5-46

5-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten (van de heren Rik Daems en Bart Tommelein; Stuk 5-1385)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw Talhaoui voor een mondeling verslag.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a), rapporteur. - De Commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden heeft onderhavig wetsvoorstel tijdens haar vergadering van 1 februari 2012 besproken.

Het doel van het wetsvoorstel werd door de hoofdindiener, de heer Rik Daems, toegelicht. Het is de bedoeling bij wet vast te leggen dat verenigingen van gemeenten of provincies voor de uitgifte van thesauriebewijzen een beroep kunnen doen op dezelfde regels als de Belgische staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de buitenlandse staten en hun territoriale publiekrechtelijke lichamen alsook de internationale publiekrechtelijke instellingen. Vanaf de tweede helft van de jaren negentig geven de zogenaamde financieringsintercommunales voor rekening van hun gemeentelijke vennoten met succes thesauriebewijzen uit. Het is een aantrekkelijke en belangrijke financieringsmethode voor de lokale besturen. Sedert de bancaire en financiële crisis wordt door sommige bankinstellingen die de financieringsintercommunales bijstaan bij de uitgifte van thesauriebewijzen, de vraag opgeworpen of die intercommunales kunnen worden beschouwd als een overheid in de zin van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991. Concreet heeft het wetsvoorstel dan ook tot doel artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 zo aan te passen dat volledige rechtszekerheid wordt geboden. Dat verklaart dan ook de hoogdringendheid van het wetsvoorstel. Investeringen in de nutsvoorzieningen voor de burgers komen in steden en gemeenten inderdaad beter niet op de helling te staan.

Na het advies te hebben ingewonnen van de Algemene Administratie van de Thesaurie, dienden de heer Daems en consoorten een amendement nr. 1 op artikel 2 in dat ertoe strekt de woorden `verenigingen van provincies en gemeenten' te vervangen door de woorden `de zuivere financieringsintercommunales'. Onder `zuivere financieringsintercommunales' verstaat men de verenigingen van provincies en gemeenten met rechtspersoonlijkheid waaraan geen natuurlijke personen of rechtspersonen, anders dan provincies en gemeenten, deelnemen en waarbij de financiering van de deelnemende provincies en gemeenten tot het maatschappelijke doel van de vereniging behoort.

De heer Laaouej verklaarde uitdrukkelijk het amendement 1 te steunen. De vertegenwoordiger van de vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling verklaarde dat de regering de doelstelling van het wetsvoorstel en het voorgestelde amendement 1 op artikel 2 ten volle steunt.

De artikelen 1 en 3 van het wetsvoorstel werden ongewijzigd aangenomen met negen stemmen bij twee onthoudingen. Amendement 1 op artikel 2, alsook het geamendeerde artikel 2, werd aangenomen met negen stemmen bij twee onthoudingen. Ten slotte werd ook het geamendeerde wetsvoorstel in zijn geheel aangenomen met negen stemmen bij twee onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Het verheugt me dat dit voorstel snel steun kreeg in de Senaat. Het komt tegemoet aan een vraag van de Vereniging van Steden en Gemeenten en moet voorkomen dat de financiering van de intercommunales ten behoeve van de gemeenten duurder zou uitvallen voor de eindklanten, namelijk de burgers.

Als zuivere financieringsintercommunales als overheid worden beschouwd - dat is de essentie van het voorstel - komt hun financiering en de medewerking die ze daarbij krijgen van de systemische banken, niet in het gedrang en kan er voor de burgers van steden en gemeenten veel worden bespaard. Op een bedrag van drie miljard euro betekent één procent meer al gauw een extrakost van 30 miljoen euro.

Ik hoop dat het wetsvoorstel ook snel in de Kamer kan worden behandeld om te voorkomen dat een blokkering bij een van de banken een kettingreactie veroorzaakt bij andere banken.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Aangezien het wetsvoorstel een breed draagvlak heeft en het ten goede komt aan de steden en gemeenten, zal de sp.a-fractie het volmondig steunen.

-De algemene bespreking is gesloten.