5-47

5-47

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de verwarmingsproblemen ten gevolge van de koudegolf» (nr. 5-413)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Via de media vernemen we dat een aantal mensen met dramatische verwarmingsproblemen kampt, net op een moment dat de winter toeslaat. Zo maakt Gazet van Antwerpen melding van een appartementsblok in Antwerpen waar sommige bewoners hun facturen niet meer konden betalen en de syndicus besloot de stookolietoevoer af te sluiten, met alle gevolgen van dien voor de bewoners die hun energiefacturen wel betaalden.

In De Standaard was er een artikel over `Residentie Miramar' in Brussel waar heel wat bewoners kou lijden omdat de eigenaars van de studio's er vorig jaar voor hadden gekozen geen nieuwe centrale verwarming te laten plaatsen. Het Sociaal Immobiliënagenstchap AIS zegt dat het daartegen niet kan optreden. De bewoners kregen wel een elektrisch toestelletje aangeboden, waardoor de elektriciteitsleiding echter wordt overbelast.

Ik ben mij ervan bewust dat de problematiek geen duidelijk zwartwitverhaal is. Het Sociaal Verwarmingsfonds heeft een beperkt budget en een syndicus kan inderdaad niet altijd alle problemen oplossen. Het is echter ook niet gepast om energietoevoer over te laten aan de willekeur van een enkele persoon of instantie. Het kan ook niet dat huurders die correct hun facturen betalen in de kou zitten omdat hun buren achterstallige facturen hebben.

In Vlaanderen is het afsluiten van aardgas en elektriciteit in de winter bij wet verboden. Wanneer huurders hun facturen niet kunnen betalen, komen een aantal procedures in werking die ervoor zorgen dat de toevoer in de winter doorgaat en dat de afsluiting pas gebeurt wanneer er werkelijk een manifeste onwil is om te betalen.

Op de toevoer van stookolie is de gewestelijke regelgeving echter niet van toepassing. Alleen het federale niveau zou daarvoor iets kunnen doen.

Kan de minister me zeggen of een syndicus het recht heeft om de stookolietoevoer in de winter af te sluiten of als alternatief elektrische kacheltjes mag aanbieden zoals in de Brusselse Residentie Miramar?

Kan de minister een verbod invoeren op het afsluiten van de stookolietoevoer naar analogie met het verbod op aardgastoevoer dat op gewestelijk niveau is geregeld?

Directeur Walter Kuylen van het Sociaal Verwarmingsfonds zei op de VRT-radio dat er deze dagen enorm veel aanvragen binnenstromen. Kan het Sociaal Verwarmingsfonds tegemoetkomen aan die vraag? Is de minister zo nodig bereid de middelen voor het fonds te verhogen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - De vermelde voorbeelden zijn inderdaad schrijnend. Mensen letterlijk `in de kou' laten staan, vooral in een periode van extreme koude, is menselijk onaanvaardbaar.

Toch kan het verbod op het afsluiten van de aardgas- of elektriciteitstoevoer niet zomaar toegepast worden op de stookolietoevoer, gewoon omdat de stookoliemarkt anders is georganiseerd.

Voor aardgas en elektriciteit is dat verbod mogelijk omdat er een netwerkbeheerder bestaat die de toevoer kan afsluiten. Stookolie wordt opgeslagen in een tank. Het beheer daarvan is volledig in handen van de eigenaar of huurder van de woning of eventueel van de beheerder van het gebouw.

Voor de concrete gevallen die werden vermeld, vermoed ik dat er enkel juridisch iets geregeld kan worden op het gebied van de huurwetgeving, waarvoor ik dan naar de minister van Justitie moet verwijzen. De vraag rijst inderdaad of het afsluiten van de stookolietoevoer geen inbreuk vormt op het huurcontract.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gefinancierd door een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten bestemd voor verwarming - gas, huisbrandolie, bulkpropaangas ... - die in totaal ongeveer 9 miljoen euro oplevert. Aangezien de uitgaven van het fonds momenteel ongeveer 29 miljoen euro per jaar bedragen, volstaan de inkomsten niet en past de overheid het tekort bij.

Er wordt verwacht dat het fonds elk jaar grotere uitgaven zal optekenen omdat het aantal gezinnen en mensen die er een beroep op kunnen doen of effectief doen, alsmaar toeneemt. Sinds 2008 is er een sterke uitbreiding van de activiteit van het fonds en verstrekt de overheid een jaarlijks krediet van 30 miljoen euro om het tekort te financieren. Voorlopig volstaat dit jaarlijks krediet om de financiële noden van het fonds te dekken. Uiteraard moeten we de uitgaven van het fonds regelmatig evalueren teneinde een financieringstekort te voorkomen.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik kan niet zeggen dat het antwoord van minister Wathelet mij echt voldoet. De winter kan nog een hele tijd duren, waardoor heel wat mensen dus nog in de kou kunnen blijven zitten.

De minister verwijst naar een juridische oplossing. Dat kan echter tijd vragen. Daarom pleit ik ervoor ook op korte termijn een oplossing te zoeken voor wie kou lijdt. Het probleem bestaat niet alleen in Antwerpen of Brussel, ook elders zijn er alarmerende toestanden. Kan op federaal niveau geen oplossing worden gevonden zodat stookolie gegarandeerd blijft precies zoals aardgas en elektriciteit op regionaal niveau?