5-41

5-41

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 DECEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 5-1405) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a), rapporteur. - Dit optioneel bicameraal wetsontwerp behandelt de omzetting van een richtlijn van 2009 van het Europees Parlement en de Europese Raad. De voornaamste doelstellingen van dit wetsontwerp zijn de versterking van de consumentenbescherming, de vergroting van de bevoorradingszekerheid, het vergroten van de onafhankelijkheid en deskundigheid van de regulerende instanties en de scheiding van de transmissienetbeheerders van elektriciteit en aardgas alsook beheerders van de opslagcapaciteit van aardgas en vloeibaaraardgasfaciliteiten.

Om de consumentenbescherming te garanderen wordt de rol van de CREG enorm versterkt. Er wordt een versterkt controlemechanisme ingebouwd en eigenlijk wil men met dit ontwerp een soort van veiligheidsnet uitbouwen. De bevoegdheden van de CREG worden uitgebreid en ze krijgt meer macht inzake tarifering. De CREG wordt ook de instantie die in zekere mate greep houdt op de prijzen.

Het ontwerp wijst er ook op dat volgens het regeerakkoord alles wat met het Belgisch Energieagentschap te maken heeft, zal worden geregionaliseerd. Daarom kan het ontwerp in feite niet veel meer omvatten dan overgangsbepalingen.

De voorbije maanden kwam in de discussies over de energieprijzen en over Electrabel in de media de onafhankelijkheid van de CREG geregeld ter discussie. Om die onafhankelijkheid te garanderen, zal de CREG voortaan van de Kamer van volksvertegenwoordigers afhangen.

Omdat de energiemarkt wereldwijd enorm fluctueert, zullen er voortaan meer prospectiestudies worden opgezet teneinde de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Mevrouw Khattabi betreurde dat het derde energiepakket, dat er al zeer lang zat aan te komen, nu in zeven haasten door het parlement wordt gejaagd, terwijl we een zo belangrijk item toch beter wat uitvoeriger hadden behandeld. Ze betreurt ook dat bepaalde organisaties zoals de Organisatie voor Duurzame Energie en EDORA, de vakvereniging van producenten van hernieuwbare energie, niet zijn gehoord. Voorts vond ze dat de CREG veel ruimere bevoegdheden moet krijgen, zoals de bevoegdheid om zelf prospectieve studies te doen. Momenteel blijft alleen de administratie daarvoor bevoegd.

Mevrouw Arena wees erop dat we ondanks de complexiteit van de materie dit wetsontwerp onder druk van Europese Unie zo snel mogelijk dienden goed te keuren.

Voor de verzuchtingen van mevrouw Khattabi kon de staatssecretaris wel begrip opbrengen, maar om de sancties van de Europese Commissie te vermijden, diende de tekst zijns inziens zo snel mogelijk te worden behandeld. Verder moet volgens hem de bevoegdheid voor energiebevoorrading en voor studies erover in handen van de staat blijven en mag ze niet aan andere instanties worden overgedragen.

Er was een zeer technisch en complex amendement van mevrouw Maes en de heer Boogaerts over de anomalie van de bovengrens aan de federale bijdrage en de verhoging van de bijdrage, die afhankelijk is van de ontwikkeling van de offshorecapaciteit. De staatssecretaris erkende het probleem en beloofde dat een en ander als onderdeel van het regeerakkoord binnenkort ter sprake zal komen in het parlement. Het amendement van mevrouw Maes en de heer Boogaerts werd verworpen met tien stemmen tegen twee. Het wetsontwerp werd aangenomen met tien stemmen tegen twee.

-De algemene bespreking is gesloten.