5-118COM

5-118COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 7 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Fatma Pehlivan à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les recommandations pour des soins de santé inclusifs» (no 5-1815)

Demande d'explications de Mme Marleen Temmerman à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les recommandations de groupe de travail ETHEALTH et l'interculturalité» (no 5-1885)

Demande d'explications de Mme Marleen Temmerman à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les recommandations du groupe de travail ETHEALTH intitulées Vers des soins de santé interculturels» (no 5-1886)

Mme la présidente. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a). - Mijn vraag gaat over een recent onderzoek met betrekking tot de allochtone gemeenschap en het gezondheidsbeleid voor die groep. Als lid van het Vlaams Parlement heb ik die vraag ook gesteld aan de Vlaamse minister die voor die materie bevoegd is. Aangezien een aantal aspecten onder de bevoegdheid vallen van de federale minister van Volksgezondheid, wens ik als gemeenschapssenator deze vraag ook aan de federale minister te stellen.

De culturele diversiteit van de Belgische bevolking is de jongste jaren sterk toegenomen. Dat heeft een weerslag op het gezondheidszorgbeleid. Ondanks de financiering van een aantal zeer goede initiatieven, lijkt België op mondiaal vlak toch achterop te hinken. Uit onderzoek in opdracht van Volksgezondheid blijkt dat migranten in ons land vaker ziek zijn dan autochtonen. Ze hebben meer last van infectieziekten, chronische aandoeningen en psychische problemen. Voorts blijkt ook dat diabetes bij Turkse en Marokkaanse vrouwen dubbel zoveel voorkomt als bij autochtonen, namelijk 12% tegenover 6%. De oorzaken hiervan zijn niet enkel een slechtere huisvesting, een lager inkomen en een kortere opleiding. Eén van de vaststellingen van de onderzoekers is dat migranten systematisch worden geconfronteerd met discriminatie binnen de gezondheidszorg.

Een ander probleem dat naar voren komt, is dat de zorg zoals die vandaag georganiseerd is, gericht is op een grote blanke homogene groep terwijl de samenleving net zeer divers is. Binnen de hulpverlening leven spijtig genoeg nog steeds sterke vooroordelen over migranten.

In het rapport van de ETHEALTH-werkgroep worden 46 aanbevelingen geformuleerd om de bestaande verschillen op het vlak van gezondheidszorg efficiënt aan te pakken. De groep roept de verschillende beleidsorganen in het sociale domein en het domein van de gezondheidszorg op om die te behandelen op een interministeriële conferentie.

Ik heb volgende vragen aan de minister:

1) Heeft er reeds een interministeriële conferentie over de aanbevelingen plaatsgevonden? Zo ja, welke waren de conclusies? Zo neen, wanneer zal de conferentie plaatsvinden?

2) Welke maatregelen zal de minister nemen om de gezondheidszorg meer inclusief en meer divers te maken?

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Mijn vraag betreft de registratie. Ik had het geluk deel uit te maken van de stuurgroep van het onderzoek binnen de FOD Volksgezondheid. Het was een interessante oefening, die resulteerde in een goed rapport met zesenveertig aanbevelingen, onderverdeeld in vier categorieën. Een van de problemen is de registratie. De etnische afkomst wordt niet geregistreerd als gevolg van de wet op de privacy. Er kan evenwel een uitzondering op die wet worden gevraagd.

Is de minister er voorstander van om gegevens rond etnische afkomst te registreren, zodat het probleem van morbiditeit en migratie beter in beeld kan worden gebracht?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Vooreerst wil ik u zeggen dat de toegankelijkheid en de kwaliteit van ons gezondheidszorgsysteem voor alle rechthebbenden een thema is dat mij na aan het hart ligt. De groep ETHEALTH werd trouwens op mijn vraag opgericht.

Het rapport van deze groep bevat een groot aantal waardevolle aanbevelingen en weerspiegelt de adviezen van zowel academici als veldwerkers. We zullen de volgende maanden bekijken in welke mate het opportuun en mogelijk is om de voorgestelde aanbevelingen in het beleid in te passen. Ik vestig er evenwel uw aandacht op dat een groot deel daarvan niet onder mijn bevoegdheden of zelfs die van de federale regering valt.

Daarom zal ik het punt agenderen op een volgende interministeriële conferentie, waar alle ministers bevoegd voor gezondheid samenkomen. Daar zullen de meeste punten die in de vragen om uitleg worden gesteld aan bod komen.

Meer concreet gaat het om de volgende punten:

Ik zal experts van de FOD Volksgezondheid de opdracht geven de aanbevelingen van de Rondetafels van de Interculturaliteit te bestuderen en hierover te rapporteren aan de Interministeriële Conferentie.

Over de middelen die vanaf 2013 beschikbaar zijn in het kader van het akkoord voor de non-profitsector kan ik nog geen uitspraak doen. Tijdens die toekomstige onderhandelingen zal, afhankelijk van de talrijke behoeften op het terrein, beslist worden over de precieze toewijzing.

Ten slotte wil ik erop wijzen dat al sinds meer dan tien jaar interculturele bemiddelaars in de ziekenhuizen worden gefinancierd. Het is hun taak de gevolgen van de taal- en cultuurbarrière zoveel mogelijk terug te dringen. Sinds een drietal jaren worden vanuit mijn departement ook experimenten gedaan om interculturele bemiddeling via videoconferentie in de gezondheidszorg aan te bieden, ook buiten de ziekenhuizen.

Het concept dat door onze diensten werd ontwikkeld, heeft een aantal belangrijke voordelen. De bemiddeling kan snel en doelgericht worden aangeboden. Ook gezondheidseconomisch is het duidelijk voordeliger dan te werken met interculturele bemiddelaars of tolken die fysiek ter plaatse moeten komen. Door samenwerking tussen instellingen heeft men immers het potentieel om een grotere pool van interculturele bemiddelaars voor vele talen samen te stellen, waardoor de beschikbaarheid en de tijdigheid van het aanbod worden geoptimaliseerd.

Voor meer informatie in dat verband verwijs ik naar de site www.intercult.be, de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning van de FOD Volksgezondheid, die daarover in oktober 2011 een studiedag organiseerde.

Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a). - Ik dank de minister voor haar antwoord en apprecieer haar bezorgdheid. Het is inderdaad beter te voorkomen dan te genezen. Hoe meer mensen er inzake gezondheidszorg geïnformeerd zijn, hoe beter. Ik ken het systeem van interculturele bemiddelaars via het Gentse Wijkgezondheidscentrum De Sleep, dat sinds 1976 actief is. Met het oog op het beheer van de begroting moeten we rekening houden met de maatregelen die we voor die groep dienen te nemen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken.

Ik kijk uit naar de Interministeriële Conferentie. Het gaat inderdaad om een gedeelde bevoegdheid. Ik hoop dat de betrokken ministers hun verantwoordelijkheid op zich nemen en zal de problematiek in het Vlaams Parlement volgen. Ik ben benieuwd naar de houding van minister Vandeurzen. Ik hoop evenwel dat het geen pingpongspel wordt.