5-1152/2

5-1152/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

12 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER MORAEL EN MEVROUW THIBAUT

Art. 22

Artikel 22, 2º, e), van het wetsontwerp vervangen als volgt :

« e) de paragraaf wordt aangevuld met een 4º, luidende :

« 4º in geval van een overheidsopdracht die betrekking heeft op diensten als bedoeld in bijlage II, B, van deze wet.

Er kan gebruik worden gemaakt van elementen met betrekking tot de technische capaciteit en de financiële en economische capaciteit als gunningscriterium in de gevallen bedoeld in § 2, 1º, d, en in het vorige lid. » ».

Verantwoording

De Belgische wetgever heeft besloten alle diensten van de lijst B te onderwerpen aan de volledige reglementering inzake overheidsopdrachten, terwijl de Europese wetgever de lidstaten meer manoeuvreerruimte laat inzake deze diensten, ook voor opdrachten die onder de drempel voor Europese bekendmaking blijven.

Uit de praktijk blijkt de incoherentie met betrekking tot het verbod om voor het gunnen van de opdrachten selectie-elementen te gebruiken op basis van kwaliteit. Dat probleem stelt zich in het bijzonder bij de opdrachten voor diensten. Buiten overheidsopdrachten wordt de dienstverlener vaak ook gekozen op basis van ervaring. Als het gaat om diensten, is het ook logisch dat rekening wordt gehouden met ervaring, naast de prijs, de methode enz. Dat geldt bijvoorbeeld voor medische diensten, revisoren, enz. Het verbod op het hanteren van elementen inzake ervaring, dat volgt uit de rechtspraak, is dus weinig pragmatisch.

Er wordt voorgesteld dit verbod te schrappen voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op diensten uit de lijst B, en voor opdrachten onder de drempel, waarvoor de Belgische wetgever over meer autonomie beschikt bij het omzetten van de richtlijnen.

Jacky MORAEL.
Cécile THIBAUT.