5-99COM

5-99COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 8 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la perte des primes dont bénéficient les infirmiers spécialisés» (no 5-1218)

Mme la présidente. - M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, répondra.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Verpleegkundigen die zich specialiseerden in oncologie, geriatrie, spoeddiensten of intensieve verzorging, kunnen een bijzondere premie krijgen. Deze incentive maakt deel uit van een regeling die de minister, volkomen terecht trouwens, in 2009 uitwerkte om dit knelpuntberoep aantrekkelijker te maken. De premie kan variëren van 1 100 tot 3 350 euro bruto per jaar, afhankelijk van de specialisatie en het aantal gepresteerde uren.

Normaliter wordt deze premie samen met het loon van september gestort. In 2010 gebeurde dat voor de eerste keer, maar dit jaar lijkt het helemaal mis te lopen, want de FOD Volksgezondheid slaagde er niet in de administratieve verwerking van de dossiers rond te krijgen. Zorgnet Vlaanderen trok aan de alarmbel en waarschuwde dat dit ervoor kan zorgen dat de premie in 2011 gewoon vervalt.

Hoe verklaart de minister dat de berekening en uitbetaling van de premies fout liepen? Beaamt de minister mijn analyse dat zo'n mislukking een averechts effect sorteert bij de doelgroep, in casu de gespecialiseerde verpleegkundigen? In de plaats van een stimulans te zijn, zal het systeem voor teleurstelling zorgen en het cynisme over de politiek en de overheid voeden.

Kan de minister expliciet en ondubbelzinnig waarborgen dat de premie dit jaar niet zal vervallen en in elk geval wordt toegekend en uitbetaald? Kan de minister daar een concrete termijn op zetten? Zal de minister de FOD Volksgezondheid opdracht geven om zich bij de rechthebbenden te verontschuldigen? Kan de minister waarborgen dat deze mislukking zich in 2012 niet zal herhalen?

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van mevrouw Onkelinx.

In tegenstelling tot wat misschien werd verspreid of begrepen, is er voor de begroting of bij de werkgevers geen enkel probleem. Verpleegkundigen die vóór september al hun titel of bekwaamheid hadden, ondervinden bijgevolg geen enkele probleem om de premie te ontvangen, als ze aan de andere criteria voldoen.

Het probleem ligt bij de datum waarop de bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid wordt toegekend. Het onderzoek van de dossiers heeft immers vertraging opgelopen: het aantal beschikbare personeelsleden is immers niet afgestemd op het aantal ingediende aanvragen.

Om te vermijden dat de verpleegkundigen zelf hiervan de dupe worden, zal het systeem worden aangepast. De toekenning van de titels en bekwaamheden zal gebeuren op de datum waarop het dossier werd ingediend. Zo heeft de vertraging in de behandeling van de dossiers geen enkele invloed op de toekenningsdatum.

Voor de oudere dossiers, waarin de beslissing dus al is genomen, zal mijn bestuur vóór het einde van november 2011 alle verpleegkundigen een brief sturen met de datum waarop hun volledig geachte dossier voor erkenning in aanmerking kan komen. Deze brief geldt als attest voor de werkgever en geeft de betrokkenen het recht op de premie vanaf die datum, dus ongeacht de vertraging in de behandeling van hun dossier.

De werkgevers zullen een circulaire ontvangen die hen inlicht dat bepaalde verpleegkundigen het voornoemde attest zullen ontvangen dat hen recht geeft op de premie, aangezien de datum van het attest geldt als de datum van erkenning.

Deze circulaire verduidelijkt bovendien dat met de hele periode rekening wordt gehouden om het definitieve bedrag voor de premies te berekenen. De som die tot nog toe werd toegekend, is immers maar voorlopig en wordt op basis van de herzieningen aangepast. Deze bepalingen gelden voor de ziekenhuizen en voor de rust- en verzorgingstehuizen. Door al deze aanpassingen zullen er in de toekomst geen probleem meer zijn.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Als ik het goed begrijp, dan zullen de premies worden betaald. Dat is het belangrijkste. Het tijdstip hangt een beetje af van de circulaire die voor het einde van de maand vertrekt.

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Dat klopt.