5-118COM

5-118COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 7 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le fonctionnement de Beliris» (no 5-1882)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb de minister al ondervraagd over de werking van Beliris, meer bepaald met mijn vraag 5-2186. Ondanks het uitgebreide antwoord bleven bepaalde zaken onduidelijk of onbeantwoord, omdat we toen een regering van lopende zaken hadden.

De minister sprak een globale tevredenheid uit over de werking van Beliris en de samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze hoopte dat Beliris zich in de toekomst meer zou toeleggen op grote en zeer grote projecten. Volgens de minister waren de achterstand en de vertragingen namelijk toe te schrijven aan een teveel aan kleine projecten. De administratieve last is immers altijd dezelfde, ongeacht de grootte van het project. De minister liet hiermee uitschijnen dat ze een andere visie had dan de gewestelijke actoren. Ze stelde zelfs een `gebrek aan een duidelijk programma van de gewestelijke overheden' vast. De minister vertelde mij daarbij ook weinig over de toekomstplannen van Beliris, omdat een regering van lopende zaken geen nieuw driejarenplan kon goedkeuren.

Is er intussen wel een nieuw driejarenplan goedgekeurd? Kan de minister daarvan de hoofdpunten schetsen? Is dat nieuwe plan uiteindelijk meer op grote en zeer grote projecten toegespitst? Klopt het dat de gewestelijke actoren in het Samenwerkingscomité koppig vasthouden aan het gebruik van middelen van Beliris voor vrij kleine projecten? Wat bedoelde de minister met `een gebrek aan een duidelijk programma van de gewestelijke overheden'?

Daarnaast bleef er de kwestie van de opgepotte 209 miljoen euro, die Beliris blijkbaar niet aan relevante zaken kon uitgeven. Volgens de minister moest de minister van Begroting zijn akkoord geven om de bestedingscapaciteit van Beliris tot boven de vastgelegde 125 miljoen euro per jaar te verhogen. Gaf de minister van Begroting intussen zijn toestemming? Welk bedrag heeft Beliris momenteel nog op overschot? Wat zal hiermee concreet gebeuren?

De minister verklaarde in haar eerdere antwoord dat ze de directie Vervoersinfrastructuur had gevraagd de gevolgen en de weerslag van het samenwerkingsakkoord te laten onderzoeken. Hoever staat het daarmee? Is het intussen gebeurd en wat zijn de resultaten?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - In het kader van de onderhandelingen over de bijakte 11, die de jaren 2012-2014 dekt, zal ik ervoor zorgen dat Beliris met de uitvoering van grote projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt belast. De heraanleg van de Leopold III-laan die dit jaar wordt afgerond, de volledige renovatie van de multimodale pool Schuman, de lopende herinrichting van het station Kunst-Wet, de renovatie van de sociale woningen `Ieder zijn huis' in Evere die dit jaar zou moeten starten, zijn allemaal structurele referentieprojecten waarvoor Beliris zowel de mensen als de budgettaire middelen inzet.

Beliris zal zich dus vooral bezighouden met de ontwikkeling van grootschalige projecten, maar het spreekt vanzelf dat het ook middelgrote projecten zal blijven uitvoeren. Ik kan u bevestigen dat de gewestelijke overheden deze benadering delen.

Zowel de directie Vervoersinfrastructuur van de FOD Mobiliteit, als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn bezig met het uitwerken van de fiches en budgetten die de grondslag van de bijakte 11 vormen. Ik hoop dat ik de effectieve onderhandelingen in de loop van februari kan aanvatten.

Op begrotingsvlak heeft Beliris, ondanks de periode van lopende zaken, in 2011 een budget van ongeveer 150 miljoen euro vastgelegd. Daardoor werd het saldo van het fonds, net zoals in de vorige jaren, verminderd. Op het einde van 2011 werd een overschot van ongeveer 187 miljoen euro overgedragen. Op het einde van 2010 was dat nog 208 miljoen euro. De maatregelen om de accumulatie en overdracht van middelen in de loop der jaren te verminderen, lijken dus vruchten af te werpen. We staan voor de eerste begrotingscontrole van dit jaar en ik kan u dus nu niet zeggen wat de regering zal beslissen met betrekking tot de budgettaire grenzen die ze voor 2012 definitief zal vastleggen.

Tot slot heb ik de regering de impactstudie voorgelegd die ik u in mijn schriftelijke antwoord had aangekondigd. Door de periode van lopende zaken heeft de Ministerraad dit punt evenwel niet kunnen goedkeuren. Ik zal het dus op een volgende Ministerraad opnieuw voorleggen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Als ik het goed begrepen heb, is de bestedingscapaciteit in 2011 verhoogd van 125 naar 150 miljoen euro, waardoor het overschot daalt. Dat is een positieve evolutie waar ik bijzonder blij mee ben. Ik ga ervan uit dat de minister de regering heeft gevraagd om de bestedingscapaciteit op 150 miljoen te houden. Of heeft ze een ander voorstel gedaan?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Dat zullen we moeten zien bij de begrotingscontrole, die moeilijk zal zijn.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik begrijp dat het niet eenvoudig is. Het antwoord van de minister is oké. Bepaalde zaken laat ze echter in het midden en ik heb de indruk dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar toch gevraagd heeft de mogelijkheid te kunnen behouden om middelgrote projecten uit te voeren. Dat vind ik een beetje jammer. Ik had liever gehad dat de minister haar overtuiging had kunnen `opdringen' aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om echt de grootste projecten te realiseren. Misschien moeten we toch eens nadenken over een structurele overheveling van Beliris naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al dan niet met controle door het federaal parlement. We weten allemaal dat het absurd is dat de bevoegdheid voor Beliris bij de directie Vervoersinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijft liggen, terwijl ze in de praktijk bij de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou moeten liggen.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Maar in de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben we een uitstekende dienst met zeer competente jonge mensen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben het daarmee eens. Ik ken die mensen want ik heb met hen nog gewerkt. Het is zonder enige twijfel een zeer goede dienst. Structureel is er wel een probleem omdat Beliris niet echt thuishoort in de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het zou logischer zijn dat de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Beliris zou overnemen, op voorwaarde dat er een federale controle blijft. Maar daar zullen we het in de toekomst nog wel over hebben.