5-1155/5

5-1155/5

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

24 NOVEMBER 2011


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 5-1155/4).

Brussel, 24 november 2011.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.