5-125COM

5-125COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Défense sur «les déplacements en taxi des militaires» (no 5-1790)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs deed de minister een voorstel om de transportkosten van militairen te drukken door systematisch een beroep te doen op de diensten van taximaatschappijen. Dat zou goedkoper zijn dan legertransportmiddelen met chauffeurs ter beschikking te stellen. De minister zou daarvoor een aanbesteding uitschrijven.

Het siert de minister dat hij het aandurft zaken die vanzelfsprekend zijn, geworteld in decennia-, misschien zelfs eeuwenoude gebruiken, fundamenteel ter discussie te stellen. Ongetwijfeld baseert de minister zich op grondige en adequate analyses van de huidige kostprijs van de transporten van legerpersoneel. Wellicht steunt het plan van de minister op een goed onderbouwde hypothese dat het systematisch inschakelen van taxi's zal leiden tot een relevante besparing.

Op welke gronden, argumenten, feiten en cijfers baseert de minister zijn plan om het transport van legerpersoneel niet meer door eigen voertuigen en personeel te laten geschieden, maar via systematische dienstverlening van een taximaatschappij? Is het plan van de minister ingegeven door de vaststelling dat de huidige kosten voor die verplaatsingen te hoog zijn? Op welke basis en via welke redenering kwam de minister tot die analyse? Kan de minister in grote rubrieken een kosten-batenanalyse geven? Hoe schat de minister de offertes op zijn aanbesteding ter zake in? Hoe groot is de besparing die deze operatie zal genereren? Op welke wijze en volgens welke timing zal de minister dit plan concretiseren? Welke gevolgen zal die nieuwe aanpak sorteren voor het personeel en het wagenpark van het leger? Zal deze operatie leiden tot personeelsvermindering? Zullen recente wagens te koop worden aangeboden?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - De vraag van senator Anciaux kan de indruk wekken dat het contract voor de taxidienst algemeen zal worden in Defensie. Het contract heeft echter alleen betrekking op de Brusselse regio, waar een hoge concentratie is van militairen en van de staf op een relatief kleine oppervlakte. Daardoor zijn in die zone korte, maar zeer talrijke ritten nodig. Dat impliceert dat de defensievoertuigen in het huidige systeem in de Brusselse regio minder efficiënt worden gebruikt dan wenselijk is.

In het huidig systeem beschikt Defensie over een park van vijftien voertuigen die specifiek dienen om de mobiliteit binnen de regio Brussel te garanderen. De betrokken dienst levert enerzijds voertuigen met chauffeur voor bepaalde trajecten binnen deze regio en staat anderzijds ook in voor het transport van buitenlandse delegaties die een bezoek aan Brussel of aan Defensie brengen, of beide samen, wat meestal het geval is. Die dienstvoertuigen zijn in Evere gestationeerd. Voor dienstverplaatsingen in de regio Brussel kan een voertuig worden aangevraagd bij deze dienst. Afhankelijk van de aard en dringendheid van de opdracht wordt de aanvraag al dan niet aanvaard en wordt het voertuig dan geleverd met chauffeur. Rekening houdend met het sluiten van een dienstencontract met de burgersector, hoopt Defensie ongeveer 400 000 euro per jaar uit te sparen.

De dienstwagens die vandaag die dienst verzekeren zijn over het algemeen meer dan tien jaar oud en hebben vaak veel kilometers op de teller. Ze zullen via de verkoopdienst van het departement in hun huidige staat te koop worden aangeboden. De mogelijke opbrengst is dus moeilijk in te schatten. Het personeel van die dienst dat niet op een natuurlijke wijze afvloeit via pensionering of via de vrijwillige opschorting van de prestaties zal gereaffecteerd worden binnen Defensie.

Aan de huidige procedure ging een grondige marktprospectie vooraf, die voldoende aanwijzingen gaf dat Defensie zal kunnen rekenen op enkele conforme offertes. Rekening houdend met de fase waarin de procedure zich nu bevindt, is het niet raadzaam details betreffende het geplande budget voor dit contract te verspreiden. De openbare aanbesteding zal binnenkort worden gepubliceerd. De indiening van de offertes is gepland voor eind maart. Het contract zou dan eind juni gesloten kunnen worden. De duur van het contract zal vier jaar bedragen.