5-31

5-31

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 20 JULI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Motie ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel» (nr. 5-1201)

De voorzitter. - Wij gaan nu over tot de stemming over de moties die ingediend zijn tot besluit van de vragen om uitleg van de heer Bert Anciaux.

Het is zeer ongebruikelijk, maar tot besluit van een vraag om uitleg kan een motie worden ingediend. Daarover wordt in de plenaire vergadering geen debat gehouden, wel kan nog een stemverklaring worden afgelegd. Er zijn ook amendementen op de moties ingediend. We zullen eerst over die amendementen stemmen en vervolgens over de motie. Het is niet mogelijk om nu nog een gewone motie in te dienen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je souhaite m'exprimer au sujet de la procédure. De très nombreuses demandes d'explications sont déposées. Le règlement prévoit la possibilité de déposer une motion motivée après le développement de chaque demande d'explications. Nous avons quasiment rayé cette possibilité de notre mémoire et nous avons donc perdu le réflexe de déposer une motion pure et simple après chaque demande d'explications.

En tout état de cause, nous ne sommes pas en situation de contrôler le gouvernement. Formellement, nous avons la possibilité de déposer des motions motivées. Quant à la motion pure et simple, qui demande à passer à l'ordre du jour, elle bénéficie, lors du vote, de la priorité sur la motion motivée.

Il serait important que les sénateurs sachent si, dans le futur, toutes les demandes d'explications donneront lieu au dépôt de motions motivées. Dans l'affirmative, nous serions quasiment obligés, sous peine de recommencer le débat en séance publique, de prévoir un document préimprimé pour le dépôt des motions pures et simples.

Indépendamment des motions sur lesquelles nous allons nous prononcer dans un instant, ce problème devrait être examiné par le Bureau afin que nous puissions trouver un accord.

De heer Frank Vandenbroucke (sp.a). - De gewone motie is een instrument waarmee leden kunnen vragen over te gaan tot de orde van de dag. In de praktijk kan de politieke meerderheid hiermee verder debat vermijden. Als dat instrument niet wordt gebruikt, is er slechts één motie, zoals nu het geval is.

Ik zou het dan ook vreemd vinden dat in het Reglement zou worden ingeschreven dat automatisch een gewone motie wordt ingediend. Niet alleen zou dit een premie zijn voor de afwezigen, maar bovendien is het wezenlijk ondemocratisch. Men kan een bestaand instrument gebruiken. Doet men dat niet, dan is dat geen drama, want dit probleem kan worden opgelost middels een amendement.

De voorzitter. - Inderdaad. Ik herhaal dat hoewel dit debat waardevol is, een wijziging aan het Reglement niet op de agenda staat. Bijgevolg gaan we over tot de stemming over de ingediende amendementen en vervolgens over de motie. Wie het woord krijgt, moet zich beperken tot een stemverklaring.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Naar aanleiding van twee vragen om uitleg - dat is niet eens één procent van alle vragen om uitleg die ik heb gesteld - heb ik gemeend inderdaad twee moties te kunnen indienen. Ik schets even de inhoud van deze motie, want het is belangrijk dat alle collega's ook weten waarover we stemmen. In de motie wordt de regering opgeroepen dringend werk te maken van de aanstelling van een voltijdse directeur voor de KMKG; wordt de regering gevraagd de KMKG te blijven ondersteunen als plek waar de federale collecties voor toegepaste of decoratieve kunsten worden tentoongesteld en het project rond de Belgische art nouveau alle noodzakelijke ondersteuning te geven en dringend over te gaan tot de realisatie ervan binnen de KMKG.

Deze motie is niet tegen een minister gericht. Integendeel, de minister bevoegd voor de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis is het in wezen volkomen eens met wat ik in deze motie vraag. Met deze motie wil ik dus de politiek van de bevoegde minister ondersteunen.

Wel stel ik vast dat de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis op het ogenblik slecht worden beheerd door een directeur ad interim en ik vraag dat de procedure, die al meer dan een half jaar loopt en door de administratie, niet door de regering, wordt geblokkeerd, wordt voortgezet. Ook dat wordt door de minister gesteund.

