5-48

5-48

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de eerste minister over «de conclusies van het eerste `Alert Mechanism Report' met betrekking tot België en intra-Europese overschotten op de lopende rekening» (nr. 5-432)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het groenboek inzake de fiscale convergentie van Franse en Duitse ondernemingen» (nr. 5-428)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het oprichten van een Europees ratingbureau» (nr. 5-429)
Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het vrijgeven van bevroren bezittingen van de voormalige Tunesische en Libische regimes» (nr. 5-431)
Mondelinge vraag van de heer Armand De Decker aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de overdreven en contraproductieve voorwaardelijkheid bij het toekennen van de laatste lening van de Europese Centrale Bank aan Griekenland» (nr. 5-438)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «het selectief vervangingsbeleid bij ambtenaren» (nr. 5-433)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Justitie en aan de minister van Werk over «het stakingsrecht en de eenzijdige verzoekschriften» (nr. 5-430)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over «de veiligheid in Brussel» (nr. 5-435)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «de gerechtskosten in strafzaken voor het jaar 2011 en in het bijzonder de telefoonkosten» (nr. 5-439)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de aanpak van het tuberculoseprobleem» (nr. 5-427)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bijwerkingen van de anticonceptiepil en het risico op belangenconflicten in de geneesmiddelenbewaking» (nr. 5-436)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de snelheidshandhaving en de onbemande camera's» (nr. 5-426)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van een conferentie van de extreme internationale moslimorganisatie Hizb ut-Tahrir in België» (nr. 5-437)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het advies van Belgocontrol over het Uplace-project» (nr. 5-434)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het rapport van de Taskforce Duurzame Ontwikkeling» (nr. 5-440)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I) (Stuk 5-1278)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 5-1364)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Stuk 5-1465) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (van mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-54)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I) (Stuk 5-1278)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 5-1364)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Stuk 5-1465) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (van mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-54)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Nationale Delcrederedienst - Leningen aan Staten of buitenlandse instellingen