5-112COM

5-112COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 17 JANVIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'état de santé plus précaire des personnes d'origines ethniques diverses» (no 5-1731)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De FOD Volksgezondheid gaf een wetenschappelijke denkgroep de opdracht om de gezondheidstoestand van landgenoten van etnisch diverse afkomst te onderzoeken. Het rapport dat hieruit volgde, bevat 64 aanbevelingen. Hieruit blijkt dat dit onderzoek een uiterst relevant onderwerp aansneed. De gezondheidstoestand van landgenoten van etnisch diverse afkomst is duidelijk minder goed dan die van landgenoten van Belgische origine. Volgens het rapport zijn deze mensen veel vaker het slachtoffer van allerlei infectieziekten. Diabetes bij Marokkaanse en Turkse vrouwen wordt steeds meer een probleem. Marokkaanse en Turkse mannen hebben significant meer kans op psychische problemen. Inwoners van asielcentra lopen 30% meer kans op tbc en hebben dubbel zoveel kans op een depressie.

De aanbevelingen zoomen vooral in op de nood aan een interculturele aanpak, veel meer gericht op de diversiteit van patiëntengroepen. Momenteel lijkt onze gezondheidszorg vooral afgestemd op een gemiddelde blanke middenklasser.

Beaamt de minister de probleemstelling en de oplossingen van het rapport? Is de minister bereid om in overleg met de gemeenschappen de opleiding en de inservicetrainingen van hulp- en zorgverstrekkers, meer intercultureel te maken? Hoe zal de minister deze aanbeveling concretiseren? Zal ze deze doelstelling bij de prioriteiten van haar beleidsvoering opnemen?

Onderschrijft de minister de hoge nood om het personeel in de hulp- en zorgvestrekking ook sterker intercultureel te maken? Over welke instrumenten beschikt de minister om deze aanbeveling in een concreet beleid om te zetten? Wanneer zal zij hieromtrent maatregelen treffen? Welke maatregelen zal zij treffen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - We zijn ons ten zeerste bewust van de problematiek die in het rapport Naar een interculturele gezondheidszorg: aanbevelingen van de ETHEALTH-groep voor een gelijkwaardige gezondheid en gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden beschreven worden. De toegang van ons gezondheidssysteem voor alle rechthebbenden is uiteraard een thema dat mij sterk bezighoudt. De ETHEALTH-werkgroep werd overigens op mijn vraag opgericht.

Zoals in de inleiding van het rapport aangegeven wordt, weerspiegelen de 46 aanbevelingen de meningen van de geconsulteerde experten en niet het politiek standpunt van de bevoegde minister.

Omdat een groot aantal aanbevelingen buiten de bevoegdheid van de federale minister valt, wordt aan de interministeriële conferentie voorgesteld om zo snel mogelijk een technische interkabinettenwerkgroep op te richten.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Uit dit toch wel erg korte antwoord van de minister besluit ik dat het grootste deel van de aanbevelingen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen valt en ook dat de minister een coördinerende rol wil spelen, omdat ze de materie als een prioriteit beschouwt. Ik waardeer de inspanningen van de minister en de prioriteit die ze wil geven aan haar plannen om iedereen, zonder onderscheid naar afkomst, volledige toegang te geven tot gezondheidszorg. In Brussel is bijvoorbeeld het aantal consultaties gedaald, vooral omdat grote groepen niet de weg vinden naar de huisarts. Dat wijst op een falen van ons voor het overige zeer degelijke gezondheidssysteem.