5-98COM

5-98COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 8 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à la Mobilité sur «l'intention d'effectuer un alcootest à chaque contrôle de véhicule» (nº 5-1261)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs lanceerde de staatssecretaris het voorstel om de politie bij elke voertuigcontrole meteen ook een alcoholtest te laten afnemen. Ik steun de staatssecretaris bij de bestrijding van alcoholmisbruik bij chauffeurs. Het hoeft geen betoog dat dronken chauffeurs immens veel menselijk leed veroorzaken. Ik beaam ook de analyse van de staatssecretaris dat de bestrijding en de verhoging van de pakkans gunstige effecten sorteren, maar dat de strijd nog lang niet is gewonnen.

Mijn vraag is dan ook geen kritiek op zijn beleid, maar ik ben wel bezorgd om de haalbaarheid van het plan van een systematische alcoholtest bij elke voertuigcontrole. Zeker de lokale politie, die de grote meerderheid van de voertuigcontroles uitvoert, drukte ernstige twijfels uit. Het gebeurt vaak dat de politiediensten kritisch reageren op goede plannen van de staatssecretaris, die mogelijk de werkdruk verhogen.

Wat is de reactie op de afwijzende reacties van de politie, die onder meer werden verwoord door de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie? Die reacties betekenen zeker geen afwijzing ten gronde, maar wel wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van een plan om bij elke voertuigcontrole een alcoholtest af te nemen. Beaamt de staatssecretaris dat zeker de lokale politie - onder meer door de effecten van het Salduz-arrest en een toenemend aantal lokale evenementen allerlei - al met tal van extra opdrachten wordt geconfronteerd? Beseft de staatssecretaris dat de extra inzet van personeel, vooral in de weekends, in de realiteit onmogelijk zal zijn?

Gaat de staatssecretaris akkoord met de conclusie en met het voorstel van onder anderen de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie om veel meer in te zetten op verkeerseducatie, zodat het repressieve optreden niet tot onhaalbare niveaus moet worden uitgebreid? Is de staatssecretaris van plan om die educatieve aanpak meer en vooral structurele kansen te geven? Ik herhaal nogmaals dat ik het plan voor de systematische alcoholtests steun. Het is mijn ervaring dat de politiediensten vaak hevig reageren, maar daarna de staart intrekken.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 11 mei 2011 werd de vraag herhaald om het aantal alcoholcontroles op te drijven. De kwantitatieve doelstelling bestaat erin dat op korte termijn jaarlijks een op vijf autobestuurders en op middellange termijn jaarlijks een op drie autobestuurders zou worden gecontroleerd. In absolute cijfers betekent dit dat de 700 000 ademtests die nu worden uitgevoerd, in een eerste fase naar 1,2 miljoen tests per jaar worden opgedreven en in een tweede fase naar iets meer dan 2 miljoen. Er zijn in België 6 850 000 wagens ingeschreven, wat betekent dat we zelfs met 2 miljoen ademtests per jaar nog niet aan gemiddeld één controle om de drie jaar komen.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft die doelstellingen bevestigd, zodat zowel de federale als de lokale politie de komende jaren meer alcoholcontroles moeten kunnen uitvoeren.

Daarvoor wordt in de eerste plaats gemikt op de aanschaf van nieuwe alcoholtestapparaten, die de politie in staat moeten stellen om veel sneller te werken en dus meer ademtests af te nemen. De nieuwe apparaten zijn gepland voor 2013, zodat tegen 2015 zeker de vooropgestelde 1,2 miljoen ademtests moeten kunnen worden gehaald.

Het zal dus niet zo zijn dat er alleen maar meer alcoholcontroles kunnen worden uitgevoerd indien er meer politiepersoneel wordt aangeworven. We zullen het inderdaad meer moeten hebben van een grotere efficiëntie en productiviteit bij de politie. Zo worden nu experimenten uitgevoerd met het zogenaamde sampling-toestel, dat de neus van de politieman vervangt. Het gaat om een voorselectietoestel dat de aanwezigheid van alcohol vaststelt bij de bestuurder zonder dat hij aan een echte ademtest wordt onderworpen.

Ik zie dus niet goed in waarom het principe `stoppen = blazen', dat door de federale wegpolitie nu al wordt toegepast, ook niet door de lokale politie kan worden toegepast. We weten immers dat de subjectieve pakkans voor rijden onder invloed van alcohol in ons land gevoelig moet stijgen. Op dit ogenblik riskeert een Belg dat hij gemiddeld één keer om de acht jaar in het zakje moet blazen. Volgens het BIVV zou dat één keer om de drie jaar moeten zijn. Studies geven ook aan dat een verhoging van de pakkans tot een gedragswijziging leidt.

Daarnaast moeten we ook blijven inzetten op verkeerseducatie en campagnes om een draagvlak te creëren voor het idee dat rijden en drinken niet samengaan. Toch moeten we het aantal controles blijven opvoeren, want een grotere pakkans is het beste middel om een mentaliteitswijziging tot stand te brengen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik sluit me volledig aan bij wat de staatssecretaris in zijn duidelijke antwoord heeft gezegd.