5-40

5-40

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Freya Piryns à la secrétaire d'État à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale sur «l'accueil de secours des demandeurs d'asile par des ONG belges» (no 5-330)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Vooreerst feliciteer ik de staatssecretaris met haar aanstelling. Het departement asiel en migratie ligt me zeer nauw aan het hart. Ik hoop dat we over de grenzen van meerderheid en oppositie heen kunnen samenwerken in deze materie en dat ik binnen afzienbare tijd de staatssecretaris zal kunnen feliciteren.

Een consortium van acht Belgische hulporganisaties, waaronder Unicef, 11.11.11, Vluchtelingenwerk en Oxfam, heeft besloten om noodopvang op te starten. Het gaat om een tijdelijk dag- en nachtcentrum voor de opvang van asielzoekers. De hulporganisaties zien zich daartoe verplicht omdat de regering in gebreke blijft. Die situatie sleept al drie jaar aan, wat de organisaties die normaal in verre landen aan ontwikkelingssamenwerking doen, ertoe drijft om in ons eigen ontwikkelde land hulp in te zetten.

Ik vind dat een ware schande. Het zijn organisaties met een internationaal mandaat, die zich normaal inzetten op plaatsen waar rampen gebeuren. Er werden dit jaar al vijfduizend mensen de straat opgestuurd. Dat is op zich al een humanitaire ramp. Het zou in een land als het onze niet mogen gebeuren.

De Belgische regering legt haar wettelijke verplichtingen nu al jaar na jaar naast zich neer.

Mensen worden zonder eten, zonder een dak boven hun hoofd en zonder begeleiding de straat opgestuurd. De begeleiding is trouwens nodig om de asielprocedure naar behoren en snel te laten verlopen.

Ik vind dat ook in de zomer mensen een dak boven hun hoofd en begeleiding nodig hebben, maar in de winter is de toestand nog schrijnender.

Het is de taak van de overheid om opvang te organiseren, niet die van hulporganisaties!

In het net goedgekeurde regeerakkoord is sprake van een materieel spreidingsplan voor asielzoekers. Groen! en Ecolo hebben reeds een jaar geleden voorgesteld om gemeenten te verplichten LOI's op te richten. U hebt met andere woorden onze steun voor zo een materieel spreidingsplan, maar doordat de regering dit plan pas in de winter wil activeren, weten we beiden dat het te laat zal komen om effectief een oplossing te bieden. Tegen de tijd dat gemeenten klaar zijn om mensen op te vangen, zullen alweer vele mensen verplicht hun dagen en nachten op straat hebben doorgebracht.

Graag kreeg ik uw reactie op de noodopvang georganiseerd door het consortium van hulporganisaties. Vindt u het aanvaardbaar dat deze organisaties aan ontwikkelingshulp moeten doen in een ontwikkeld land als het onze?

Graag kreeg ik een overzicht van de noodmaatregelen die u zelf gepland hebt.

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie. -Mevrouw Piryns is in deze problematiek bijzonder geïnteresseerd. Ze stelt een samenwerking voor over partijgrenzen heen. Ik apprecieer dat ten zeerste. Het is inderdaad niet de taak van ngo's om in dit geval voor opvang te zorgen, maar ze doen het omdat de overheid tot nu toe in gebreke is gebleven. Ik zal eraan werken om de toestand de komende weken, maanden en jaren te veranderen, om een verziekte toestand recht te trekken.

Ik vind het initiatief genomen door de verschillende organisaties bijzonder waardevol en stel de solidariteit waarvan deze verenigingen getuigen zeer op prijs.

Elk initiatief vanuit de maatschappij dat probeert aan deze hoge noden te voldoen, kan alleen maar toegejuicht en aangemoedigd worden.

De noodopvang van asielzoekers is nu mijn verantwoordelijkheid en ik neem die zeer ernstig op.

Ik heb vorige en deze week al eerste gesprekken over noodopvang gehad met verantwoordelijken van het Rode Kruis, Croix-Rouge en Fedasil. Ik heb ook al overleg gepleegd met de crisismanager aangesteld door de vorige regering en met de directeurs-generaal bevoegd voor asiel en immigratie.

Mijn bedoeling is zo snel mogelijk een actieplan rond noodopvang te ontwerpen. Morgen zitten we opnieuw rond de tafel.

De komende winterweken en -maanden worden de moeilijkste want op korte termijn kan ik alleen maar noodoplossingen bieden.

Daarna wil ik langetermijnoplossingen ontwikkelen en ervoor zorgen dat in heel België niemand op straat hoeft te slapen, in de winter, noch in de zomer.

Ten gronde is het de bedoeling om de samenwerking tussen de verschillende instanties belast met asiel en opvang te verbeteren om zo tot een geïntegreerde ketenbenadering te komen om de doorlooptijden van de procedures te verkorten, de instroom onder controle te krijgen en de uitstroom op te krikken. De gemiddelde looptijd van een procedure is vandaag 16 maanden, het regeerakkoord wil dat terugbrengen tot 6 maanden. Het wordt een echte uitdaging om dat in 2,5 jaar te verwezenlijken.

Om de instroom onder controle te krijgen wil ik in de eerste plaats de al geplande acties voortzetten en herhalen, onder andere om mensen in de landen van herkomst te ontmoedigen naar ons land te komen. Ze moeten weten dat, als ze naar hier komen, dit niet betekent dat ze kunnen blijven.

Om de uitstroom op te drijven, moeten we ze helpen om terug te gaan, liefst vrijwillig. Er lopen vandaag al bijzonder mooie projecten en het aantal mensen dat vrijwillig terugkeert blijft stijgen.

Alleen door op die drie assen te werken, zullen we het huidige opvangprobleem duurzaam kunnen oplossen. Het is goed dat opvang en terugwijzing nu onder de bevoegdheid van één staatssecretariaat vallen. Ik zal daar heel hard aan werken.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik ben blij dat de staatssecretaris erkent dat de toestand op dit moment niet aanvaardbaar en een schande voor ons land is en dat zij dit ronduit een zieke toestand noemt. Ik ben ook blij dat zij de solidariteit prijst. Toch blijf ik erbij dat wij ons als politici echt moeten schamen voor de toestand zoals hij vandaag is. Ik wil haar uiteraard het voordeel van de twijfel gunnen en ik kan ook wel begrijpen dat zij nog niet met concretere antwoorden kan komen. Ik hoop wel dat ik binnen afzienbare tijd niet moet reageren zoals ik haar gisteren zag reageren tegen de vorige minister van Pensioenen. Ik hoop dat het zover nooit zal komen en dat we kunnen samenwerken. De staatssecretaris heeft de belangrijkste problemen in het asieldossier opgesomd. Ik kijk uit naar haar beleid, maar elke dag dat er één asielzoeker de straat wordt opgestuurd, is er één te veel.

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie. - Mevrouw Piryns, ik zal het asielbeleid met een heel nuchtere kijk aanpakken.

Mme la présidente. - Madame De Block, je vous félicite pour votre première intervention au Sénat.

(La séance, suspendue à 16 h, est reprise à 16 h 40.)