5-104COM

5-104COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 22 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «les écoutes illégales» (no 5-1186)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In juni 2011 besliste het hof van beroep te Antwerpen negen mannen vrij te laten, die betrokken waren bij het binnensmokkelen van 153 kg cocaïne via de haven. Eerder waren die mannen door de rechter in eerste aanleg tot zeven jaar cel veroordeeld. De reden voor de beslissing tot vrijlating was het feit dat de speurders de regels inzake telefoontap niet correct hadden nageleefd. Het verhaal illustreert schrijnend tot welke gevolgen flaterend politieoptreden kan leiden. Tegelijkertijd maakt het feit duidelijk dat de wetgeving onvoldoende bekend is of nageleefd wordt, met mogelijke gevolgen voor de privacybescherming van zowel schuldigen als onschuldigen.

Hoe verklaart de minister het optreden van de politie? Kent die de regels en wetten in verband met de telefoontap onvoldoende of negeert ze die bewust? Of schort er wat aan de regels? Zijn de flaterende politiebeambten tot de orde geroepen? Werden disciplinaire straffen uitgesproken? Zo ja, welke? Zo niet, vindt de minister dat de fouten waarbij negen veroordeelde zware criminelen zomaar vrijkwamen, kunnen worden vergeven?

Weet de minister hoe vaak het gerecht de politie in 2009 en 2010 heeft veroordeeld voor het overtreden van de wet op de telefoontap?

Hoe zal de minister erop toezien dat dergelijke ontoelaatbare politiefouten in de toekomst worden uitgesloten. Overweegt ze extra maatregelen te nemen, zoals opleiding of expliciete richtlijnen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Het hof van beroep te Antwerpen stelt in zijn arrest vast dat er voor diverse tapmaatregelen gebreken zijn in de motivering van de vorderingen voor het afluisteren door de onderzoeksrechter. Het feit dat het bewijs quasi volledig gebaseerd is op de taps, heeft geleid tot de vrijspraak. De in het arrest vermelde fouten hebben dus niet zozeer betrekking op het optreden van de politie.

Ik heb verder geen kennis van dossiers waarin politiemensen werden veroordeeld voor het overtreden van de wetgeving op de telefoontap. Misschien heeft mijn collega van Justitie daarover wel meer informatie. Het arrest zal met het oog op verfijning van de regels, verder worden onderzocht door het Nationaal Overlegplatform Telecommunicatie, waarin zowel vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie, de onderzoeksrechters als van diverse departementen zitting hebben. Tegelijkertijd kan worden nagegaan of het wetgevend kader moet worden bijgestuurd. Sinds de politiehervorming bevat de opleiding voor de rechercheurs een aparte module voor de wettelijke aspecten en de technische mogelijkheden inzake elektronische communicatie. De wettelijke aspecten, de diverse formaliteiten die moeten worden nageleefd en de rol van de politieambtenaren en de magistraten worden hierin duidelijk toegelicht. Ook werden in 2006 en 2010 voor alle arrondissementen extra informatiesessies over het onderwerp gegeven, waaraan zowel magistraten als onderzoekers hebben deelgenomen. Binnen de federale gerechtelijke politie werden op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen cellen voor telecommunicatie en interceptie opgericht om bijstand te verlenen aan de politiekorpsen. Op het niveau van de centrale diensten wordt die ondersteuning geboden door de dienst van de centrale tapkamer, de directie van de speciale eenheden, en de Federal Computer Crime Unit van de directie economische en financiële criminaliteit.