5-101COM

5-101COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de informatisering van justitie» (nr. 5-1177)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Mijn vraag van vandaag dateert al van juli. Ik had ze gesteld als schriftelijke vraag, maar die bleef onbeantwoord. Ik ga er echter van uit dat mijn vraag nog steeds actueel is.

Tegen het einde van het voorjaar 2010 wou de minister van Justitie de MaCH-applicatie bij de politierechtbanken en politieparketten gerealiseerd zien, nadat hij het uitrollen van die informatisering bij de 229 vredegerechten was gestart.

Is het uitrollen bij de verschillende vredegerechten reeds volledig gebeurd? Zo ja, wanneer werd het laatste vredegerecht aangesloten op die applicatie en welk vredegerecht was dat?

Zijn er ondertussen reeds resultaten of evaluaties van het systeem bij de vredegerechten?

Is het uitrollen bij de verschillende politierechtbanken en politieparketten reeds gebeurd? Zo ja, wanneer werd de laatste politierechtbank en politieparket aangesloten op de applicatie en welke politierechtbank of welk politieparket was dat? Zo neen, welk percentage politierechtbanken en parketten moet nog worden aangesloten? Om welke politierechtbanken en parketten gaat het?

Zijn er complicaties of vertragingen opgetreden bij het uitrollen? Heeft er al een evaluatie van de overschakeling plaatsgevonden? Zo ja, was die evaluatie positief of negatief?

Welke timing hanteert de minister voor het verdere verloop van de informatisering van Justitie, niet alleen voor de MaCH-applicatie, maar voor de hele informatisering? Zijn er vertragingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Het uitrollen bij de vredegerechten is volledig achter de rug. De laatste overstap naar MaCH is gebeurd in het vredegerecht van Sankt Vith op 7 mei 2010.

Algemeen wordt de nieuwe informatica-applicatie als een grote stap voorwaarts ervaren door de vrederechters en de griffies. Uiteraard worden er nog constant verbeteringen aangebracht en zijn er vragen om aanpassingen, maar het betreft kleinere zaken.

Het uitrollen bij de politieparketten en politierechtbanken is volop aan de gang. Eind september 2011 waren 48% van de sites aangepast, eind deze maand zal 61% aangepast zijn en tegen het einde van het jaar zouden ze volgens de uitrolplanning allemaal aangepast moeten zijn.

Zoals altijd is er op sommige plaatsen weerstand geweest tegen de overstap omdat er belangrijke veranderingen mee gepaard gaan en er op het moment van de overschakeling extra werklast is. Dat heeft vertraging veroorzaakt ten opzichte van het oorspronkelijke uitrolschema. Ondertussen hebben alle rechtbanken en parketten zich akkoord verklaard en staan ze allemaal ingepland voor dit jaar. De reeds opgedane ervaring inzake het uitrollen en de constante verbetering aan het uitrolproject maken dat nu meer sites op kortere termijn kunnen worden uitgerold. Ook de actieve medewerking van de verantwoordelijken van de rechterlijke orde via het strategisch overlegplatform komt het uitrollen ten goede. De opgelopen achterstand ten opzichte van het `indicatieve schema' bedraagt niet meer dan zes maanden. Wie reeds werkt met de nieuwe applicatie, voor de proefsite van Luik is dat ondertussen een heel jaar, is zeer tevreden. Uiteraard gebeuren ook daar nog regelmatig kleine bijsturingen. Ook de positieve feedback van de gebruikers draagt ertoe bij dat de uitrol bij hun collega's van andere sites makkelijker wordt.

In 2012 is de ambitie om in de auditoraten, die thans nog over geen enkele dossierbeheersapplicatie beschikken, en de rechtbanken van koophandel, uit te rusten met MaCH.

Wat de arbeidsrechtbanken betreft, zal om redenen van efficiëntie de automatisering van de collectieve schuldenregeling geïsoleerd worden van de gehele automatisering in de arbeidsrechtbanken.

Ook de informatisering bij de rechtbanken van koophandel moet dringend worden aangepakt.

In het raam van de informatisering werden eveneens initiatieven ontwikkeld. Twee weken geleden heb ik, samen met collega Van Quickenborne, de e-vzw opgericht. De formaliteiten voor de oprichting van een vzw kunnen nu volledig digitaal gebeuren. Er is ook een nieuwe databank.

Daarnaast beschikken de handelsrechters over nieuwe eigen software voor het beheer van hun dossiers.

Al die dossiers maken deel uit van een groter geheel. Inzake de informatisering gaan we dus stap voor stap vooruit, in plaats van een reuzenproject in één keer uit te voeren. Dat is volgens mij de beste methode.