 18 januari staakte een deel van het internet. Wikipedia bijvoorbeeld haalde zijn Europese versie 24 uur uit de ether.

De bewuste wetgevingen waartegen de virtuele wereld zich kant, bekend als SOPA - Stop Online Piracy Act - en PIPA - Protect Intellectual Property Act - strekken ertoe verregaande maatregelen te nemen om schendingen van auteursrechten aan banden te leggen. Volgens die voorstellen zouden alle mogelijke links in zoekacties en dergelijke, waarvan het vermoeden bestaat dat ze een inbreuk plegen op de auteursrechten of waartegen een klacht werd ingediend, onmiddellijk van het internet worden gebannen. Omdat er geen onderzoek vereist is, is die maatregel enorm ingrijpend, temeer daar het niet gaat om een louter Amerikaanse aangelegenheid.

De impact van Amerika op het internet is zo groot dat er internationaal protest is gerezen, onder meer via Wikipedia, Twitter, Yahoo! en Facebook.

Ik had dan ook graag vernomen hoe de minister dit probleem denkt aan te pakken. Allicht gebeurt dat het best op Europees niveau, dat zich overigens al bezighoudt met regelgeving ter zake. In hoeverre is er gesproken over de Amerikaanse wetsvoorstellen, die toch erg verregaand zijn wat de vrijheid op het internet betreft? Welke strategie zal de minister hanteren om hierover met de Amerikanen te onderhandelen?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Onze diensten volgen de discussies betreffende de wetgevende initiatieven SOPA en PIPA uiteraard op de voet.

Er lijkt een groeiende consensus te ontstaan in de Verenigde Staten dat deze initiatieven in hun huidige vorm te ver gaan. De officiële verklaring van het Witte Huis op 14 januari jongstleden benadrukt dat men geen wetgeving zal steunen die het recht op vrije meningsuiting inperkt, de veiligheidsrisico's op het internet vergroot of een dynamisch en vernieuwend wereldwijd internet ondermijnt. President Obama liet meteen ook weten dat hij zo nodig gebruik zou maken van zijn vetorecht om de wetgevingen te blokkeren.

Het massale protest van woensdag 18 januari van grote technologiebedrijven zoals Google, Wikipedia, Yahoo!, Facebook, Twitter en van Internet Service Providers, zoals Verizon en Comcast, heeft dit politieke standpunt kracht bijgezet. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de Amerikaanse internettechnologie-industrie het probleem van piraterij wel degelijk erkent, maar ervan overtuigd is dat er slimmere en doelmatiger manieren bestaan om buitenlandse criminele sites aan te pakken, zonder het hele internet te censureren met een DNS-blokkering vanuit de VS.

Inmiddels werd de stemming van SOPA en PIPA uitgesteld in het licht van de recente gebeurtenissen. De Amerikaanse politici willen de tijd nemen om een compromis uit te werken dat op een breder draagvlak kan rekenen.

De Belgische houding ten opzichte van de piraterijproblematiek bestaat er nog steeds in dat wij ijveren voor een actieve en doelmatige bescherming van onder meer auteursrechten en naburige rechten. Ook de gerechtvaardigde eisen van de burger op het vlak van de bescherming van de privésfeer liggen ons na aan het hart.

Dit mag evenwel geen aanleiding geven tot een overdreven strenge regulering die een afbouw of censuur van het vrije internet inhoudt. De Europese Commissie heeft immers onlangs bij monde van de Commissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes, gereageerd op de discussie betreffende de antipiraterijwetten die in de Verenigde Staten ter discussie staan. Volgens de Commissie kan repressie slechts een deel van het antwoord op piraterij zijn. Dit antwoord moet evenwichtig zijn en dient tevens te voorzien in een verhoging van het aanbod aan legale content.

Samen met de Europese Commissie is ons land ervan overtuigd dat het internet een belangrijke motor vormt voor economische groei, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het potentieel van internethandel. Ik verwijs naar de Digitale Agenda op Europees vlak. Het verwezenlijken van een vrije, eengemaakte digitale markt is een Europees project dat onze volledige steun verdient en we zullen daartoe verder samenwerken met de Commissie en de EU-lidstaten. Bovendien staat buiten kijf dat wij ons inzetten voor vrije meningsuiting en vrijheid van informatie.

Een pleidooi voor een vrij internet en zoveel mogelijk neutrality binnen het kader van de wet ligt in het verlengde van onze inzet. Het komt er dan ook op aan om op Europees vlak slimme wetgeving te ontwerpen die aangepast is om de standaarden van onze interactie met het internet van de 21e eeuw vorm te geven.

De Europese Raad van deze week zal een beslissing nemen over de Digitale Agenda, die een belangrijk deel uitmaakt van de verschillende mogelijke evoluties op Europees vlak voor wat de interne markt betreft. Tevens zullen we de toestand in de Verenigde Staten volgen. Ik herhaal dat het wetgevend proces in het Congres is opgeschort.