Ik vraag de regering de KMKG te blijven ondersteunen voor alles wat met decoratieve kunsten te maken heeft, omdat er op het ogenblik pogingen worden gedaan om de rol en de functie van de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis af te bouwen en de werking te boycotten. Ook daarmee is de minister het volkomen eens.

Ik vraag dat een groot project, waarvoor men geld van privésponsors heeft gekregen en dat blijkbaar opnieuw wordt geboycot, toch ondersteuning krijgt en ook daar staat de minister volkomen achter.

Deze motie niet goedkeuren is dus eigenlijk de politiek van de bevoegde minister afbreken. Ik dien deze motie niet in om even een spelletje te spelen. Ze is inhoudelijk gemotiveerd, maar ze is ook een ondersteuning van een minister die het eigenlijk goed voor heeft met de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis. Dat er dan een amendement wordt ingediend dat alle overwegingen en vragen vervangt opzij zet en beslist over te gaan tot de orde van de dag, vind ik bijzonder flauw, onbegrijpelijk en de Senaat onwaardig, zeker op een moment dat we een regering van lopende zaken hebben en we het afgelopen jaar net hebben gepoogd om over de grenzen van meerderheid en oppositie heen samen te werken en samen projecten uit te voeren.

De voorzitter. - We stemmen nu over het amendement van de heren Bellot, Mahoux, Delpérée en Tommelein en van mevrouw de Bethune, dat luidt:

Stemming 20

Aanwezig: 53
Voor: 37
Tegen: 12
Onthoudingen: 4

M. Richard Miller (MR). - Monsieur le président, si je comprends la logique ayant conduit au dépôt de l'amendement et au débat relatif au règlement, je rappelle que j'avais également posé des questions à Mme Laruelle. Par ailleurs, le texte proposé par M. Anciaux contient des éléments assez exacts. C'est la raison pour laquelle je me suis abstenu.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Groen! en Ecolo zijn het op zich eens met de motie van de heer Anciaux. Hij heeft een punt, want er is inderdaad een probleem met de uitblijvende aanstelling van een nieuwe directeur.

De motivatie van collega Anciaux vind ik echter bijzonder persoonlijk. Hij gebruikt straffe bewoordingen die niet door cijfers worden ondersteund, en wekt minstens de indruk een persoonlijk probleem te hebben met de interim-directeur.

We hebben met overtuiging tegen het amendement gestemd omdat ons land al meer dan een jaar probeert over te gaan tot de orde van de dag, waardoor een groot aantal belangrijke problemen blijven aanslepen. Bij de stemming over de motie zelf zullen we ons evenwel onthouden omdat we de tekst te persoonlijk vinden en het probleem veel verder reikt, tot andere benoemingen bijvoorbeeld.

-Het amendement is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen thans over de geamendeerde motie.

Stemming 21

Aanwezig: 53
Voor: 40
Tegen: 8
Onthoudingen: 5

De voorzitter. - Ik zou willen vragen het volgende te overwegen: zou het in dit stadium niet wijzer zijn de motie en het amendement in te trekken of te verwerpen? Als de stemmingen verlopen zoals ik verwacht, moet ik een motie ondertekenen en naar de minister sturen waarin alleen staat dat de Senaat overgaat tot de orde van de dag. Dat heeft mijns inziens geen enkele zin.

M. Philippe Mahoux (PS). - Monsieur le président, l'habitude veut que, de manière très régulière, des motions qui passent à l'ordre du jour soient déposées. À la Chambre, elles sont consécutives aux interpellations et, au Sénat, aux demandes d'explications.

Ces motions pures et simples ont une très longue histoire.

M. le président. - Ce n'est pas une motion pure et simple, puisqu'il s'agit d'un amendement.

M. Philippe Mahoux (PS). - C'est une motion pure et simple puisque le texte qui en résulte est le suivant : « Le Sénat passe à l'ordre du jour ». Il en va ainsi depuis toujours.

-De geamendeerde motie is aangenomen.