5-104COM

5-104COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 22 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «les violences envers les homosexuels» (no 5-1137)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In vele steden, maar zeker in Brussel, worden homo's wegens hun seksuele geaardheid steeds vaker beledigd en verbaal, maar ook fysiek aangepakt. Die rabiate homohaat neemt alsmaar toe en verschuift duidelijk naar expliciete vormen van agressie. Blijkbaar spelen die laakbare praktijken zich hoofdzakelijk af in nauwkeurig afgelijnde geografische zones. De daders kunnen voornamelijk worden omschreven als jongeren van allochtone afkomst, die geen respect of begrip hebben voor een seksuele geaardheid die afwijkt van wat zij als enige `normale' vorm accepteren, namelijk een op machismo gebaseerde heteroseksualiteit.

Die ontwikkelingen zijn onaanvaardbaar en vereisen een specifiek beleid met onder andere een dringend en doordacht optreden van onder meer de politiediensten.

Kan de minister meedelen welke omvang die ontoelaatbare agressie aanneemt? Kan zij een evolutie vaststellen in de tijd en in de aard van de agressie? Welke maatregelen werden door de politie genomen om aan die gewelddaden een einde te maken? Werkt de politie daarvoor samen met de diensten van Justitie? Besprak de minister de problematiek al met haar collega van Justitie? Werd over de problematiek al overlegd met het stadsbestuur van Brussel en met andere betrokken gemeentebesturen? Doet die specifieke vorm van criminaliteit zich ook voor in andere steden of gemeenten van het land en zo ja, waar en in welke mate? Werd er binnen de diensten van de lokale of federale politie een specifieke cel belast met de strijd tegen die vorm van criminaliteit? Bestaat daarover structureel overleg met de diensten en administraties van de gemeenschappen en meer bepaald met de onderwijsinstanties, jeugdwerkers, hulpverleners, preventiewerkers en plaatselijke schoolgemeenschappen? Welke nieuwe maatregelen nam of plant de minister teneinde die uitdijende vormen van geweld te voorkomen en te beteugelen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - België is altijd een voorloper geweest inzake holebirechten, met onder meer de goedkeuring van het homohuwelijk in 2003 en van de homoadoptie in 2006.

Dat toont aan dat ons land een modern land is, een land waar geen onderscheid wordt gemaakt op basis van seksuele voorkeur, een land waar holebi's net zoveel rechten hebben als hetero's.

Ik aanvaard dan ook niet dat tegenstanders van holebirechten verhinderen dat holebi's zichzelf kunnen zijn. Wanneer geweld wordt gepleegd tegen holebi's moet de hele samenleving dat duidelijk en radicaal afkeuren.

Sinds maart 2010 is het opleidingsaanbod bij de politie danig geëvolueerd.

Ten eerste wordt een bewustmakingsopleiding aangeboden aan alle medewerkers van de geïntegreerde politie, die het diversiteitthema ter sprake wensen te brengen binnen de eigen dienst. De bedoeling is vaardigheden aan te leren om op een constructieve wijze en aan de hand van een dvd de discussies in verband met de getoonde diversiteitsthema's te begeleiden. Die eendaagse opleiding beoogt voornamelijk het leren begeleiden van een bewustmaking betreffende de vaak hete hangijzers van diversiteit en het vermijden van valkuilen.

Ten tweede werd een nieuwe diversiteitsopleiding voor opleiders ontwikkeld. Opleiders hebben immers een sleutelfunctie bij de politie omdat ze veel personen bereiken, maar vooral omdat ze een centrale functie bekleden in de vorming en ontwikkeling van personeelsleden van de politieorganisatie en zo een belangrijke invloed hebben op de heersende organisatiecultuur.

Daarnaast zijn er initiatieven genomen om het diversiteitsthema op een degelijke en geharmoniseerde wijze te integreren in de basisopleiding. Daarvoor werd een werkgroep opgericht, samengesteld uit referentiepersonen van de verschillende politiescholen, de dienst Gelijkheid en Diversiteit en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. In die werkgroep worden good practices, lesmethoden en ervaringen uitgewisseld. Tegelijkertijd wordt nagegaan welke pedagogische hulpmiddelen door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kunnen worden ontwikkeld om de lesgevers krachtdadig te ondersteunen.

In het diversiteitsbeleid van de federale politie wordt ook gericht gewerkt aan het thema `lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders en interseksuelen, en in het bijzonder aan de strijd tegen homofobie'. Dat zal begin volgend jaar leiden tot de oprichting van het holebiplatform binnen de politie.

Er bestaan geen bijzondere richtlijnen voor de agenten voor opvang en begeleiding van slachtoffers van homofoob geweld. De algemene slachtofferrichtlijnen zijn van toepassing en volstaan.

Inzake registratie is er de circulaire van het College van procureurs-generaal van 2006. Op basis daarvan registeren de parketten misdrijven met een homofoob karakter via een speciale vermelding in het proces-verbaal.

Het mogelijk homofobe karakter van een misdrijf wordt evenwel niet als dusdanig geregistreerd in de politiële databank ANG. Daardoor ontbreekt een omvattend beeld over de problematiek. We hebben een werkgroep opgestart om de regelgeving aan te passen. Dat zal ons als beleidsmakers de mogelijkheid bieden gerichter op te treden.

In de Brusselse politiezones loopt momenteel een nieuw bewustmakingsproject georganiseerd door het Brussels Gewest. De dienst Gelijkheid en Diversiteit van de federale politie volgt het project als waarnemer. Als de evaluatie gunstig is, kan een veralgemening ervan naar andere zones worden overwogen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor de reeds genomen initiatieven. Er is coördinatie nodig tussen alle verschillende betrokkenen, maar dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie of van Binnenlandse Zaken. Op het vlak van bewustmaking is een coördinatie door Binnenlandse Zaken nuttig, want dat departement beschikt over veel knowhow. De verschillende betrokkenen en diensten van de gemeenschappen moeten worden betrokken bij die coördinatie. Ik denk vooral aan het onderwijs, hoewel het onderwijs niet voor alle problemen verantwoordelijk kan worden gesteld en niet in de plaats van de ouders moet optreden. Aan jongeren, ook van andere culturen, moet in ieder geval worden duidelijk gemaakt dat homogeweld niet wordt getolereerd. Dat gebeurt al op vrijblijvende wijze door wie zich geroepen voelt in het onderwijs, maar het zou nog beter kunnen. Binnenlandse Zaken kan in dat verband een initiatief nemen.

Er moet meer worden ondernomen om te voorkomen dat het geweld tegen homo's verder escaleert. In Brussel, misschien in Molenbeek, maar zeker in de homowijk rond het Beursgebouw heerst veel angst. Dat kan niet worden getolereerd.

M. le président. - Toutes les violences doivent être combattues. Vous avez évoqué ma commune mais je tiens à souligner qu'elle n'a jamais connu de cas particulièrement aigus. Ces problèmes se produisent davantage dans le centre-ville.

En revanche, les violences à l'encontre des femmes sont au moins aussi graves.