5-123COM

5-123COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 14 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, et à la Régie des bâtiments sur «les conséquences du mégaprocès de fraude à la Régie des bâtiments» (no 5-1820)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs boog de Brusselse Raadkamer zich over het als `mega' bestempelde fraudedossier ten laste van zeventig verdachten bij de Regie der Gebouwen. Concreet gaat het om elf ambtenaren, vijfendertig aannemers en vierentwintig andere bedrijven. De beschuldigingen hebben betrekking op actieve en passieve corruptie, belangenvermengingen, inbreuken op de btw-wetgeving, oplichting en bendevorming. Dat zijn dus geen akkefietjes of kleine ontsporingen.

Enkele van de beschuldigden zijn topambtenaren, waaronder de voormalige directeur-generaal. Ik wil in mijn vraag zeker niet ingaan op de lopende gerechtelijke procedures, maar wel op de gevolgen van deze onverkwikkelijke zaak, die sinds 2006 zorgt voor een continu dreigende bewolking boven de werking van de Regie der Gebouwen. Die beschuldigingen, waarbij topambtenaren betrokken zijn, hebben ongetwijfeld een ingrijpende invloed op de sfeer en wellicht ook de performantie van deze overheidsdienst.

Hoe evalueert en apprecieert de staatssecretaris de huidige werking van de Regie der Gebouwen? In welke mate beïnvloedden - of beïnvloeden - de beschuldigingen van topambtenaren van deze dienst de performantie van de Regie? Kan de staatssecretaris waarborgen dat de Regie der Gebouwen haar belangrijke taak momenteel optimaal vervult en dat de negatieve gevolgen van deze fraudeaantijgingen, zowel op de sfeer als op de output, ondertussen helemaal geneutraliseerd zijn? Of moet de staatssecretaris vaststellen dat de Regie nog steeds lijdt onder deze ingrijpende gebeurtenissen en dat de actualiteit, waarbij de Raadkamer zich nu buigt over eventuele verdere vervolgingen, voor extra spanningen zorgt?

De Regie der Gebouwen werd destijds opgericht om te voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van fraude. We moeten erop kunnen rekenen dat bij de Regie der Gebouwen alles correct verloopt.

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - Zoals de heer Anciaux terecht opmerkt, zijn de fraudedossiers waarnaar hij verwijst, geen akkefietjes. Die feiten uit het verleden zijn uiteraard te betreuren.

Ik ben het ermee eens dat we niet kunnen ingaan op lopende procedures. De Raadkamer heeft een uitspraak gedaan. We zullen het verdere verloop van de gerechtelijke procedure afwachten.

De Regie der Gebouwen heeft in alle openheid en sereniteit haar medewerking verleend en zal dat blijven doen. Er zijn overigens nog enkele dossiers hangende die ongeveer van dezelfde periode dateren.

Zonder na amper twee maanden reeds een volledige evaluatie te kunnen geven van de Regie der Gebouwen, kan nu al worden vastgesteld dat de Regie zich zo snel mogelijk wil zuiveren van alle smet die door dergelijke zaken worden veroorzaakt. Nadat de feiten openbaar zijn geworden, heeft het personeel van de Regie vanuit de basis zelf het initiatief genomen om zich af te zetten tegen dergelijke verfoeilijke praktijen. Meer dan driehonderd personeelsleden hebben zich actief ingezet en hebben Uw werf, dat is óns vak! - Leidraad Kwalitatief Werfbeheer Regie der Gebouwen opgesteld. Dat document heeft als doel alle medewerkers bewust te maken van het belang van integriteit op de werkvloer en integriteitsrisico's te beperken. In die leidraad vormen inzet, samenwerking, kwaliteit en klantgerichtheid de rode draad. Het initiatief concretiseert een van de basisdoelstellingen van mijn beleidsnota: een doelmatige, zuinige en duurzame Regie der Gebouwen kan niet zonder integriteit. Het sterkt het vertrouwen dat een van de hoekstenen van mijn beleidsintenties doorheen dergelijke initiatieven van bij de start door het personeel wordt gedragen.

Integriteit is niet enkel een hoofdbekommernis, het is een open werf waaraan elke dag moet worden gewerkt. Zowel binnen de organisatie als extern ten aanzien van klanten en aannemers is het signaal duidelijk: er is geen plaats voor valsspelers, intern noch extern.

In dat licht heeft de Ministerraad van 31 januari 2012 mij gemachtigd om niet alleen voor de Regie, maar in naam van alle federale overheidsdiensten diverse ondernemingen aan te klagen die zich schuldig hebben gemaakt aan kartelafspraken in verband met de bouw en het onderhoud van liften.

We buigen het hoofd niet. Integendeel, beroepsernst en beroepsfierheid zijn voor de Regie der Gebouwen een handelsmerk. Ik heb de opdracht gegeven om aannemers die kartelafspraken hebben gemaakt en daarvoor door Europa zijn gestraft, burgerlijk te dagvaarden teneinde te proberen de schade die we als overheid zouden hebben geleden, te recupereren.

De weg is nog lang en naast de schaduw van fraudezaken zijn er nog de budgettaire uitdagingen die de output bepalen. Met de correcte instelling en de nodige middelen bewijst de Regie nu reeds dat ze zich niet gewonnen geeft. Ik blijf uiteraard bereid om over de realisatie van de integriteitsdoelstelling te rapporteren. Ik dank de heer Anciaux alvast voor de steun in dit essentiële debat.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik vind het antwoord van de staatssecretaris bijzonder goed. Ik begrijp dat de problemen na twee maanden niet kunnen zijn opgelost. De staatssecretaris benadrukt dat alle doelstellingen afhankelijk zijn van integriteit. Er is geen plaats voor valsspelers.

Dat de Regie het probleem van bij de basis wil aanpakken, is toe te juichen. Het personeel is uiterst verveeld met het probleem. Ik hoop dat de Regie haar verdiend eerlijke imago zo snel mogelijk terugkrijgt. Ik vertrouw erop dat de staatssecretaris dat zal kunnen realiseren.