5-44

5-44

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 JANVIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «l'attribution d'un subside de 1,66 million d'euros pour un journal au Soudan du Sud» (no 5-380)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Volgens De Standaard krijgt de ngo van Els De Temmerman 1,66 miljoen euro voor de oprichting van de krant The New Nation in Zuid-Soedan. Ik heb alle sympathie voor dat kleine, straatarme landje dat wordt bewoond door de overlevenden van de vernietigingsoorlogen en genocides die de islamitische regering in Khartoem tegen hen heeft gevoerd, maar ik begrijp niet goed welke positieve rol België daar zou kunnen spelen. We hebben er geen expertise, geen terreinkennis, geen culturele banden. Zelfs als men argumenten kan aanhalen voor het ondersteunen van een dergelijke krant, getuigt het van een verschrikkelijk cynisme dat men die in handen geeft van Els De Temmerman. Zij was eerder al eens hoofdredacteur van een krant in een Afrikaans land, namelijk in Oeganda. Die krant heette niet The New Nation maar New Vision, en was een spreekbuis van het regime. Op de webstek van New Vision kon men bijvoorbeeld uitvoerige lofzangen lezen op Noble Mayombo, het gehate en gevreesde hoofd van de Oegandese geheime dienst, die berucht is om zijn moorden, folteringen en verkrachtingen. In dezelfde periode ging haar echtgenoot, Johan Van Hecke, tegen alle mensenrechtenorganisaties en tegen de verklaringen van drie Oegandese opperrechters in, door openlijk te verklaren dat de verkiezingen van 2008 in Oeganda vrij en eerlijk waren verlopen. Het echtpaar Van Hecke-De Temmerman werd daarvoor beloond met een bijdrage van de Oegandese regering aan hun nieuwe hotel Cassia Lodge, even buiten Kampala. De Temmerman heeft zich, net zoals haar echtgenoot trouwens, in Oeganda gedragen als de lakei van een misdadig en gewelddadig regime, dat medeverantwoordelijk is voor de plundering van Congo en de burgeroorlog in Kivu.

Om welke redenen verleent de regering deze subsidie? Vindt de regering dat zij de geschikte instantie is om in Zuid-Soedan de vrije pers en de journalistieke deontologie te promoten?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Het projectvoorstel `Fostering Peace Building, reconciliation and development in Southern Sudan through the Dissemination of Quality Information' werd in 2009 ingediend door de ngo Sudan Advocacy for Development (SAD). De dienst Vredesopbouw heeft na ontvangst een technisch-kwalitatieve analyse van het dossier uitgevoerd en heeft, zoals gebruikelijk, de adviezen van betrokken diensten en posten over het project ingewonnen. De Belgische ambassades in Caïro en Kampala en de dienst Afrika bij de FOD Buitenlandse Zaken hebben, net als de dienst Vredesopbouw, een positief advies gegeven.

Het voorstel van project werd daarna positief beoordeeld door het adviescomité Vredesopbouw en verkreeg de goedkeuring van de inspectie van Financiën. Minister Vanackere keurde de financiering finaal goed in december 2009.

Er werd over de hele lijn geoordeeld dat het project via de verspreiding van objectieve en kwalitatieve informatie een belangrijke rol kan spelen in een land dat geteisterd wordt door conflict en politieke instabiliteit en te kampen heeft met een gebrek aan infrastructuur en een wankele economie. Zowel de kwaliteit van het voorstel van project als het professionalisme van mevrouw De Temmerman werden in de verzamelde adviezen steeds benadrukt. Haar gedegen kennis over de regio en haar contacten, zowel in Kampala als in Zuid-Soedan, werden hierbij zelfs als noodzakelijke voorwaarde aanzien om het project tot een goed einde te kunnen brengen. We zien dan ook geen redenen om te twijfelen aan de inzet en de capaciteiten van mevrouw De Temmerman.

Steun aan vrije en onafhankelijke media is steeds één van de prioriteiten van de FOD Buitenlandse Zaken geweest. Via de dienst Vredesopbouw ondersteunt België op deze manier de ontwikkeling van democratische samenlevingen. Zuid-Soedan staat sinds de Comprehensive Peace Agreement in 2005 en de nieuw verworven onafhankelijkheid in 2011 voor enorme uitdagingen. Sinds 2008 worden via de dienst Vredesopbouw meerdere projecten in Zuid-Soedan ondersteund. Het betreft hier onder meer projecten ter ondersteuning van de civiele maatschappij, de justitiesector, of inzake civiel crisisbeheer, natuurlijke rijkdommen en conflict mapping.

Het is mogelijk dat in de toekomst nog andere projecten steun zullen krijgen op basis van zeer concrete en precieze analyses. Dan zal ik meer details over elk project kunnen geven, maar in dit geval is het, wat mij betreft, bijna een historisch dossier.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Wat mij vooral stoort in het antwoord van de minister, is dat hij een concrete en precieze analyse voor de toekomst aankondigt, dat er in dit geval veel positieve adviezen werden geuit en dat er ter plaatse een belangrijke rol kan gespeeld worden. Waarom wordt geen rekening gehouden met wat er gebeurd is met de door dezelfde personen opgerichte krant New Vision? Hoe komt het dat men nog in dat project blijft geloven en dat daarover nog positieve adviezen worden gegeven? Ik begrijp dat niet. Als nationalist kan ik goed verstaan dat er in Zuid-Soedan heel wat uitdagingen zijn en dat een nieuwe staat daarbij moet geholpen worden. Het gaat evenwel niet over peanuts, maar over 1,66 miljoen euro. Dat is enorm veel geld voor een krant waar ik op het eerste gezicht veel twijfels bij heb, op basis van wat er in het verleden is gebeurd met New Vision. Als daaruit geen conclusies worden getrokken, is er dus geen garantie dat het niet dezelfde weg opgaat met deze The New Nation en met 1,66 miljoen aan belastinggeld.