5-112COM

5-112COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 17 JANVIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Elke Sleurs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le groupe de travail ad hoc soins palliatifs» (no 5-1623)

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Enige tijd geleden werd in het verzekeringscomité van het RIZIV een ad-hocwerkgroep opgericht. Die werkgroep kreeg twee concrete opdrachten.

Ze moest, ten eerste, nadenken over een `nieuwe, meer praktische definitie' van het begrip `palliatieve patiënt'. Het was de bedoeling niet alleen de kenmerken van deze patiënt te omschrijven, maar ook na te denken over strategieën die de zorgcoördinatie en de samenwerking tussen de instellingen kunnen verbeteren.

Er werd, ten tweede, gevraagd om concrete aanbevelingen voor de palliatieve zorg te formuleren, in overleg met de diverse betrokken partijen.

In hoeverre is de ad-hocwerkgroep gevorderd in de vervulling van die twee opdrachten? Welke concrete resultaten had de vergadering van 15 september 2011? Welke actoren zijn tot op heden betrokken bij het formuleren van concrete aanbevelingen aangaande palliatieve zorg? Wanneer zal de volgende vergadering plaatsvinden?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - De Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg bespreekt de definitie van de palliatieve patiënt en de verbetering van de zorgcoördinatie tussen de instellingen.

Deze Evaluatiecel telt vertegenwoordigers van de drie Belgische verenigingen voor palliatieve zorg, de verzekeringsinstellingen en een vertegenwoordiger van de commissie Euthanasie. Daarnaast nemen ook vertegenwoordigers van een aantal adviesorganen aan dit overleg deel, voornamelijk beheerders van de ziekenhuisinrichtingen en leden van het raadgevend comité van het RIZIV voor chronische ziekten.

De cel is in 2011 vijf keer bijeengekomen om te antwoorden op volgende vragen: de definitie van de palliatieve patiënt, de overeenstemming van de definitie met de huidige regelgeving, de continuïteit en transmurale palliatieve zorg, de registratie van palliatieve zorg en de programmering van de Sp-bedden voor palliatieve zorg.

De drie Belgische verenigingen voor palliatieve zorg hebben in de vergadering van 9 september 2011 een nieuwe definitie van de palliatieve patiënt voorgesteld. Dat onderwerp zal worden besproken in de volgende vergadering van de cel. Die vergadering is gepland op 14 februari 2012.

Omdat de besprekingen nog bezig zijn, kan ik daar nu niet veel informatie over verstrekken. De voorzitter van de evaluatiecel, de heer Manu Keirse, verwacht dat de antwoorden op de vragen ten laatste tegen het einde van het eerste semester van 2012 beschikbaar zullen zijn.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Ik stel vast dat er vorderingen worden gemaakt en ik zal dit dossier blijven volgen.