5-41

5-41

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Marleen Temmerman à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'offre d'un second avis médical auprès de l'UZ Leuven pour les membres assurés en hospitalisation des Mutualités chrétienne» (no 5-348)

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - De Christelijke Mutualiteit (CM) pakte onlangs uit met een bijzondere service voor de leden die een hospitalisatieverzekering hebben bij die mutualiteit. Via de dienst `Second-O', wat staat voor second opinion, kan binnen de twintig dagen een tweede medisch advies gevraagd worden bij het netwerk van de ziekenhuizen van het UZ Leuven. Wie van de dienst gebruik maakt, moet een eenmalige administratiekost van 30 euro betalen. In de meeste ziekenhuizen is een tweede opinie echter een gewoon consult dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

Met de dienst `Second-O' belooft de CM geen extra medische onderzoeken uit te voeren en zegt men zich te willen baseren op de door de mutualiteit doorgestuurde medische stukken. De CM bezorgt deze second opinion rechtstreeks aan de huisarts of de behandelende geneesheer, die dan in samenspraak met de betrokken patiënt deze tweede opinie interpreteert en de te volgen diagnose uitstippelt.

Bij dit project rijzen mijns inziens toch wel enige deontologische vragen.

Wordt met dit initiatief geen oneerlijke concurrentie georganiseerd tussen ziekenhuizen en vormt het geen inbreuk op het verbod op reclame voor medische verstrekkingen, met als rechtstreeks gevolg medische overconsumptie, waarbij de leden van de CM bovendien verplicht worden een hospitalisatieverzekering van de CM te nemen om van deze dienst gebruik te kunnen maken?

Hoe zit het met de keuzevrijheid en de kwaliteit van het medisch consult van de patiënt en de beroepsbeoefenaar, die voor hun tweede medisch advies niet meer terecht kunnen bij de specialist van hun keuze, maar zich in contact moeten stellen met de universitaire ziekenhuizen in Leuven?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Ik heb onlangs kennis genomen van dit initiatief van de CM. Hierbij kunnen inderdaad vragen worden gesteld. U haalt in uw vraag zelf ook al enkele bedenkingen aan.

Ik zal mijn verschillende diensten vragen dit initiatief op drie punten te onderzoeken: respecteert dit initiatief de wet op de ziekenfondsen, respecteert dit initiatief de wet op de patiëntenrechten en respecteert dit initiatief het Europese beginsel van het vrije verkeer van de patiënten?

Om één en ander uit te klaren zal onder meer contact worden opgenomen met de CM zelf, met de Commissie voor de Rechten van de patiënt en met de Nationale Orde van Geneesheren.

Het spreekt vanzelf dat ik dit dossier verder zal blijven volgen.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Ik dank de minister voor deze toelichting. Wij zullen te gelegener tijd nog informeren naar de antwoorden op de door haar gestelde vragen.