5-1155/4

5-1155/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

16 NOVEMBER 2011


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft


Evocatieprocedure


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

[...]

Art. 2

In artikel 577-6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º paragraaf 3, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin :

« De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. »;

2º in paragraaf 4 worden de woorden « overeenkomstig artikel 577-8, § 4, 1º, 1-1 » vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 577-6, § 3 ».

Art. 3

In artikel 577-8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wetten van 14 december 2005 en 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 4, 11º, worden de woorden « en, met name, via een internetsite » opgeheven;

2º het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende :

« § 8. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom. »

Art. 4

In artikel 577-11/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers » vervangen door de woorden « de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers »;

2º in het tweede lid worden de woorden « na ontvangst » vervangen door de woorden « na het verlijden »;

3º het derde lid wordt vervangen door wat volgt :

« Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen. »