5-36

5-36

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de bescherming van kamp Ashraf» (nr. 5-300)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de Dienst voor alimentatievorderingen» (nr. 5-308)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de belastingheffing op de Duitse pensioenen van de dwangarbeiders in Duitsland» (nr. 5-310)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de invloed van de vertegenwoordigers van de voedingsindustrie op de besluitvorming van de Hoge Gezondheidsraad» (nr. 5-297)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de online vaderschapstests en de verantwoordelijkheid van de artsen die de bloedafname doen» (nr. 5-301)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de omkadering van de via het internet aangeboden DNA-tests» (nr. 5-305)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het steriliseren van spenen door injectie van etheenoxide in de Belgische kraaminrichtingen» (nr. 5-302)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «de voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde» (nr. 5-296)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «de allochtone jeugdcriminaliteit» (nr. 5-298)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de minister van Justitie over «het actieplan criminaliteit en overlast» (nr. 5-306)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de toekomst van het station van Eupen» (nr. 5-309)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de hoge tarieven voor het gebruik van mobiel internet» (nr. 5-307)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de nepdoodsberichten van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid» (nr. 5-311)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het gebrek van een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand» (nr. 5-299)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de processen-verbaal voor dronken rijden» (nr. 5-303)
Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan de minister van Binnenlandse Zaken over «quota bij de Gentse politie aangaande het opstellen van processen-verbaal» (nr. 5-304)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het preventief optreden van de politie bij partnergeweld» (nr. 5 312)

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Stuk 5-1155) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling (Stuk 5-1170) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek (Stuk 5-1187) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mededeling van de Europese Commissie COM(2011) 541 betreffende het 4de forum op hoog niveau inzake de doeltreffendheid van steun, te Busan (Stuk 5-1329) Advies aan de Europese Commissie

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Stuk 5-1155) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling (Stuk 5-1170) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek (Stuk 5-1187) (Evocatieprocedure)
Mededeling van de Europese Commissie COM(2011) 541 betreffende het 4de forum op hoog niveau inzake de doeltreffendheid van steun, te Busan (Stuk 5-1329) Advies aan de Europese Commissie

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Economische Overheidsbedrijven - NMBS

Corrigendum - Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Europees Parlement