5-99COM

5-99COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 8 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'utilisation de médicaments génériques biotechnologiques en Belgique» (no 5-1390)

Mme la présidente. - M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, répondra.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Op de rijke markt van de geneesmiddelen manifesteerde zich de voorbije jaren een nieuwe variant, namelijk de biotechnologische geneesmiddelen. Die variant steunt op biotechnologische processen en vertoont een veel grotere complexiteit dan de meer klassieke geneesmiddelen op basis van relatief eenvoudige moleculen. Zoals zich voor de klassieke geneesmiddelen een belangrijke sector van generieke producten ontwikkelde, bieden zich voor deze biotechnologische geneesmiddelen de biosimilars aan. Hoewel de vergelijkbaarheid van biosimilars met hun niet-generieke equivalent niet eenvoudig kan worden bepaald, wordt deze zaak sluitend geregeld door EU-richtlijnen ter zake. Kortom, de biosimilars vormen een volledig aanvaardbaar equivalent voor hun biotechnologisch origineel.

De hoge kostprijs van biotechnologische geneesmiddelen is opvallend, bijvoorbeeld voor EPO, groeihormonen en Filgrastim, zodat de biosimilars uitzonderlijk belangrijk zijn. Ik wijs erop dat EPO en groeihormonen, naast hun gebruik als verboden stimulerend middel, ook medisch nuttig zijn.

Waar de ondertussen klassieke generieke producten nog steeds ondermaats scoren inzake voorschrijf- en consumptiegedrag, is de achterstand van biosimilars nog veel opvallender. De distributie van biotechnologische medicijnen via ziekenhuizen bedraagt nul procent!

EPO-inspuitingen zijn nuttig voor terminale kankerpatiënten, maar zijn voor sommige patiënten onbetaalbaar, terwijl er biosimilars bestaan die niet worden aangeboden door de ziekenhuizen.

Beaamt de minister dat bij de distributie van geneesmiddelen door de ziekenhuizen het aandeel biosimilars zo goed als ontbreekt? Hoe verklaart de minister die buitengewone en uiterst opvallende ondermaatse score? Hoeveel zou het RIZIV jaarlijks kunnen besparen, indien een significant aandeel, bijvoorbeeld 50%, van de voorgeschreven biotechnologische geneesmiddelen biosimilars zouden zijn?

Hoe verklaart de minister de opvallende afwezigheid van biosimilars, terwijl onze buurlanden zich in grote mate laten leiden door de vele voordelen die biosimilars bieden, zowel voor de patiënten als voor de ziekteverzekering? Overweegt of plant de minister een specifiek beleid gericht naar de artsen-specialisten en ziekenhuizen om hen te stimuleren beduidend meer biosimilars te distribueren? Over welke instrumenten beschikt de minister om dit beleid te voeren? Wat houdt haar tegen om hier met kracht en doortastendheid op te treden? Welke krachten werken zo een aanpak tegen? Zijn er invloeden die de minister afremmen in beleidskeuzes en prioriteiten ten voordele van biosimilars?

Biosimilars zijn relatief nieuw. Het vraagt tijd om ze op de markt te kunnen brengen, aangezien daarvoor de overeenkomstige patenten moeten verlopen zijn. Er bestaan echter al biosimilars. Het is te betreuren dat ze zo weinig worden gestimuleerd.

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Ik bevestig dat biosimilars momenteel niet worden gebruikt in de ziekenhuizen en ik betreur dat.

Het totale gebrek aan financiële of andere prikkels, voor de ziekenhuizen, en de weerstand tegen verandering verklaren wellicht in grote mate dit fenomeen.

In België vormen de biosimilars momenteel nog een zwakke besparingsbasis, slechts enkele miljoenen euro, maar ze zullen binnen amper een paar jaar een potentiële besparingsbasis van tientallen miljoenen euro vormen. Het is dus noodzakelijk om de belemmeringen voor hun gebruik weg te werken.

Omdat de problematiek van de invoering van biosimilars in de ziekenhuizen bijzonder ingewikkeld is, heb ik het Federaal kenniscentrum (KCE) gevraagd om de situatie in de buurlanden te onderzoeken en mij aanbevelingen te doen over het gebruik van biosimilars in de ziekenhuizen.

In afwachting van dat rapport, dat in de loop van 2012 klaar zal zijn, zullen er voor EPO al specifieke maatregelen worden getroffen teneinde de besparingsmaatregel van 8,6 miljoen euro, die sinds 2011 in de gezondheidszorg is opgenomen, uit te voeren.

De volgende regering zal vanaf volgend jaar, zowel voor het ziekenhuis als voor de ambulante zorg, algemene maatregelen moeten nemen om via deze nieuwe klasse generieke geneesmiddelen nieuwe besparingen in de geneesmiddelenbegroting te realiseren. Daardoor zal men nieuwe innovatieve behandelingen kunnen financieren.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor het antwoord en voor haar bezorgdheid omtrent deze kwestie. Ik ben blij dat er maatregelen zullen worden genomen op het vlak van de biosimilars. Ik ben het met haar eens dat de besparingen op dat vlak tientallen miljoenen euro's kunnen opleveren.