5-119COM

5-119COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 7 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «la section Railinvest du site internet du Service public fédéral Mobilité» (no 5-1614)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mijnheer de staatssecretaris, ik refereer aan een vraag om uitleg die ik op 8 juni 2011 in die deze commissie gesteld heb aan uw voorganger.

Hij heeft mij toen geantwoord dat het niet meer online zijn van de webstek www.mobilit.fgov.be/railinvest te wijten was aan personeelsgebrek. Blijkbaar vertrokken enkele medewerkers in die periode, waardoor de correcte actualisering van de gepubliceerde fiches over de spoorweginvesteringen niet meer kon worden gewaarborgd. Zoals de staatssecretaris toen terecht opmerkte, moet de informatie over spoorwegprojecten juist en volledig zijn om geen ongerustheid te wekken.

De staatssecretaris meldde toen tot mijn grote tevredenheid ook dat de FOD Mobiliteit en Vervoer op dat moment analyseerde op welke manier dit project opnieuw kon worden gelanceerd.

We zijn nu een half jaar verder en ik hoopte ondertussen al een resultaat van deze analyse te mogen zien. De juiste en correcte informatie over spoorweginvesteringen blijft op dit moment achterwege en verhindert mij deze dossiers op een gedegen manier te volgen.

Kunt u mij een stand van zaken geven over dit project? Werd de aangekondigde analyse door de FOD Mobiliteit en Vervoer volledig uitgevoerd? Zo ja, wat was het resultaat hiervan? Welke concrete initiatieven werden al genomen? Wanneer zal de juiste en correcte informatie over spoorweginvesteringen eindelijk weer kenbaar worden gemaakt? Wat is ondertussen het alternatief om aan deze gegevens te geraken? Het waren immers zeer handige fiches van één blad, maar ze zijn jammer genoeg niet meer beschikbaar.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Het vertrek van enkele medewerkers bij de betrokken dienst was indertijd de aanleiding om de website spoorweginvesteringen offline te zetten, omdat er geen correcte, tijdige, kwaliteitsvolle actualisering van de webfiches kon worden gegarandeerd. De website is inderdaad nog niet opnieuw gelanceerd.

Intussen is het personeelsgebrek opgelost en is er contact opgenomen met de dienst ICT om de toepassing die gebruikt wordt om de webfiches te creëren, te automatiseren. Er is hard aan gewerkt en sinds kort kunnen de gegevens die door de NMBS-groep aangereikt worden, automatisch ingelezen worden in de toepassing, wat veel efficiënter is voor de medewerkers die betrokken zijn bij de analyse van de dossiers.

Een aantal veranderingen in de structuur en de scope van de investeringsprogramma's op het niveau van de NMBS-groep vereisen, vooral wegens de nieuwe SAP-toepassing, een volledige of gedeeltelijke herziening van de fiches waarover gerapporteerd zal worden.

De dienst heeft de bedoeling de webfiches opnieuw beschikbaar te stellen tegen eind juni 2012. Deze eerste nieuwe lichting fiches zal rapporteren over de uitvoering van de spoorweginvesteringen tot en met eind 2011. Het is ook de betrachting deze fiches tweemaal per jaar te actualiseren. De mensen die dat doen, weten dat ze onmiddellijk zullen worden doorgelicht door een senator.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het verheugt mij te horen dat de staatssecretaris de efficiëntie heeft verhoogd. Ik heb in een vorig leven zelf al SAP-implementaties gedaan, dus ik weet wat dat voorstelt. Ik zal geduldig wachten tot juli en dan terugkomen.