5-106COM

5-106COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la collection d'art de Dexia Banque» (no 5-1438)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op dinsdag 11 oktober 2011 publiceerde De Morgen een aankondiging voor de tentoonstelling Rik Wouters en tijdgenoten, een bloemlezing uit de ronduit indrukwekkende kunstcollectie van Dexia.

Op www.dexia-artgallery.be staan meer details over de Dexia Bank Collectie, die met 4500 stukken de grootste privéverzameling van het land wordt genoemd.

Opzoekingen in de jaarverslagen van Dexia Holding en Dexia Bank België leveren echter geen uitsluitsel over wie precies de eigenaar is of was van deze collectie, noch over de waarde ervan. Recentelijk stond in de kranten dat de kunstcollectie in België blijft, maar er stonden geen verdere details.

Wie was er eigenaar van deze collectie voor de overname van de bank door de Belgische staat? Wie is nu eigenaar van die collectie? Wat is de waarde ervan? Waar is ze terug te vinden in de balans? Hoe zit het met de andere vaste activa zoals gebouwen?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

De collectie is de volledige eigendom van Dexia Bank België. Ze ontstond door de samenvoeging van de collecties van drie banken, het Gemeentekrediet, Paribas België en BACOB. De eigendom van de collectie is ongewijzigd gebleven na de aankoop van Dexia door de federale overheid.

De collectie is noodzakelijk om de commerciële strategie van de bank te ondersteunen en om haar maatschappelijke rol ten volle te vervullen. Ze neemt verschillende initiatieven om de kunstcollectie voor het publiek toegankelijk maken.

De vraag over de waarde van de collectie is moeilijk te beantwoorden. De waarde is terug te vinden in de globale post `materiële vaste activa', post IX, van de balans, meer precies in de subrubriek `installaties, machines en uitrusting', op pagina 196 van het jaarverslag 2010. Op pagina 229 staan daarover enkele details.

Die subrubriek, die een verzamelrubriek is, werd geboekt voor een waarde van 32,4 miljoen euro. De boekwaarde van de collectie wordt niet afzonderlijk publiek bekend gemaakt. De boekwaarde van de subrubriek `installaties, machines en uitrusting' is allerminst een indicatie van de boekwaarde van de kunstcollectie. De marktwaarde voor alle onderdelen van de collectie kan moeilijk jaarlijks worden bepaald. De waarde is bijgevolg gebaseerd op een schatting.

Dexia Bank is eigenaar van diverse onroerende goederen die allen geboekt staan in de balanspost `materiële vaste activa'. Op pagina 229 van het jaarverslag 2010 van de bank staat dat de nettoboekwaarde van de terreinen en gebouwen 604 miljoen euro bedraagt. De bank is onder meer eigenaar van de Dexiatoren, op het Rogierplein, maar ook van veel kleine panden die ze aanwendt voor de huisvesting van haar agentschappen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik weet nu onder welke rubriek ik de waarde van de Dexiacollectie kan terugvinden. Ik had niet direct aan `installaties, machines en uitrustingen' gedacht.

De schatting van de waarde van die kunstcollectie op maximaal 32,4 miljoen euro lijkt mij in ieder geval veel te laag.