5-100COM

5-100COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la fermeture des bureaux locaux de taxation» (no 5-1348)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Enige tijd geleden werd mijn aandacht getrokken door een persbericht met als titel: de fiscus sluit de helft van de kantoren. In dat artikel werd ook gemeld dat ongeveer 2000 werknemers moeten verhuizen, wat niet min is. Tegen 2015 sluit de fiscus meer dan de helft van de 406 kantoren die er eind 2010 nog waren en het zou de bedoeling zijn tegen 2015 het aantal kantoren terug te brengen tot 200. Het succes van `Tax-on-web' speelt hier inderdaad een grote rol, en de verlaagde vraag naar bijstand voor het invullen van de belastingformulieren op de plaatselijke belastingkantoren zou de Federale Overheidsdienst Financiën ertoe aanzetten een aantal kantoren te sluiten.

Hoe concreet is deze planning? In welk stadium bevindt het voorstel zich? Op welke termijn wil men de kantoren sluiten?

Hoeveel en eventueel welke kantoren kunnen worden gesloten? Hoeveel kantoren overweegt men te sluiten in West-Vlaanderen?

Hoeveel gebouwen komen zo in aanmerking voor verkoop? Blijven er gebouwen behouden voor zittingsdagen voor bepaalde momenten?

Wat is het gevolg voor het personeel? Wordt het personeel afgebouwd door natuurlijke afvloeiing? Hoeveel personeelsleden moeten desondanks van werkplaats verhuizen? Wordt op termijn voorzien in meer betrekkingen in de hoofdkantoren?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Bij de FOD Financiën werd de oefening van 2003 geactualiseerd, die toen ook aan het Parlement werd medegedeeld. Deze actualisering wordt nu afgerond op administratief gebied en zal dus aan de Ministerraad worden overgezonden. Ik heb er geen probleem mee om, net als in 2003, een actualisering voor te leggen aan het Parlement. Ik zal de bevoegde commissie dan ook een afschrift bezorgen met alle details voor alle provincies en ook voor Brussel.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik dank de minister. Ik wou een korte vraag stellen, maar daarom moest het antwoord niet zo kort zijn. Ik zal de volgende keer mijn vragen formuleren zoals de heer Anciaux dat doet. Het is echter goed dat we de gegevens zullen krijgen, maar wanneer mogen we ze dan verwachten?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Zeer vlug. De actualisering is afgerond op administratief gebied. Ik wacht alleen nog op de documenten, die ik dan zal overzenden naar het Parlement.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik heb ook vastgesteld dat er tussen 2004 en eind oktober al 168 kantoren werden gesloten en dat de meeste daarvan in Vlaanderen gesitueerd zijn. Welke criteria werden gehanteerd bij de selectie van die kantoren?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Dat zal duidelijk blijken uit de actualisering.